22 މާޗް

March 22, 2018 3
ގާސިމް ޖަލަށްލި މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް އާދިއްތަ ދުވަހު

ގާސިމް އިބްރާހިމް ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަން ހައި ކޯޓުން ތާވަލް ކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 9
ފާރިސް އާއި ސިޔާދު ވެސް ބަންދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ދަރިކަލުން ސިޔާދް ގާސިމް ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި...

March 21, 2018 25
ވަކީލުންނާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަ ނުފަތުރަން އެެދެފި

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވަކީލުންނާ ބެހޭގޮތުން ހަގީގަތާ ޚިލާފް ވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށާއި އެކަން ތަކުރާރު ކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ...

19 މާޗް

March 19, 2018 17
ހިސާން ހާޒިރުކުރީ އިއްޔެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ޝަރީއަތާ ގުޅިގެން ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން އިއްޔެ މީޑިއާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އޭނާ މިއަދު ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

March 19, 2018 15
ހަސަން ސައީދުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން ސައީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 56
ޖަވާބުދާރީވާން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ފަސް ދުވަސް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނޫން ކަމަށް އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 18, 2018 8
ރޭގެ މުޒާހަރާ އިން ހައްޔަރު ކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ރޭ ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި އެންމެން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

March 18, 2018 78
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަރީއަތެއް މިއަދު

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު، ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެ މަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް...

17 މާޗް

March 17, 2018 29
ފާރިސް، ބޮތްކެއް އަދި ފަންކާއެއް ނެތް ގޮޅިއަކަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން، އެއްވެސް ބޮތްކެއް އަދި ފަންކާއެއް ވެސް ނެތް ގޮޅިއަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފާރިސްގެ ވަކީލުން...

March 17, 2018 9
ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަފީފް ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ކުރި މުޒާހަރާގައި ހުންނަވަނިކޮށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ހަސަން އަފީފް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 9
ކާރެއްގައި ރޯކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި މިރޭ ކާރެއްގައި ރޯކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 67
ސަރުކާރު "ހުއްޓުވަން" ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ޕޮލިސް

ސަރުކާރު "ހުއްޓުވައި، ވައްޓާލަން" ދުރާލައި ރާވައިގެން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 14, 2018 71
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވަކީލުގެ ގޮނޑި ދަށުން ރެކޯޑަރެއް

ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާ ބައްދަލުކުރަން މިއަދު ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެ މަނިކުފާނުގެ ވަކީލް ހިސާން ހުސައިން ގޮނޑިދަށުން ޓޭޕް ރެކޯޑަރެއް...

March 14, 2018
ފާރިސްގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 14
ފާރިސްއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކެއް ބަލައެއްނުގަތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގައި ފާރިސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި މުހިންމު ހެކިތަކެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

March 13, 2018 18
ފާރިސްގެ މައްސަލައަށް ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އިއްޔެގެ އަޑުއެހުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބުނީ...

March 13, 2018 11
ރިޔާޒަށް ވެސް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތު

އިދިކޮޅު އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ މައްޗަށް ވެސް ކުރަނީ ދުރާލައި ރާވައިގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ...

12 މާޗް

March 12, 2018
ފާރިސްގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްދޭން ވަކީލުން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާތީ، އެ އަޑުއެހުން އަންނަ ހަފުތާ އަށް ފަސްކޮށްދޭން ފާރިސްގެ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 3
ޝާހިދާގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސް ވަޅުލައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހެދުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ގެނެސް، ވަޅުލައިފި އެވެ.

March 09, 2018 13
ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާކަށް ނޫޅޭ: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީއަކީ ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ބާރު އަޅާ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ހައްޔަރު ކުރަމުންދަނީ ދޮގު...

06 މާޗް

March 06, 2018 1
ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވައިލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

March 06, 2018 74
ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލާގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ކަނޑުމަތިން މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި، ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލާގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 06, 2018 149
ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަރީފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް ދެންމެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 2
ފާރިސްގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

March 04, 2018 26
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ޕީޖީން ގޮތެއް ނުނިންމާ

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހެކި ނައްތާލި...

03 މާޗް

March 03, 2018 74
ޖަލުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުން ސަފީރުންނަށް ނޭނގޭނެ:ނިހާން

ރާއްޖޭގެ ޖަލުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އެއީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމެރިކާ ސަފީރަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފަ އެވެ.

March 03, 2018 14
މެމްބަރު ޝާހިދާއި ލަތީފް ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިއްޔެ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ދިއްދޫ...

March 03, 2018
ފާރިސަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވައިލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް...

01 މާޗް

March 01, 2018 6
ރިލްވާންގެ ބޭބެއެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމާ މެދު ހިޔާލުތަފާތު

ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާ ނިމިފައި ވަނިކޮށް، ރިލްވާންގެ ބޭބެގެ ހެކިބަސް ނަގައިދޭން ދައުލަތުން މިއަދު އެދުމުން ބޮޑު ބަހުސެއް ހިނގައި، އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމަން ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 4
ހަތަރު ބެއިންނާ ބެހުނުކަމަށް ބުނާ މީހާއަށް ދައުވާކޮށްފި

ގދ. އަތޮޅު ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދު އަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 75 އަހަރުގެ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 7
ރަތް ކާރެއް ގެންދިޔައިން، ކާކުގެ ކާރެއް ކަމެއް ނޭނގޭ

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު ދުވަސްވަރު މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ރަތް ކުލައިގެ ކާރެއް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި އަދި ފަހުން ރަތް ކުލައިގެ ކާރެއް ހުޅުމާލެ އިން މާލެ އަށް ގެނައި ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު މީހަކު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކާކުގެ ކާރެއް ކަމެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 13
ރިޕޯޓްކުރީ އަންހެނަކު ކާރަށް އެރުވިކަމަށް: ހެކިން

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު ރޭ ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ އަންހެނަކު ގަދަކަމުން ކާރަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދިޔަ ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ފުލުހަކު ކޯޓުގައި މިއަދު ހެކިބަސް ދީފި...

February 25, 2018
އާއިލާ މަރާލަން ހަވާލުކުރެވުނީ ފުލުހުންނާ

ރަޝިއާގެ ސޯކީގައި، އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ މުއްސަނދި މައިންބަފައިންނާއި 10 އަހަރުގެ ކޮއްކޮ މަރާލަން ރާވަނިކޮށް ސިއްރު ފުލުހުން ހުރިހާ ކަމެއް ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 13
ޝިފާޒަށް ވެސް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތު

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒުގެ މައްޗަށް ވެސް ކުރަނީ، މާލެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ރާވައި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތު ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު އަބްދުﷲ...

February 21, 2018 19
ޑްރަގު މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަން ފާރިސްގެ ގެއަށް

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކު ހޯދަން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ އެޕާޓްމެންޓަށް ފުލުހުން މިއަދު ވަދެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 7
މަޓީގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސިމް ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު (ސިމް) ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

February 19, 2018 21
އަލީ ހުސައިނަށް 3 ތުހުމަތެއް، ނާދިރާ އަށް ދެ ތުހުމަތު

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އެއްވުމާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިނަށް ތިން ތުހުމަތެއް އަދި ކުރީގެ ރައީސް...