24 މެއި

May 24, 2018 4
"ދެ ފަނޑިޔާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް"

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ފަނޑިޔާރުންތަކަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އެ ބޭފުޅުންނާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިން...

May 24, 2018 3
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާو އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށް...

23 މެއި

May 23, 2018
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން...

May 23, 2018 6
ދެ ފަނޑިޔާރުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފް ބަލައިގެންފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލައިގެންފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 4
ދެ މަސްތެރޭގައި 1 ކިލޯގެ ޕާޓީ ޑްރަގްސް އަތުލައިފި

މިދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާ އިން އެކި ފަހަރު މަތިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.74 ކިލޯގެ ޕާޓީ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 22, 2018 13
މައުމޫންގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލާކަށް ނުޖެހޭ: ކޯޓު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ދޭން އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ މަޑުޖައްސާލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި...

May 22, 2018 2
ސިނާންގެ މިއަދުގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާނަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 6
މައުމޫނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ދެއްވަން އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 21, 2018 12
"ފާރިސްގެ އިރުޝާދު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ރިޔާޒް އުޅުނު"

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަމުރު ނެރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ދިން އިރުޝާދުތައް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު...

May 21, 2018 6
ފާރިސް ޖަލުގައި 10 މަސް، އަޒުމް ގުޑުވައެއްނުލެވޭނެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ...

20 މެއި

May 20, 2018 16
ސިޔާދަށް ދައުވާ ކުރިއިރު، މުހިންމު ހެކި އަދި ނުލިބޭ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދަރިކަލުން ސިޔާދް ގާސިމަށް ދައުވާ...

May 20, 2018 2
މަހްލޫފަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރޭގައި މާސްކް ބެހި ކަމަށް ބުނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާއަކާ ގުޅިގެން މިއަދު...

17 މެއި

May 17, 2018 7
ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކުރި ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ޖަލަށް ލުމަށް އިއްވި ދެ ހުކުމާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 21
ގާޒީ ބޭނުންވާ ހުކުމެއް އިއްވާ: މަހްލޫފް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގާޒީ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އިއްވުމަށް...

May 15, 2018 12
12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލައާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރަކު ގަަދަކަމުން މަޖިލީހަށް ވެންނެވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އުފުލި ދައުވާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި، ސުޕްރީމް...

13 މެއި

May 13, 2018 16
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހެކި ސިއްރުކުރަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތު ކުރަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ގިނަ ހެކިތަކެއް ސިއްރު ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

May 13, 2018 3
މައުމޫނަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފޯނު ދޭން ފުލުހުން އެންގުމުން އެކަމަށް އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ...

May 13, 2018 3
ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރަން އަލީ ހުސެއިނަށް ފަހު ފުރުސަތު

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިނަށް ދައުލަތުން ކުރާ، ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ދެ ދުވަސް ދޭން ނިންމައި،...

12 މެއި

May 12, 2018 8
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 6
މަހްލޫފް މިނިވަންކުރަން އެމްނެސްޓީން ގޮވާލައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭ ބަންދުކޮށްފައިވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަކީ ޒަމީރުގެ ގައިދީއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ މިނިވަން ކުރަން އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 10
"ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުކުމްކުރީ އަވަސް އަރުވާލައިގެން"

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކަމަށާއި އެ...

May 10, 2018 4
އަލީ ހުސައިނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ގަދަކަމުން މަޖިލީހަށް ވަން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކެންދޫ ދާއިރާގެ އަލީ...

08 މެއި

May 08, 2018 8
ފޯނު ނުދިން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ފޯނު ފުލުހުންނަށް ނުދިން މައްސަލައިގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރާ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު...

May 08, 2018 5
މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެފައިވަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއްގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

07 މެއި

May 07, 2018 5
އިލްހާމާ ދެކޮޅަށް 32 ހެއްކެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުކުރަން 32 ހެއްކެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅައި، އެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 11
މައުމޫން ގެއަށް ބަދަލު ނުކުރުމަކީ އަނިޔާއެއް:އިދިކޮޅު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ދޫނިދޫ ޖަލުން ގޭބަންދަށް ބަދަލު ނުކުރުމަކީ އަނިޔާވެރި ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 5
އަންހެނަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މީހަކު ހަައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. މާމެންދޫގައި ރޭ އަންހެނަކު މަގުމަތިން ހުއްޓުވައި، ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 9
ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު މާނަ ކުރަނީ ނުބައިކޮށް: އިންތި

ރައްޔިތުންނަށް އަދަބު ދެނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު "ރޯ ނުބައިކޮށް" މާނަކޮށްގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 04, 2018 9
ދެފަނޑިޔާރުންގެ ހައްގު ވަނީ ނިގުޅައިގެންފައި: ވަކީލުން

ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ގިނަ ހައްގުތައް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ވަކީލުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 04, 2018
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަކާ ގުޅޭ ޝަރީއަތެއް މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018
މައުމޫނަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 12
މައުމޫންގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅެއް ނޫން: އާއިލާ

ބަންދުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.