17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 9
ގަމީހަކާއި ޖިންސެއް ވަގަށް ނެގުމުން ޖަލަށް

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ހިއްކަން އަޅާފައި ހުރި އަންނައުނުތަކެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017
މީހަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ކުއްޖަކަށް ދައުވާ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

December 14, 2017
ހާރިސްގެ މަރާލި މައްސަލާގައި މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މަރާލި ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 27
63 މަރު: އިންސާފު ކޮބާ؟ ހުއްޓޭނީ ކޮން އިރަކު؟

ވޭތުވެދިޔަ 16 އަހަރު ތެރޭ 63 ގަތުލެވެ. ގިނައިން، ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށާލާފައިވާ މީހުންނެވެ. ބައެއް ފަހަރު، އެހެން މީހެއް ކަމަށް ހީކޮށް އޮޅުމަކުން "މަރާލެވިފައިވާ" ކުށެއް ނެތް ޒުވާނުންނެވެ. އަނިޔާވެރިންގެ އަތްދަށުވި މައުސޫމް ކުޑަކުދިންނެވެ. އެ މީހުންގެ ވާހަކަ އިން މި ހަފްތާގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިހިއްޖެ އެވެ. ރުޅިއަތުވެއްޖެ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
އަނަސްގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ ކުއްޖާ ދައުވާއަށް އިންކާރު

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އެ ދައުވާ އަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި މިއަދު އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 5
މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ތިނަދޫން 11 މީހުން ހައްޔަރު

ގދ. ތިނަދޫގައި މިއަދު ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން އެ ރަށުން 11 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 4
މަހްލޫފްގެ ބައްޕަ ޝަރުތުތަކާ އެކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައި ދުއާ ކުރަން ހުއްޓައި، ހައްޔަރުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ބައްޕަ މުހައްމަދު ހައްސާން ޝަރުތުތަކާ އެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 15
މަހްލޫފުގެ ބައްޕައަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި

މިއަދު ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒު ބޭރުގައި ދުއާކުރަން ހުއްޓައި ހައްޔަރު ކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ބައްޕަ، މުހައްމަދު ހައްސާނަށް، ޖިންސީ މުއާމަލާތެއް ހިންގުމަށް އެދުމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ފުލުހުން ކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 12
ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ގިނަ ހެކިތަކެއް

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ތިން މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހެކިތަކެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅައި، ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ ދިފާއީ ވަކީލުން ދައުވާއާ މެދު ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތިކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 15
މަހްލޫފްގެ ބައްޕަ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ބައްޕަ މުހައްމަދު ހައްސާން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

December 06, 2017 3
ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލަން ހިތްވަރު ދިން ކަމަށް އިންކާރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ހިތްވަރު ދިން ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ފުލުހަކަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ އަށް އޭނާ މިއަދު އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

December 06, 2017 4
ދެބެއިންގެ މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން 4 ކުއްޖަކު ހައްޔަރު

ދ، ކުޑަހުވަދޫގައި، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެކުދިންގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ހަތަރު ކުޑަކުއްޖަކާއި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 5
އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަދަކަމުން ވަން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރަކަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

December 04, 2017 26
ކުށްކުރުމާއި ސިޔާސީ ހައިޖާނު: އަޑީގައި ކޮން ކަމެއް؟

ބޮޑުންނާއި ކުށްވެރިންގެ ގުޅުން އެއީ ސިއްރެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ މީހުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ފައިސާ ދީގެން ގޭންގުތައް ލައްވައި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުވާކަން ވެސް ދިރާސާ އިން އެނގި...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 9
ދޮންދަރިއާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރި ހުކުމެއް ބާތިލް

ކުރީގެ ކައުންސިލަރަކު އޭނާގެ ދޮންދަރިއަކާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ އޭނާ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 18
ރިޔާޒްގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އިތުރު ދައުވާއެއް އުފުލައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް...

November 28, 2017 10
އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ގަދަކަމުން ވަން މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރަކަށް ކުރާ ދައުވާގެ ދެވަނަ އަޑުއެހުން މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 32
އިއްސެ މަރާލި ގޮތާއި ފަހު ވަގުތުކޮޅު ސުމޮން ކިޔައިދީފި

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓް ތެރޭގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހު އިސްމާއިލް އުމަރު (އިއްސެ) މަރާލި ގޮތް، އޭނާގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ ބިދޭސީމީހާގެ ދުލުން ތަފްސީލްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު...

November 27, 2017 14
ގާސިމަށް އާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ދުލެއް ނުކުރި

ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޭން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 6
ވިލިމާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީފި

ވިލިމާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު މިރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 16
10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

November 23, 2017 20
ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

މާލޭގައި ރޭ ފަތިހު ފިހާރައެއް ފަޅާލައި، ވަގަށް ގެންދިޔަ މުދަލާއި ތަނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު ދެ ލައްކައަށް ވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް އެ ފިހާރަ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 20
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯދޭނެތަ؟

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގައި ފަޅާއެރި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތެވެ. ލިޔެ ކިޔުމުން ފެންނަން އޮތް އަދަދަށް އެކަނި ބެލިޔަސް، އެ ޚިޔާނާތުގައި ދައުލަތަށް ގެއްލުނު އަދަދު 1.22 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރަ އެވެ. މިއީ ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމަކާ އަޅާބަލާއިރު...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 8
އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނާ ބެހުނު ބައްޕަ ސަލާމަތެއް ނުވި

ނ. މަނަދޫގައި، އެއް މާބަނޑު ދެ ކުދިންނާ ބެހުނު ބައްޕައަކު 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 62
މާލޭގައި މީހެއްގެ ކަރުގައި ވަޅިޖައްސައި ފޭރެން އުޅެފި

މާލޭގައި ރޭ މީހެއްގެ ކަރުގައި ވަޅި ޖައްސައި ފޭރެން އުޅެފި އެވެ.