04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 12
ހުޅުމާލޭ ގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ އަދަދު ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު (ސީއޯއޯ) އަހުމަދު ބުންޔާމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 13
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގު ކުރާނަން:އިބޫ

މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް އޭނާގެ ވެރިކަމެއްގައި ހިންގާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018
ސިނާންގެ ބަންދަށް ލުޔެއް ނުދިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާންގެ ބަންދަށް މިވަގުތު ލުޔެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

August 01, 2018 13
ކުޑަކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރު

ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 01, 2018 5
ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަނީ

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހެއްގެ މައްްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 28
އެންސިސްގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހުޅުމާލެ އިން ފޭރިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހުޅުމާލޭގެ މަގުމަތިން މިއަދު ފޭރިގަނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 6
"ރިޔާޒްގެ އިސްތިއުނާފް ކުރިއަށް ނުދާތީ ހިތާމަކުރަން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ޖަލަށް ލުމަށް ކުރި ހުކުމުގެ ބޮޑު ބައި ތަންފީޒުވެ ނިމިފައިވާ އިރު ވެސް އެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ނުދާތީ އެކަމާ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ރިޔާޒްގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 33
އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްލީ ސިނަމާލޭ ފްލެޓެއްގައި

ދެ ފިރިހެނުން ވެގެން އިއްޔެ ރޭ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްލީ ސިނަމާލޭ ފްލެޓަކަށް ގެންގޮސްގެން ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 18
ބެހުނު ކުދިންގެ މަންމަ އާއި ދޮންބައްޕަ އަށް ދައުވާ

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ، 75 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ ކުދިންގެ މަންމަ އާއި...

July 25, 2018 112
ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި

މާލޭގައި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގަދަކަމުން ނަގައިގެން ގެންގޮސް ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން އޭނާ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން...

24 ޖުލައި

July 24, 2018 5
މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ހެކިތައް ސިއްރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގައި އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ސިއްރު ކުރަން ދައުލަތުން...

July 24, 2018 2
ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 13
މައުމޫންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އަޑުއެހުން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 29
ތެޔޮ ޓޭންކަރާ އެކު މުއާމަލާތް ހިންގަން އުޅުނީ ފަހުމީ

ސައްހަ ނޫން ގޮތެއްގައި ދިވެހި ދިދަ އާއި ކޯލް ސައިން ބޭނުން ކޮށްގެން އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު ކަނޑުމަތިން ގާނޫނާ ޚިލާފް މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގަން އުޅުނީ އެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ އަބްދުﷲ ފަހުމީ ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 39
ހުޅުމާލޭގައި އަނެއްކާ ވެސް ވަޅި ހަރައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަނެއްކާ ވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް މިއަދު ވަޅި ހަރައިފި އެވެ.

July 21, 2018 7
ވަޅި ހަރައި ރޭ ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަމުން އަންނަ އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 25
ޒުވާނެއްގެ ހަތް ތަނަކަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ޒުވާނެއްގެ ހަތް ތަނަކަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

July 20, 2018 15
ރިޔާޒްގެ އާއިލާއިން ރައީސަށް ރައްދު ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ދޭން އޭނާ އިންކާރު ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން...

15 ޖުލައި

July 15, 2018 4
ފާރިސްގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ 30 ހުށަހެޅުމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ގޮތުގައި ފާރިސްގެ ފަރާތުން 30 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 10
ކަފާލާތުގެ ދަށުން މައުމޫނާއި ފާރިސް ދޫކޮށްދޭން އެދެފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޖަލަށް ލުމަށް ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ނިމެންދެން އެ ދެ ބޭފުޅުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން މިނިވަންކޮށް ދިނުމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވަކީލުން ހައި ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

July 12, 2018
ހެކިބަސް ނިމި، ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ނިމުމަކާ ގާތަށް

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ހުރިހާ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގައި ނިމި، މައްސަލަ ނިމުމަކާ ގާތަށް...

July 12, 2018 5
ފާރިސް މިނިވަން ކުރަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި މިހާރު ހުންނެވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިނިވަން ކުރުމަށާއި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާތައް...

11 ޖުލައި

July 11, 2018
ފާރިސް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ފާރިސްގެ ފަރާތުން...

July 11, 2018 13
ޕީނަލް ކޯޑަށް ގެންނަ އިސްލާހު: ރަނގަޅު ބަދަލެއްތަ؟

ބައި ގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތް އުވާލުމަށް ފަހު ޒަމާނީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތެއް ރާއްޖެ އަށް ގެންނަން ޖެހުނީ ވަރަށް މުހިންމު ސަބަބުތަކަށް ޓަކަ އެވެ. މީގެ 60 އަހަރު ކުރިން...

10 ޖުލައި

July 10, 2018 8
ފަހުމީ، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ކަނޑުމަތިން މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި، ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު،...

July 10, 2018 3
ފާރިސަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން އޭނާގެ ވަކީލުން އެދިގެން ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 3
އަނިޔާކުރި މަންމަގެ ބަންދަށް އިތުރު 10 ދުވަސް

މާލޭގައި ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްގެން ހައްޔަރު ކުރި މަންމަގެ ބަންދަށް ދިހަ ދުވަސް އިތުރު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018
ޑީއެންއޭއާ ގުޅޭގޮތުން ރިލްވާންގެ ބޭބެގެ ހެކިބަސް ނަގާނެ

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގަދަކަމުން އެރުވި ކަމަށް ބުނާ ކާރުން ފެނުނު ޑީއެންއޭއާ އޭނާއާ ގުޅުވުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ރިލްވާންގެ ބޭބެ މޫސާ ރިލްވާންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 2
ބަންދު އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރެވޭނީ މާލޭގެ ހައިކޯޓުގައި

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާ މެދު ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފް ކުރާ ނަމަ މާލޭގެ ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.