20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 44
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ތޮއްޔިބުގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމަށް އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ މީހުން ހޯދުމަށް އޭނާގެ ފޯނު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 18
ކުޑަކުދިންނާ ބެހުނު 75 އަހަރުގެ މީހާ ގޭ ބަންދަށް

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހައްޔަރުކުރި 75 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ ގޭ ބަންދަށް އިއްޔެ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 9
އިޖްރާއާތު ގޯސްވުމުން ޑްރަގްގެ ދެ ދައުވާއެއް ބާތިލް

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރި އިޖްރާއާތު ގޯސްވުމުން، އެ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދެ ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 2
ފިލައިގެން އުޅުނު އަފްރާހު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި އަފްރާހު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ އަމުުރުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017
ނަދީމްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ތިން މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 12
ގާޒީ އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ސައިކަލްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ހުރި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ސައިކަލްގައި ރޭ ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 2
އަފްރާހުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި އަފްރާހު އަބްދުއްރައްޒާގުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 27
ލަންކާގައި ހުއްޓައި މަހްލޫފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވަނިކޮށް، ސަރުކާރުން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 10
ފިއްލަވާފާނެތީ މެމްބަރު އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ތަހުގީގު ނިމުމުގެ ކުރިން "ފިއްލަވާފާނެތީ" ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު އިއްޔެ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 7
މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް 15 ދުވަސް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާ ގުޅިގެން މލހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 8
ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރި އިރު ސުއައިދު ވީތަނެއް ނޭނގެ!

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ، އަހްމަދު ރިލްވާން ހުޅުމާލެ އިން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ސ. ހުޅުދޫ، އަތިޔާގޭ، މުހައްމަދު ސުއައިދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވާ އިރު އޭނާ ވީތަނެއް ނޭނގެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 33
ރިލްވާން މައްސަލާގައި ތިން މީހަކަށް ޓެރަރިޒަމް ދައުވާ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ، އަހްމަދު ރިލްވާން ހުޅުމާލެ އިން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 1
މަފާޒުގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް

ކެފޭއެއްގައި އިންދައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް 24، ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު މަފާޒުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 7
ފެން ޕްލާންޓް މެނޭޖަރު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ލައިފް ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސީގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި އެތާނގެ މެނޭޖަރު، ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

September 07, 2017 4
ސަމީރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓިިީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށް، އޭނާ އަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލާގައި ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

September 07, 2017 34
ޑްރަގްގެ "ބޮޑަކު" ކޯޓުން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 17
އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރީ ދެ ކުޑަކުދިން!

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށް، އެ ކުދިންގެ ބަންދަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިއަދު ޖަހައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 10
"ފަރުވާ އަށް ގާސިމް ފޮނުވަން އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތް"

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ބޭސްފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވަން ސަރުކާރުގެ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 20
ޔުނިފޯމް ނާޅާ ތިބެ ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ޔުނިފޯމްގައި ނާޅާ ތިބެ ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާތީ އެ މީހާ ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 4
މަފާޒުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ކެފޭއެއްގައި އިންދާ މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު މަފާޒުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެެވެ.

August 28, 2017 50
ގާޒީ ބާރީގެ އާއިލާއަށް ދިން ސެކިއުރިޓީ ކަނޑާލައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފްގެ އާއިލާ އަށް ދެމުން އައި ސެކިއުރިޓީ ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 10
"ޕީޖީ އުޅެނީ ފުލުހުންގެ ބަޔާންތައް ބަދަލުކުރަން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް މިދިޔަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވަން މައްސަލައިގަައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވި އިރު އެކި ފުލުހުން ދީފައިވާ ބަޔާންތައް ތަފާތު ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ބަޔާންތައް އެއްގޮތްކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 12
މިސްރާބު ހުރީ ރައްޔިތުން އަޅުންނަށް ހަދަން: ސައުދު

މި ސަރުކާރުން އަމާޒުހިފާފައި ވަނީ 16 ވަނަ ގަރުނުގެ ރަސްކަމާ ދިމާލަށް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ހަޒާނާ ރަދުންގެ މިލްކަކަށް ހަދައި ރައްޔިތުން އަޅުންގެ ގޮތުގައި ބައިތިއްބަން ކަމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.