11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 1
މަފާޒުގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް

ކެފޭއެއްގައި އިންދައި މަރާލި ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް 24، ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު މަފާޒުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

September 11, 2017 21
ފާރިސަށް ކުރާ ދައުވާ ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނިކޮށް އެ ދައުވާ އިސްލާހުކޮށް، ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުމުގެ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 10
ޔާމީންގެ މަރުގެ މުޅި ޝަރީއަތް ސިއްރެއް ނުކުރާނެ:ޕީޖީ

މިިދިޔަ މެއި މަހު މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ސިއްރު ކުރަން އެދޭނީ ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ކަމަށާއި މުޅި ޝަރީއަތް ސިއްރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 10, 2017 7
ފާރިސް ދޫކުރަން ހުށަހެޅުމުން ބަލައިނުގަތީ ރަނގަޅަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ފާރިސްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެބިއަސް ކޯޕަސްގެ މައްސަލަ...

September 10, 2017 14
ޔާމީންގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

މިދިޔަ މެއި މަހު މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 7
ފެން ޕްލާންޓް މެނޭޖަރު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ލައިފް ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސީގެ މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި އެތާނގެ މެނޭޖަރު، ހިންމަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ...

September 07, 2017 4
ސަމީރު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓިިީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށް، އޭނާ އަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލާގައި ބަޔާން ނަގައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 30
ފާރިސްގެ ބަންދަށް 50 ދުވަސް، މައުމޫން ކޯފާވެއްޖެ!

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަންދުކުރިތާ 50 ދުވަސްވިއިރު ވެސް އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ކޯފާވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 28
ގާސިމް ބޭރަށް ނުފޮނުވުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް: ވަކީލުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އަންގާފައިވާ އެންގުން ތަންފީޒު ނުވުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށް ގާސިމްގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 12
ފާރިސް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަކީ އަނިޔާވެރިވުން: ޕާޓީތައް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އެންމެ ސިކުންތަކަށް ވެސް އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަކީ އަނިޔާވެރިވުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 20
ޔުނިފޯމް ނާޅާ ތިބެ ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ޔުނިފޯމްގައި ނާޅާ ތިބެ ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާތީ އެ މީހާ ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 4
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަނެއްކާ އިތުރު ދެ ފަނޑިޔާރު ހޯދަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން މީގެ ކުރިން އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަނެއްކާވެސް އިތުރު ދެ ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 10
"ޕީޖީ އުޅެނީ ފުލުހުންގެ ބަޔާންތައް ބަދަލުކުރަން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް މިދިޔަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވަން މައްސަލައިގަައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވި އިރު އެކި ފުލުހުން ދީފައިވާ ބަޔާންތައް ތަފާތު ކަމަށާއި...

August 26, 2017 41
ގާސިމް ފުރުވާލުން ލަސްވާތީ އާއިލާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް، އޭނާ ތިން އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 14
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމް ކުރުމުން ކަންބޮޑުވޭ:މައުމޫން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ރޭ ކުރި ހުކުމާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 25, 2017 17
ގާސިމް ޖަލަށްލިޔަސް ލީޑަރުން ހުހެއް ނުވާނެ: އިބޫ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖަލަށްލިޔަސް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހުސްވާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 152
ތިން އަހަރުގެ ހުކުމަކާ އެކު ގާސިމްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

--------------------------------------------------------------------------------

August 24, 2017 65
އެއީ އަނިޔާވެރި ޖާހިލު ބައެއް، ތަފްސީލު އަންނަނީ: ބާރީ

އެއީ އަނިޔާވެރި ޖާހިލު ބައެއް ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ ތަފްސީލު ވަރަށް އަވަހަށް އާއްމުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފް މިއަދު މެސެޖެއް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 36
ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ރަޝީދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ރަޝީދު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިރޭ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

August 23, 2017 35
އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ޝަރީއަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 13 މެމްބަރަކަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ މިހާ...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 8
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 22, 2017 2
ސައުދާއި ހަނީފްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިނާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު...

August 22, 2017 12
މިސްރާބު ހުރީ ރައްޔިތުން އަޅުންނަށް ހަދަން: ސައުދު

މި ސަރުކާރުން އަމާޒުހިފާފައި ވަނީ 16 ވަނަ ގަރުނުގެ ރަސްކަމާ ދިމާލަށް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ހަޒާނާ ރަދުންގެ މިލްކަކަށް ހަދައި ރައްޔިތުން އަޅުންގެ ގޮތުގައި...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 8
ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ސަމީރު ވެސް ދޫކޮށްލައިފި

ރޭ ހައްޔަރުކުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓިިީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

August 17, 2017 15
ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ވައްޑެ ދޫކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 8
ދެ މެމްބަރުންނަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހަތަރެއް، ހަތަރެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް މަޖިލީހަށް ވަތް މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސެންގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް ހަތަރު ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

August 16, 2017 8
އަދީބަށް ކުރާ އާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއްކުރެވޭ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ކުރާ އާ އަށް...

August 16, 2017 11
ލޮލުގައި އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިގެން އަމީތަށް ފަރުވާދީފި

ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ލޮލުގައި އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިގެން މާލެ ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް މިއަދު ދައްކައިފި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 6
ވައްޑެގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް ހަތަރު ދުވަސް ޖަހައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އަށް ވަން މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ހަތަރު ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

August 13, 2017 8
ހައްޔަރުކުރި ނައީމާއްތަ އާއި އެހެން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ހައްޔަރުކުރިި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) އާއި އެހެން މީހުން ރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

August 13, 2017 37
ޖަލަށް ލާފައި ހުރި މަފާޒް "މިނިވަންވީ" ކިހިނެއް؟

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ބޮލަށް ވަޅި ހަރައި، ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު މަފާޒު، ގ. ޝާރާޒް، އަކީ ބޮޑު އެހެން މައްސަލައެއްގައި ޝަރީއަތް...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 2
އަމީތާއި ސައުދުގެ ބަންދަށް ހަތަރު ދުވަސް ޖަހައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އަށް ވަން މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުއްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސެއިންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިތުރު ހަތަރު ދުވަސް މިއަދު ޖަހައިފި އެވެ.