20 ޖުލައި

July 20, 2017 4
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހިމެނޭ މީހުންނަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 25
ގާސިމްގެ މައްސަލަތައް އަލުން ކޯޓަށް ފޮނުވަައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމްގެ އިބްރާހިމަށް ދަައުވާކުރި ތިން މައްސަލަ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުން އެ މައްސަލަތައް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން އަލުން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 6
ގާސިމްގެ މައްޗަށް އަލުން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ހިސާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ބޭރުކޮށްލި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްސަލަތައް އަލުން ދެން ކޯޓަށް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 10, 2017 13
ގާސިމް ޝަރީއަތް ފަސްކުރަން ވާނީ އެދިފައި: ޕީޖީ އޮފީސް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރާ ދައުވާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ބޭރުކޮށްލީ އެ މައްސަލަތައް މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްދޭން އެދިފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ...

July 10, 2017 39
ޕީޖީން ހާޒިރު ނުވެގެން ގާސިމްގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ މިރޭ ޝަރީއަތަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ ވަކީލުން ހާޒިރު ނުވުމުން އެ މައްސަލަތައް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 2
ޝިދާތާގެ ޕާސްޕޯޓް އޮގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް ހިފަހައްޓައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ރައީސް ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓް ޖެނުއަރީ މަހު ހިފަހައްޓައި މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުން ގޮސް، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 6
ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ރިޔާޒް ޕީޖީގައި އެދިއްޖެ

ފުލުހުންނަށް ފޯނެއް ހުޅުވައި ނުދިން ކަމަށް ބުނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް ކުރާ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް، އިތުރު ފުރުސަތު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުގައި ރިޔާޒް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 7
ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ރިޔާޒް އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް، އިތުރު ފުރުސަތުގެ ދަށުން އެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދިވަޑައިގަތުމަށް ރިޔާޒް ނިންމަވައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 7
ގާސިމްގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 16
ގާސިމްގެ މައްސަލަ އާއްމު އުސޫލާ ވެސް ހިލާފު: ޝަމީމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ކަންތައް ކުރަނީ ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކާ މުޅިން ޚިލާފަށް ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ، ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ވިސާމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 51
ފުލުހުންނާއި ކޯޓުން ގާނޫނާ ހިލާފުވީ އޮޅިގެން: ގާސިމް

ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ގާނޫނާ ހިލާފަށް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ފަސް ދުވަހު ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓީ ފުލުހުންނާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އޮޅިގެން ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެ ދެ މުއައްސަސާއާ މެދު އެއްވެސް ހިތްބުރަކަމެއް ނެތް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 20
ގާސިމްގެ އިސްތިއުނާފް ބަލައެއްނުގަތް: ވަކީލުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލައިނުގަތް ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 7
ކުރީގެ ޕީޖީ މުހްތާޒު އޭޑީކޭގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުހްތާޒު މުހްސިން އޭޑީކޭގައި އިއްޔެ އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017
ޕީޖީ ވަކީލަކަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ކޯޓު ރޫމެއްގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލަކަށް އިންޒާރު ދިން ދެ މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 1
ހެކިވެރިންގެ ހިމާޔަތާ އެކު ހެއްކާ ބެހޭ ބިލް މަޖިލީހަށް

ޖިނާއީ ޝަރީއަތްތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހެއްކާ ބެހޭ އާ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ފޮނުވަައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މި އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގުނަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 22
ފިސްތޯލައިން އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނުނު މައްސަލަ ނުބެލި!

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ދިރިއުޅުއްވާ ކޮޓަރިން ފެނުނު ފިސްތޯލަ އިން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނުނު މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަން ނާޒިމްގެ އާއިލާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 9
ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ވެސް ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންވެފައި އޮތީ ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ މައްޗަށް. އެ ގަވާއިދުގައި ގާޒީންނަށް ބޮޑެތި އިޚްތިޔާރުތަކެއް ލިބިދީފައި އޮތުމުން، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގައި ގެންގުޅެނީ އެކި މިންގަނޑު ކަމަށް ބައެއް މީހުން ތުހުމަތުކުރޭ. ނަމަވެސް އެކަމަށް މިހާރު ނިމުން އައީ.