19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 2
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 1
އަނަސްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ 5 މީހުން ބަންދަށް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި މަރައިލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ފަސް މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި...

October 16, 2017
އަނަސްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލުން ހޯދަން ފުރުސަތުދީފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހުންނަށް ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 74
އަބްދުﷲގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އަޅާނުލުމާއި ވޭނުގައި!

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅޭ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ ވާހަކަތަކެއް އޭނާއާ އެކު ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއެއްގެ ފަރާތުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 2
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ފަސް މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ފަސް މީހެެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 4
ބިދޭސީ މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން ދިވެއްސަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ކ. ހިންމަފުށީގައި މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ބިދޭސީއަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

October 11, 2017 2
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ކުޑަކުއްޖަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭ، މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރާލި މައްސަލާގައި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

October 11, 2017 33
ހައްޔަރުކުރާ ނަމަ ޔުނިފޯމް މަޖުބޫރު: ބޮޑު ހުރަހެއް

ޔުނިފޯމް ނާޅާ ތިބި ފުލުހުންތަކެއް ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން އެ މީހުން ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން އަމުރުކުރި މައްސަލަ ފެންމަތިވެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ހުއްޓުނެވެ. ދޫކޮށްލަން...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 20
ފޭސްބުކްގައި ޑރ. ނިޔާފްގެ ނަމުގައި ފޭކް އެކައުންޓެއް

ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ ނިޔާފްގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި ފޭކް އެކައުންޓެއް ހަދައިގެން އެކި މީހުންނަށް މެސެޖްކުރަމުންދާ މައްސަލައެއް ބަލައިދޭން އޭނާ މިއަދު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 4
ފާރިސް މަޖިލީހަށް ނުގެންދިއުމަކީ ކުށެއް: މައުމޫން

ބަންދުގައި ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކަށް ހާޒިރުކޮށް ނުދިނުމަކީ ކުރެވޭ ބޮޑު ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 08, 2017 4
ގާސިމަށް ދަތުރު ކުރެއްވޭވަރު ވާނީ މިމަހު 28ގެ ފަހުން

ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނީ މި...

October 08, 2017 36
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 8
ބަނގުރާ ކައްކަން ތިއްބާ ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާ ކައްކަން ތިބި ދެ ބިދޭސީއަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާ އެކު މާލެއިން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 18
ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ދަތްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތު ނާޒިމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ދަތްއެޅި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ތަހުގީގުކުރާ މައްސަލާގައި މިއަދު ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

October 05, 2017 11
ނުބައި އަދަބެއް ދެވުނު ކުއްޖާގެ ހުކުމް ފަސްކުރަނީ

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް އެރި އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ބޮޑު އަދަބެއް އައިސްފައިވާ ކުޑަކުއްޖާގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން ހައި ކޯޓުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް ޕީޖީ...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 30
ޕީޖީއަށް އެރި އޮޅުމަކުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ބޮޑު ހުކުމެއް

ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ކުރި އިރު އެއީ 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އޮތުމުން އެ ކުއްޖާއަށް ނުބައި އަދަބެއް...

October 04, 2017 8
މެމްބަރު އާޒިމް ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ފުލުސް އޮފީހުން އޭނާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 4
ހާރިސް މަރާލިއިރު އޭނާ އައީ ރިހެބުން ފަރުވާ ހޯދަމުން

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި، ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރު މަރައިލި އިރު އޭނާ ގެންދިޔައީ މަސްތުވާތަކެތިން ދުރުވުމުގެ ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރަމުން ކަމަށާއި ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސްފައި ހުރި ކަމަށް އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 11
މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެންނަށް ވަކީލުން ހޯދައިދެނީ

ގަސްދުގައި މީހުން މެރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މާލީ ހާލަތު ވަޒަން ކުރުމެއް ނެތި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި އެ މީހުންނަށް ވަކީލުން ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތަށް މިއަދުން...

October 02, 2017 6
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ގަވާއިދު ހެދީ ޕީޖީ އަދި އޭސީސީ

ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ތަހުގީގު ކުރުމާއި ޝަރީއަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ނުހެދި އޮއްވައި ގާނޫނުގައި އެ ކަމަށް ދިން މުއްދަތު މިއަދު ހަމަވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 5
ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު ޕީޖީއަށް ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޕީޖީ އަމުރުކޮށްފި ނަމަ އެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު ހިނގަމުންދާ މިންވަރު ޕީޖީއާ ހިއްސާ...

October 01, 2017 5
ރިޔާޒް ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް، ބަޔާން ނަގައިފި

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 7
ޒުވާނުންނަށް އަމާން ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށް ދޭން ގޮވާލައިފި

މާރާމާރީތަކާއި ރޭވިގެން ހިންގާ ކުށްތައް އިތުރުވެފައިވާތީ ޒުވާނުންނަށް ރައްކާތެރި ވެއްޓެއް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

September 30, 2017 55
ރޭގެ މާރާމާރީގައި ހައްޔަރުކުރި 4 ކުދިން ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި 13 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ކުދިން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 137
ހުޅުމާލޭގައި މީހަކު މަރާލައިފި، މާލޭގައި ވެސް މާރާމާރީ

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލައިފި އެވެ. އަދި މާލޭގައި ވެސް ޒުވާނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 4
މެމްބަރު ރިޔާޒް މިރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.