11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 3
މައުމޫންގެ މައްސަލާގެ އިޖްރާއާތެއް ގޯސް ކަމަށް އެއްބަސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރި މައްސަލާގައި ދަށު ކޯޓުން އަޑުއެހުންތައް ތާވަލްކުރީ އިޖްރާއާތުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އަދި ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން...

October 11, 2018 20
މާރާމާރީތަކާ ސިޔާސީ ކަމަކާ ގުޅުމެއް ނެތް: ފުލުހުން

މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މި ދުވަސްވަރު ބޮޑެތި މާރާމާރީތައް އާއްމުވެފައިވީ ނަމަވެސް، އެކަމާ ސިޔާސީ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 6
ވަޅި ހެރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭ ސ. މަރަދޫގައި ޒުވާނަކަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

October 07, 2018 3
މައުމޫނަށް ހުކުމްކުރި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ދޫކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކުރި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ވަކީލުންނަށް ނުލިބިގެން އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ނުފެށި އޮއްވާ އެ ރިޕޯޓް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 40
ނިހާނަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް، ޕީޕީއެމުން...

October 04, 2018 10
މައުމޫންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތް ނުވެގެން އަންނަ ހަފުތާއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 1
މައުމޫންގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މާދަމާ ފަށަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 13
ތިން ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރާނެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ނުކުރާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 9
އަމަލުކުރި އުސޫލެއް ގޯސްކަމަށް ދައުލަތުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް އުފުލި ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ދަށު ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު އަމަލުކުރި އިޖުރާއާތެއް ގޯސް ކަމަށް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 36
ގާސިމް ވެސް ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލަން އަމުރުކޮށްފި

ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ގާސިމް އިބްރާހިމް ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ހައި ކޯޓުން މިރޭ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

September 30, 2018 8
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ހައި ކޯޓުން ފާރިސް މިނިވަންކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

September 30, 2018 3
ފާރިސްގެ ހުކުމް ފަސްކުރުމާ މެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމާ މެދު ހައި ކޯޓުން މިއަދު...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 3
ފާރިސްގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 6
ނަޖްމާ އާއި އަޒްމީ ވެސް މިނިވަންކޮށްފި

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަޖްމާ އިބްރާހީމާއި މުހައްމަދު އަޒްމީ ބަންދުން މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 56
ޕީޕީއެމްގެ ކުރިމަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ކޮންގްރެސް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

September 25, 2018 10
އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް 125 މީހަކު ޖަލުން މިނިވަންކުރި

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް 125 މީހަކު ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

September 25, 2018 5
ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން މިނިވަންކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ދުވަސްވަރު ގއ. ކޮލަމާފުުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 3
ވަކީލް ސިރާޖްގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ވަކީލް މޫސާ ސިރާޖް ހަ ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 10
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމްކުރި ގިނަ ބަޔަކަށް ލުއި ދީފި

ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ގިނަ ބައެއްގެ އަދަބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލުއިކޮށް ދެއްވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 16
ރިިޔާޒް މިނިވަން ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ބަންދުން މިނިވަން ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ރިޔާޒްގެ ވަކީލުން ހެބިއަސް ކޯޕަސްގެ މައްސަލައެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް...

September 19, 2018 9
ފާރިސް މަޖިލީހަށް ނުގެންދިިޔަ މައްސަލާގައި ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކަށް ހާޒިރު ނުކުރި މައްސަލާގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 15
ހަ މަހުގެ މައްސަލަތަކުން 100 މިލިއަން ލިބެން ޖެހޭ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ދައުވާކުރަން ފޮނުވި މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 108 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 24
މުރުޝިދަށް ލުއިދޭން މައުމޫންގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ޖަލަށްލާފައިވާ މީހާގެ އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމަށް މައުމޫންގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް އެމަނިކުފާނު އަންގަަވައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 89
ގޭންގުތައް އުޅޭ ކަމަށް ރައީސް ގަބޫލުފުޅެއް ނުކުރައްވާ

ބޮޑެތި މާރާމާރީ އާއި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ގޭންގުތައް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ މޭރުމަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އެވެ.

September 16, 2018 12
"ކޮލަމާފުށީގައި ހިންގީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ނޫން"

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލައެއްގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުކޮށް، ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ އަމަލުތައް ޓެރަރިޒަމަށް ނުފެތޭ ކަމަށާއި...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 6
ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ވަކީލުންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 18 މީހުންގެ ދިފާއީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި މާލެއިން ބޮޑު ޓީމެއް ދިއުމުން ގއ. ވިލިނގިލިން އެ ވަކީލުންނަށް މިއަދު ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 30
ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގް ފެނިގެން ޖަލަށް ލި ބަޔަކު މިނިވަން!

ރާއްޖެ ގެނައި މޭވާ ފޮށިގަނޑުތަކަކުން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލި ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އެ ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،...

September 12, 2018 54
މަގުމަތީގެ ގާނޫނުތައް: އަމަލްކުރަން ދަސްނުވި އެއްޗެއް!

އެންމެ ހަތަރު ލައްކަ މީހުންގެ މި ކުޑަ އާބާދީގައި އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ކިޔަން ޖެހެނީ ހާހުންނެވެ. އެހާ ވެސް ގިނަ އެވެ. އެތައް މިލިއަން މީހުން އުޅޭ ގައުމުތަކުގައި މިފަދަ...