16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 8
ދެ މެމްބަރުންނަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހަތަރެއް، ހަތަރެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް މަޖިލީހަށް ވަތް މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސެންގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް ހަތަރު ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

August 16, 2017 8
އަދީބަށް ކުރާ އާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއްކުރެވޭ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ކުރާ އާ އަށް...

August 16, 2017 11
ލޮލުގައި އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިގެން އަމީތަށް ފަރުވާދީފި

ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ލޮލުގައި އިންފެކްޝަނެއް އުފެދިގެން މާލެ ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް މިއަދު ދައްކައިފި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 6
ވައްޑެގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް ހަތަރު ދުވަސް ޖަހައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އަށް ވަން މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ހަތަރު ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

August 13, 2017 8
ހައްޔަރުކުރި ނައީމާއްތަ އާއި އެހެން މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ހައްޔަރުކުރިި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) އާއި އެހެން މީހުން ރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

August 13, 2017 37
ޖަލަށް ލާފައި ހުރި މަފާޒް "މިނިވަންވީ" ކިހިނެއް؟

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ބޮލަށް ވަޅި ހަރައި، ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު މަފާޒު، ގ. ޝާރާޒް، އަކީ ބޮޑު އެހެން މައްސަލައެއްގައި ޝަރީއަތް...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 2
އަމީތާއި ސައުދުގެ ބަންދަށް ހަތަރު ދުވަސް ޖަހައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް، މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އަށް ވަން މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުއްމަދު އަމީތާއި ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސެއިންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިތުރު ހަތަރު ދުވަސް މިއަދު ޖަހައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 3
ރޭގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ކުރި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 9
ވައްޑެގެ ބަންދުގެ އިސްތިއުނާފް ނުފަށާތީ ކަންބޮޑުވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ވައްޑެ) ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް ޖެހި 15 ދުވަސް މާދަމާ ހަމަވާއިރު، ހައި ކޯޓަށް ވެއްދި އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ނުފަށާ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 97
ރޮއެރޮއެ އޮއްވާ ސައުދު ގެންގޮސް ޖަލަށް!

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިނަށް މިއަދު ވެގެން ދާނީ ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަހަކަށެވެ. ޖަލު ބަންދެއްގައި ހުއްޓާ މަންމަ ނާސިރާ އަހުމަދު، 64، އަވަހާރަވެގެން ދިޔައިރު، ޖަނާޒާގެ ކަންތައްތަކަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ ވަގުތުން އަނބުރާ ދޫނިދޫ ޖަލަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 14
ގާސިމް ހާޒިރެއް ނުވި، ޝަރީއަތް ކެންސަލް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ މިރޭގެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވާން އެންގިޔަސް ގާސިމް ހާޒިރުވެ ވަޑައިނުގަތުމުން މިރޭގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 3
ގާސިމްގެ ވަކީލުންގެ ސިޓީއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރިން ބާތިލްކޮށްފައި އޮތް މައްސަލައެއް އަލުން ބަލައިގަނެ، ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކޯޓުގެ އާންމު މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް...

August 05, 2017 28
ގާސިމްގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 3
ބޮން ގޮއްވަން އުޅުނު މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

މާލޭގައި ބޮން ގޮއްވަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 9
މެމްބަރު އަރީފުގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް ހިފަހައްޓައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން އަރީފް ފިއްލަވައިގެ ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

August 02, 2017 2
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތުގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 02, 2017 37
މަހުލޫފުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ތަރުޖަމާން އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ޕާސްޕޯޓް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 2
ފާރިސްގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖެއްސުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އޭނާގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 2
ފާރިސް ހާޒިރު ނުކުރުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުކޮށް ނުދިން މައްސަލާގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށާއި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއާ...

July 31, 2017 8
ފާރިސް އަށް ކުރާ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ކޯޓު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 1
ތިން މެމްބަރުންގެ ބަންދުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ކަމަށްވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) އަދި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުުރުކުރި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 3
މެމްބަރުން ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފަޅާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަން އުޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ، މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމާ މެދު ސުވާލު...

July 29, 2017 27
"ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވޭ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެ މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވި...

28 ޖުލައި

July 28, 2017 14
ސައުދުގެ ބަންދަށް ވެސް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ފުލުުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިންގެ ބަންދަށް ވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

July 28, 2017 14
އަމީތު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން 15 ދުވަސް ދީފި

ރޭ ހައްޔަރުކުރި، މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ތަހުގީގަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 43
މެމްބަރު އަމީތު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ދެންމެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

July 27, 2017 45
މައުމޫންގެ ސުވާލެއް ސަރުކާރަށް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަދި ކޯޓުތައް ސަރުކާރުން މިހާރު ބޭނުން ކުރަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަލިވީމަތޯ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި...

25 ޖުލައި

July 25, 2017 58
ނުބައިކޮށް އަމުރު ނެރެވުމާ ގުޅިގެން ސައުދު ދޫކޮށްލައިފި

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުު އަމުރު ނުބައިކޮށް ނެރެވިފައިވާތީ، އޭނާ ދެންމެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

July 25, 2017 6
ގާސިމްގެ ބަލިހާލަތާ ގުޅިގެން ޝަރީއަތް ކެންސަލް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިރޭގެ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 3
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަން ތާވަލު ކޮށްފި

ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައިގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލު ކޮށްފި އެވެ.