30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 2
ފިލައިގެން އުޅުނު އަފްރާހު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި އަފްރާހު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ އަމުުރުކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 2
ފާރިސްގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލަން ދައުލަތުން ދެކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލަން އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 3
އެއާޕޯޓުގަ މުޒާހަރާކުރި މީހުންނަށް ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާ ކުރި މައްސަލައިގައި އެމްޑީޕީގެ ފަސް އެކްޓިވިސްޓަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށް، އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި...

October 25, 2017 1
ނަދީމްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލުން ހޯދަން ފުރުސަތު

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ ހަތަރު މީހުންނަށް ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017
ނަދީމްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ތިން މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި...

October 24, 2017 30
ރިޝްވަތު ލިބުނު މީހާ ސިއްރު ކޮށްދޭން ދައުލަތުން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނާ މަޖިލިސް މެމްބަރުގެ ހެކިބަސް ސިއްރު ނަގައިދޭން ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 51
އާފިޔާގެ ރުޅިވެރި ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑު: ޑރ. ނާޒް

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދަކީ ރުޅިވެރިކަމުގެ އަމަލު ހިންގުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ހުރެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ނަފްސާނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒް ކޯޓުގައި މިއަދު...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 15
ސީރިއާއަށް ދާން އުޅުނުކަމަށް ބުނި މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ސީރިއާ ހަނގުރާމަ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ އަހަރު ތުރުކީން ހައްޔަރުކޮށް ރާއްޖެއަށް ގެނައި ތިން ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި...

October 22, 2017 10
"ފާރިސްއާ ދެކޮޅު ހެކިންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރު އެބައޮތް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުކުރަން ހުށަހެޅި ދެ ހެކިވެރިންނަށް ވަޒީފާގެ ގެއްލުމުގެ...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 3
ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 5
ހެކި ގަބޫލުނުކުރަން ފާރިސްގެ ފަރާތުން ހަތް ހުށަހެޅުމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގައި ފާރިސްއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ހެކިތައް ގަބޫލުނުކުރަން އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 1
އަމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން ފަސްކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 13
ޝަރީއަތް އިންސާފު ނަމަ ފާރިސް މިނިވަންވާނެ: މައުމޫން

ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދާ ނަމަ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 18
ޕީޖީން އެދިގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު ހުކުމެއް ބާތިލް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ، 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ބޮޑު ހުކުމެއް، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އިން އެދިގެން ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 2
އަނަސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ފަސް މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިތުރު ފަސް މީހެެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 4
ބިދޭސީ މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން ދިވެއްސަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ކ. ހިންމަފުށީގައި މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ބިދޭސީއަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

October 11, 2017 3
ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމުމުން ހައިކޯޓަަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 2
އަފްރާހުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭގައި މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި އަފްރާހު އަބްދުއްރައްޒާގުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 4
ފާރިސް މަޖިލީހަށް ނުގެންދިއުމަކީ ކުށެއް: މައުމޫން

ބަންދުގައި ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކަށް ހާޒިރުކޮށް ނުދިނުމަކީ ކުރެވޭ ބޮޑު ޖިނާއީ...

October 08, 2017 5
ގަވާއިދު ނެތި ފާރިސްގެ ޝަރީއަތެއް ނުކުރެވޭނެ: ވަކީލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް، ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީއަތް ކުރުމާ...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 7
ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާ ގޮތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 27
ލަންކާގައި ހުއްޓައި މަހްލޫފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވަނިކޮށް، ސަރުކާރުން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 10
ފިއްލަވާފާނެތީ މެމްބަރު އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ތަހުގީގު ނިމުމުގެ ކުރިން "ފިއްލަވާފާނެތީ" ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓު އިއްޔެ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 7
މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް 15 ދުވަސް

ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާ ގުޅިގެން މލހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.