11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018
ހުކުމް ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް އަލަށް ނިންމައިފި

ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ކުރިން ނިހާއީ ހުކުމެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައި ކޯޓުން ބަލައި، ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް އިއްޔެ ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 88
"އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އެބައުޅޭ"

މިމަހު 23ގައި، ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ގައުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 10, 2018 57
"ޒުވާނުން" ޓެގް އެޅުވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު

ޒުވާނުން ޒިންމާދާރުވެ، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ މީހުންގެ ފައިގައި ޓެގު އެޅުވުމުގެ ބޭނުން ކެނޑިއްޖެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 8
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކުރާ ހުކުމްތަކަށް ލުއި ދެވޭނެ

ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަބު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސް ނެންގެވުމުގައި ލުއިކޮށްދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 06, 2018 81
އެތައް ބައެއްގެ ސުވާލު: ދިވެހިންގެ އޯގާތެރިކަން ކޮބާ؟

ދިވެހިންނަކީ އެއްވެސް ރަހުމެއް، ހަމްދަރުދީއެއް ނެތް ބަޔަކަށް ވީ ހެއްޔެވެ؟

September 06, 2018 18
ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ކުށަކަށް ނުހަދަނީ ކީއްވެ؟

ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި އޮތް މިންވަރު އެއްވެސް މީހަކަށް އޮޅިފައެއް ނޯންނާނެ އެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 5
އިއްބެގެ މަރާގުޅިގެން ހޯދި މީހާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ކައިރީގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި މަރާލި އިބްރާހިމް އާގިލް (އިއްބެ) ގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަން އިއުލާން ކުރި މީހާ، ރޭ އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުސް އޮފީހުން ބުނީ އިއްބެގެ މަރުގެ ތުހުމުގައި އިއްޔެ ހޯދަން އިއުލާން ކުރި، ލ. ފޮނަދޫ، ހިޔާ، ހަމްދޫން ހަމްޒަތު...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 44
އިއްބެގެ މަރާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ނުވަތަ ގްރީން ޒޯންގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި މަރާލި އިބްރާހިމް އާގިލް (އިއްބެ) ގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 18
ފަރިތަ ނުވެވުނު 49 ވަނަ މާއްދާ: ކީއްވެ؟

ދާދި ފަހުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް އަންހެން ކުއްޖަކަށް ބުލީކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެ، ފުލުހުން ބަލަން ފެށި މައްސަލައަށެވެ. އެ އަމަލު ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުދިންނަކީ ކޮން ބައެއް ކަން އެނގޭއިރު، އެ މީހުން ހައްޔަރު ނުކުރުމަކީ ފުލުހުންނަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެވެ....

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 44
ކޮލަމާފުށީ ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ގއ. ކޮލަމާފުށީގެ ޕީޕީއެމް ޖަގަހަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިން މައްސަލަ އެ ޕާޓީން ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 34
ހައްޔަރުކުރި ޔަމަނު މީހާގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ދިވެހި އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަނިކޮށް، ދައުވާއެއް ވެސް އަދި ޝަރީއަތެއް ވެސް ކުރުމަކާ ނުލައި މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުންނަ ޔަމަނު މީހާ ބަންދުގައި ހުންނަ އިރު އޭނާ އަށް ހައްގުތައް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 72
ނަޝީދުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ފާޑުކިޔުން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރު ބުރިކޮށްލާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރަކު ބުނި މައްސަލަ ހޫނުވެ، އާއްމުންގެ ފާޑު ކިޔުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒު ވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 11
"މައުމޫންގެ ހާލަތާ މެދު އިހުމާލުވުމަކީ ޓޯޗާގެ އަމަލެއް"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާ މެދު ސަރުކާރުން އިހުމާލުވުމަކީ ޓޯޗާގެ އަމަލުތަކެއް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 25, 2018 12
"މައުމޫންގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް އިހުމާލެއް ނުވަން"

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އެއްވެސް އިހުމާލެއް ވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މި ރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 14
އިންޑިޔާ ކުށްވެރިއަކު ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ ކުށްވެރިއަކު ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 2
ބަންދުކުރުމުގެ ގޮތުން ގޭ ބަންދެއް ނުކުރެވޭނެ: ހައިކޯޓް

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މީހަކު ގޭގައި ބަންދުކުރަން އަމުރު ކުރުމަކީ ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހައި ކޯޓުން...

August 15, 2018 8
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް، އެ އަވަށް ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 4
ފައިސާތައް ފޭރުނު މައްސަލައިގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކޮށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެ އިން ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ...

August 12, 2018 14
އިލްހާމް ފަހަތަށް ޖެހުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ވަކީލުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ބަންދުގައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް ހަ މަސް ދުވަސް ފުރުނުއިރު، ފަހަތަށް ޖެހުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް އިލްހާމްގެ ނެތް...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ޝަރީއަތްތަކެއް މިއަދު ކެންސަލް

ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުން، އެ ގަވާއިދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުރިހާ ޝަރީއަތްތަކެއް ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 6
"ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ކަންކަން ފޮރުވަން އުޅޭ"

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލިފައިވާ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ކަންތައްތަކެއް ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަކީލް ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 08, 2018
އަމުރު ދޫކުރާ ގާޒީންގެ ތާވަލް ފޮނުވަން އަންގައިފި

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރު ދޫކުރާނެ ފަނޑިޔާރުންނާއި އެ ފަނޑިޔާރުން އަމުރު ދޫކުރަން ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތާވަލް ހެދުމަށް ފަހު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 19
ރިލްވާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސްގެ ވާހަކަ ތަހުގީގުކުރަންޖެހޭ

ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވި ސަބަބު ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 6
މުހީތުގެ ގާތިލެއްގެ މަރުގެ އަދަބު ދަމަހައްޓަން އެދެފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ ގ. ވޭރު އަބްދުލްމުހީތު މަރާލި މައްސަލާގައި މަރަން މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖެއްގެ މަރުގެ ހުކުމް...

August 06, 2018 16
ފޭރުނު މައްސަލައިގައި އެންސިސްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވެސް!

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެއިން ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނީގެ ދެ...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
ހަނގުރާމަކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާއެއް ބާތިލްކޮށްފި

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޕާކިސްތާނަށް ގޮސް ހަނގުރާމަކުރުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރި ދައުވާ އެ ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

August 05, 2018 5
އެންސިސްގެ ފައިސާ ފޭރިގަނެގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެއިން ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 05, 2018 32
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ނާކާމިޔާބުވުން: ޒިންމާވާނީ ކާކު؟!

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ހަތަރު އަހަރު ވާން ގާތްވީ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި މީހަކު ފޮރުވުމުގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި މައްސަލާގައި ރިލްވާނަށް ވީ ގޮތެއް މިއަދާ...