03 މެއި

May 03, 2018 5
މައުމޫނަށް ސިއްހީ ނުރައްކަލެއްގެ ބިރު އެބައޮތް: ވަކީލު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސް ކަމަށާއި އަވަހަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ސިއްހީ ގޮތުން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު މުހައްމަދު ފައިސަލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 53
ލީކުކޮށްލީ ތަހުގީގަށް ނެގި ސައްހަ ބަޔާންތަކެއް: ޕޮލިސް

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުކޮށްލައިގެން އުޅެނީ ފެބުރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ނެގި ސައްހަ ބަޔާންތަކެއް ކަމަށާއި އެ ބަޔާންތައް އާއްމުކުރި...

May 02, 2018 14
ފުލުހުންގެ ސިއްރު ބަޔާންތަކެއް ލީކުކޮށްލައިފި

ފެބުރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރި ތަހުގީގުގެ ބަޔާންތަކެއް ކަމަށް ބުނާ ސިއްރު ބަޔާންތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއްޔެ ލީކުކޮށްލައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 6
"ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ޕީޖީން ވިދާޅުވި"

ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު ބިޝާމްއާ ހަވާލާދީ ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 3
ހައްޔަރުކުރި އެސްއޯ ފުލުހުން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް ޖަލު ބަންދުގައި ތިބި އަށް ފުލުހުން މިއަދު ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 60
އާއިލާ އެކަހެރިކުރިޔަސް އިންސާފު ހޯދަން ސަލާން ޖަހާނެ!

"އެއީ، ހާދަ ލޯބިން ގެންގުޅުނު ކުއްޖެކޭ، ކޮށައި ކުދި ކުދިކޮށްލީއޭ،" ލިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ނަން، އަޅުގަނޑަށް ބުނެ ނުނިމެނީސް މަންމަ، މަރިޔަމް ޝަފީގާގެ ދުލުން ބޭރުވީ މި ބަސްކޮޅެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 5
މަހުލޫފްގެ މައްޗަށްކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ބުދަ ދުވަހު

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 7
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލަން ގޮވާލައި މުއައްސަސާތަކަށް

ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލި ލިޔުންތެރިޔާ، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އެ އާއިލާއިން މުއައްސަސާތަކުގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 3
ކުރީގެ ފުލުހުން ބަންދު ކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި ކުރީގެ ފުލުހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 15
މަހްލޫފް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

މުޒާހަރާއަކުން ހައްޔަރުކޮށް ދޫނިދޫގައި ބަންދުކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 16
ހައްޔަރު ކުރި އަށް ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އަށް ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ފުލުހުންގެ ދިފާއީ ވަކީލު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 19
މަހުލޫފްގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި މާސްކް ބެހުމުން، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ދުވަސް މިއަދު ދީފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 10
ތުހުމަތާ ގުޅޭ ސުވާލެއް ނުކޮށް ތަޒްމީލް ދޫކޮށްލައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން، މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހައްޔަރުކުރި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު ތަޒްމީލް އަބްދުލް ސަމަދު، ފުލުހުންގެ ބަންދުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 18
ވީޑިއޯގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްގައި ތިބި ބަޔަކު ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

March 24, 2018 45
މެމްބަރު އިމްތިޔާޒުގެ ފާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 27
ކަންތައްވީ ގޮތުން މައުމޫން ދެރަވޭ، ހިތްވަރު އެގޮތުގައި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމުމުން މައުމޫން ދެރަފުޅުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ހިތްވަރުފުޅަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 2
ފާރިސް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މާފުށީ ޖަލަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 37
މައުމޫން ކޯޓުގައި ހަތް ގަޑިއިރު، ޝަރީއަތް ކެންސަލް

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، ހަތް ގަޑިއިރު ފަހުން ބަންދުގެ މަޖިލިސް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

March 20, 2018 8
ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މައުމޫން ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކޯޓަށް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އިތުރުން ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ ބަންދުގެ...

March 20, 2018 9
މައުމޫންގެ ބަންދާ މެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 3
މެމްބަރު އާޒިމްގެ ބަންދަށް ނުވަ ދުވަސް ޖަހައިފި

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނުވަ ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

March 19, 2018 14
އިބޫ ޖަލު ބަންދުގައި 9 ދުވަހު ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ބަންދަށް ނުވަ ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

March 19, 2018 5
ރިޔާޒް ބަންދުކުރަން އެދުނީ ހަގީގަތް އޮޅުވާލައިގެން

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދުނީ ކަމުގެ ހަގީގަތް...

17 މާޗް

March 17, 2018 7
ވިސާމާއި އާމިރުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްގައި ތިބި ބަޔަކު ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި އާމިރު ސަލީމް 10 ދުވަހަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 20
ތަހުގީގުތަކުގެ މައުލޫމާތު ރިޔާޒް ހޯދި: ދައުލަތް

ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނަ އެކި މައްސަލަތަކުގެ މައުލޫމާތު ބައެއް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ހޯއްދެވި ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 9
އެއްބަޔަކު ޖަލަށް، އަނެއް ބަޔަކު ގޭބަންދަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިއްޔެ ބޭއްވި މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ކައުންސިލަރުން ފަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް އަދި އަނެއް ތިން މީހުން ފަސް ދުވަހަށް ގޭ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.