24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 19
ފެބްރުއަރީ 8 ގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހަކު ޖަލަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ، 8، 2012 ގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށާއި އެތަނުގައި ތިބި ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ގާ އުކި މީހަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 24
އަރުހަމްގެ ގާތިލް ވިސާމް މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން މަރާލި އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބުނު މުހައްމަދު ވިސާމް މަރަން ކްރިިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެއަކު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު، ދައުވާ ލިބުނު އެހެން އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި އެވެ.

September 22, 2016 3
ސްނައިޕަރު މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ސިއްރު

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ސްނައިޕަރު ޝޫޓަރެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނައި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު...

September 22, 2016 1
އަރުހަމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިރޭ

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން މަރާލި އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިރޭ އިއްވަން...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 16
އަށް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއެއް ފާސްކޮށް، އަށް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ދިވެހިި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

September 20, 2016 8
އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުން 200ރ. އިން ޖޫރިމަނާ

ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހި ފިިރިއަކު ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ނިންމައި، އެ މީހާ 200ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

September 20, 2016 2
ޑްރަގް އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 11
ސްނައިޕަރު ގެނައި މައްސަލާގައި ފަޒީލާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް ރާއްޖެ ގެނައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި، ދައުވާލިބޭ މީހަކު "އެއް ޝޮޓުން އެކަން ނިންމާލެވުނު ނަމަ ނިމުނީހޭ" ބުނި ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު މީހަކު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 2
ވަގަށް ނެގި ސައިކަލެއް ގެންގުޅުނު މީހަކު ޖަލަށް

މީހެއްގެ ސައިކަލެއް ގެއްލިފައިި ވަނިކޮށް އެ ސައިކަލު ގެންގުޅުނު މީހަކު ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ނިންމައި، އެ މީހާ އެއް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 23
ހައްޔަރު ކުރި އެމްޑީޕީގެ މީހުންގެ ބަންދަށް 13 ދުވަސް

މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އިން ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ހައްޔަރު ކުރި އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު 13 ދުވަސް ޖަހައިދީފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 20
ގާސިމަށް ހުކުމް ކުރުން މި މަހު 26 ގައި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކުކުރި މައްސަލާގައި ބީއެމްއެލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފު ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް މި މަހުގެ 26 ގައި އިއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 30
ގާސިމަށް ދައުވާ ކޮށްގެން ނުވާނެ: ޓްރާންސްޕޭރެންސީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތަކެއް އާންމުކުރި މައްސަލާގައި ބީއެމްއެލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 22
އާފިޔާ އަދިވެސް ބުނަނީ އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް

ވ. ރަކީދޫގައި މިދިޔަ އަހަރު އަނިޔާކޮށް މަރައިލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ކުރިން ވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދު، އެކަން ކުރި ކަމަށް މިއަދު...

September 01, 2016 5
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ރޭގަނޑު ޝަރީއަތްތައް ބާއްވަނީ

ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރޭގަނޑު ޝަރީއަތްތައް ބާއްވަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 2
ވަގު ލިޔުމެއް ހަދަން އެދުނު ކަމުގެ ދައުވާ ވަކީލަކަށް

ސައްހަ ނޫން ގޮތުގައި ލިޔުމެއް ހަދަން އެދުނު ކަމަށް ބުނެ ވަކީލެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 13
ލޫކަސްގެ ބަންދަށް މިފަހަރު ވެސް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޝައްމޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) ގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

August 29, 2016 5
ސްނައިޕަރު މައްސަލާގައި ދައުވާ ސާފުނުވާ ކަމަށް ބުނެފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާވައި، ސްރީ ލަންކާގެ ސްނައިޕަރެއް ރާއްޖެ ގެނައި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ކުރާ...

August 29, 2016 5
ޒިޔާދާގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ލިބުނު ޖިންސީ އަނިޔާތަކެއްގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ނިޔާވި ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ޝާހުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަން ހަމަޖައްސައި، އެ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 1
ލަންކާގެ "ސްނައިޕަރު" ވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާއްޖެ އައި ސްރީ ލަންކާގެ ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ މީހާ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް މިއަދު އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 16
ހިބަޅިދޫ މައްސަލާގެ ހުކުމް އޮތީ ލިޔެނިމިފައި: އަދީބު

ބ. ހިބަޅިދޫން ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިިހާރު އޮތީ ލިޔެ ނިމިފައި ކަމަށާއި އިއްވާލީމަ ނިމުނީ ކަމަށް އަދީބު މިއަދު ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 3
ޒިޔާދާގެ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް ކޮށްފި

ޖިންސީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ނިޔާވި ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ޝާހުގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް ކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 5
މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގައި އަދިވެސް ތަފާތުތަކެއް

ޝަރީއަތްތައް ލަސްވުމަކީ އަބަދުހެން އަންނަ ޝަކުވާއެކެވެ. ދައުވާކުރާ މީހާ އާއި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ވެސް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ. އެކަން ހައްލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްވެ އޮވެ މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ފަށައިފަ އެވެ. އެއީ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރަން، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެހާ މަތީ ލެވެލަކުން އެފަދަ އެންގުމެއް އެންގި...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016
ސްނައިޕަރު ގެނައިކަމުގެ ދައުވާއަށް އަދީބު އިންކާރުކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލުމަށްޓަކައި، ދުރުގައި ހުރެގެން އަމާޒަށް ބަޑި ޖެހުމުގެ ގާބިލްކަން (ސްނައިޕާ ޝޫޓަރު) ލިބިފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު ގެނައި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އޭނާ މިއަދު އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 1
މަހްލޫފަށް އިއްވި ދެވަނަ ހުކުމް ވެސް އިސްތިއުނާފަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް އިއްވި ދެވަނަ ޖަލު ހުކުމް ވެސް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 10, 2016 3
ސްނައިޕަރު ގެނައި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ބަޑިން ހަމަލާދީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާވައި، ދުރުގައި ހުރެގެން އަމާޒަށް ބަޑި ޖަހާ (ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް) މީހެއް ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކާގެ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނައި...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 10
މޭޑޭގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ދެ މީހަކު ޖަލަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 6
ސްނައިޕަރު ގެނައި މައްސަލާގައި އަދީބަށް ދައުވާކޮށްފި

ބަޑި ޖަހައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަ ކޮށްލުމަށްޓަކައި އެކަމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ސްރީލަންކާގެ މީހަކު ރާއްޖެ ގެނައި މައްސަލާގައި އެ މީހާ އާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް...

August 04, 2016 20
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކަމަށް ބާރީ ހަމަޖައްސައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ކަމަށް އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ހަމަޖައްސައި، ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ކަމަށް އަބްދުﷲ އަލީ ހަމަޖައްސަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 3
ހިބަޅިދޫ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތޯ ކޯޓުން ނިންމަނީ

ބ. ހިބަޅިދޫން ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ސިފައިންގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފަޔާޒު (ޕާޕާ) ގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލާގައި އަދީބާއި ފަޔާޒްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި އިޖްރާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ކްރިމިނަލް...