09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 4
ޒައިދުގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހަތް ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

April 09, 2017 20
ގާސިމްގެ އިސްތިއުނާފް ބަލައެއްނުގަތް: ވަކީލުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރި...

April 09, 2017 5
ގާސިމް ބަންދުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން އޭނާގެ ފަރާތުން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 17
އަލީމްގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައި ގެ ފާސްކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމްގެ ގެ ފާސްކޮށް އޭނާގެ ފޯނު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

April 07, 2017 1
ތޮއްޔިބްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމްގެ ބަންދަށް އިތުރު 10 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

April 07, 2017 37
ގާސިމްގެ ބަންދަށާއި ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ހަ ދުވަސް ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތި ދިނުމާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ހިތްވަރުދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތަށް އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 19
ހަނީފްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް އިބްރާހީމް ހަނީފްގެ...

April 05, 2017 7
ގާސިމްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކަކަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ފުލުހުން ހިފެހެއްޓި އަމުރު...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 2
ޒައިދުގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފަސް ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

April 04, 2017 36
ރިޝްވަތެއް ނުދެން، ޖަލަށް ލާފާނެތީ ބިރެއްނުގަނޭ:ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ ވޯޓާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެއްވި ކަމަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި...

April 04, 2017 13
މިރުޒާގެ ދެ ގާތިލުން މަރަން ހުކުމް ކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ގްރޫޕަކުން ހަމަލާދީ އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހިމް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ދެ މީހަކު މެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 46
މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ޖަލަށްލި ނާސިރާ މިނިވަންކޮށްފި

އިިދިކޮޅު ފަރާތްްތަކުން މޭޑޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފައިވާ ނާސިރާ އަލީ ޝަރުތުތަކާ އެކު މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
ތޮއްޔިބުގެ ބަންދު އިތުރުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބް ޝަހީމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކުރަން ނިންމުމުން އެކަން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 11
ޗިޓް ހަވާލު ނުކުރެވޭތީ ނަޝީދުގެ ޝަރީއަތް ނުފެށުނު

މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަން ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ނަޝީދާ ހަވާލު ނުކުރެވޭތީ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 113
ނަޝީދަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް، ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި

މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް، ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

March 28, 2017 9
ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 9
24 ކިލޯ ޑްރަގް އެތެރެކުރި ދެ މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް

ރާއްޖެ އަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެ ކުރި 24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރި ދެ މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

March 27, 2017 16
"މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނުން މަނާ!

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެއްވެސް ޝަރީއަތަކަށް "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިން ނުވައްދަން އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 2
ތޮއްޔިބުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބު ޝަހީމްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިދީފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 25
ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ އަވަސްކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަަތައް އަވަސްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 39
ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު އެބަދޭ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވެސް މިއަދު ދީފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 5
ޒައިދުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނިލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިއަދު އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

March 20, 2017 9
"ނޫސްވެރިންނަށް ބިރުދެއްކުމަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެއް"

ނޫސްވެރިންނަށް ބިރުދައްކައި އިންޒާރު ދިނުމަކީ ދުނިޔޭގެ ސަފުން ބޭރުވެފައިވާ ހުދުމުހުތާރު ދަށުދަރަޖައިގެ ގައުމުތަކުގެ ސިފައެއް ކަމަށް ބުނެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބަޔާން އެމްޑީޕީން...

19 މާޗް

March 19, 2017 51
ފިތުނަ އުފައްދަން ނޫސްވެރިންތަކެއް އެބަ އުޅޭ: ކޯޓު

ފިތުނަ އުފެދޭ ގޮތަށް ބައެއް ނޫސްވެރިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެފަދަ އަމަލު ކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 19, 2017 21
ހުކުމެއް ނެތި، ވާނުވާ ނޭނގި ޖަލުގައި: އަނިޔާއެއް

ހައްޔަރުކުރީ ބޮޑެތި ކުށްތަކެއްގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ. މީހުން މެރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެވެ. އެކަމަކު ޖަލުގައި ތިބޭތާ ތިން އަހަރު، ހަތަރު އަހަރު، އަދި...

17 މާޗް

March 17, 2017 17
ތޮއްޔިބުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް އަށް ދުވަސް ޖަހައިފި

ރޭ ހައްޔަރުކުރި، އެމްޑީޕީީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބު ޝަހީމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަށް ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 1
ޒަރީރަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރު ފުލުހުންނަށް ހުރަސް އެޅިކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި، އޭނާ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކުރި ހުކުމް ޒަރީރުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 15
އަދީބު ޖަލުން ފިއްލަވާކަށް ނޫޅުއްވާ: ވަކީލުން

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކު ރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު މި ހަފުތާގައި ދޫނިދު އަށް ބަދަލުކުރީ ޖަލުން ފިއްލަވަން އުޅުއްވުމުން ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވަން ނޫޅުއްވާ ކަމަށް އަދީބުގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 5
އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ކުރުމުން ކޮމާންޑަރު ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލަށް އަނިޔާ ލިބުނުކަން އެނގޭއިރު ވެސް ވ. އަތޮޅުގެ އޭރުގެ އެކްޓިން ކޮމާންޑަރު އެކަމަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައި، އޭނާ އުޅުނީ އަމިއްލަ...

March 09, 2017 1
ނޫސްވެރިޔާ ވިސާމަށް ހުކުމް ކުރުން ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެވަނަ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 1
ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުނު މީހަކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް

ޖިހާދު ކުރަން ކަމަށް ބުނެ ސީރިއާ އަށް ދާން ރާއްޖެއިން ބޭޭރަށް ފުރައިގެން ދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ދަށު ކޯޓުން ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި...

March 08, 2017 2
އިހުމާލުވި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުގެ ދައުވާލިބޭ ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތޯ ގޮތެއް ނިންމަން...

05 މާޗް

March 05, 2017 1
ވިސާމްގެ ދެވަނަ ދައުވާގެ ހުކުމް ބުރާސްފަތިދުވަހު

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމް މައްޗަށް ކުރާ ދެވަނަ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.