01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016
ވިސާމާއި ލީވާން ވެސް ހެކިން ހުށަހަޅައިފި

ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން ނަސީރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ދިފާއުގައި އެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް މިއަދު ޝަރީއަތަށް ހެކި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 94
ބައެއް މީހުން ދޫކޮށްލީ އިސްލާމީމަރުކަޒަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް

އިއްޔެގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދުއާ ކުރަން ތިއްބައި ހައްޔަރު ކުރި، އިދިކޮޅު މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ބައްޕަ އާއި އިތުރު މީހަކު، އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ނަމާދަށް...

July 30, 2016 24
ލޫކަސްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ކަމަށް ބުނެ ރޭ ހައްޔަރުކުރި ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް ޖަލީލް) ގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެ...

27 ޖުލައި

July 27, 2016 3
މޮނިކޮން އަމުރަކާ ޚިލާފްވި މީހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

މޮނިކޮން އަމުރަކާ ޚިލާފްވެގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016
މަހުލޫފަށް ދެވަނަ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ؟!

ޖަލަށް ލާފައިވާ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް ދައުވާ ކުރާ ދެ ވަނަ މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހެއް މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު މި މަޖިލީހުގައި ހުކުމް ކުރާނެ ކަމެއް އަދި ޔަގީނެއް ނޫނެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 65
މަހްލޫފް ގޮތްދޫނުކޮށް ޖަލަށް، ހިތްވަރުގަދަ

ބައެއް މީހުން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މި ފަހުން ރާއްޖެ އިން ފެނުނު އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ، އެންމެ ކެރޭ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކީ އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ. ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމުގެ މާ ކުރިން ވެސް އޭނާ އަށް އޮތީ ޖަލުކަން މަހުލޫފް ގަބޫލުކުރެއްވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ދޫކޮށް...

21 ޖުލައި

July 21, 2016 5
މަހްލޫފަށް ހުކުމް އިއްވުން މިއަދު ވެސް ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާކުރާ ދެ ވަނަ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 4
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ ދައުވާގެ ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާކުރާ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 6
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަނީ

ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ދައުވާ ކުރާ ދެވަނަ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން...

July 19, 2016 9
މަހްލޫފްގެ ދެވަނަ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ކުރާ ދެވަނަ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު...

18 ޖުލައި

July 18, 2016 13
މަހުލޫފު ވަގުތުން މިނިވަންކުރަން އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅިކަން ސާބިތުވެ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވަގުުތުން މިނިވަންކުރަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 13
މަހްލޫފަށް މާދަމާ ހުކުމް ކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ ތެރެއިން އެއް ދައުވާގެ...

July 17, 2016 1
ވަކީލަކު ހޯދަން އަދީބާއި ފަޔާޒަށް ފުރުސަތު ދީފި

ބ. ހިބަޅިދޫން ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ސިފައިންގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފަޔާޒު(ޕާޕާ) ގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ވަކީލަކު...

16 ޖުލައި

July 16, 2016 3
ހިބަޅިދޫ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ބ. ހިބަޅިދޫން ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 11
ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުން ގާޒީ ބާރިއަށް އެކަނި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތާއި ކޯޓު އަމުރު ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވޭނީ އެ ކޯޓު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފަށް އެކަނި ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 4
މަހްލޫފަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ނިމިއްޖެ

ފިލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 3
ހިބަޅިދޫ މައްސަލާގައި އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ

ބ. ހިބަޅިދޫއިން ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 5
ޒަމީރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ" ގައި ބޮންް ގޮއްވާލުމުން، ލޯންޗްގައި ހުރި މުހިންމު ހެކިތަކެއް ހުއްދަ ނެތި ގެންދިޔަ މައްސަލާގައި ޖަލު ހުކުމް އައިސްފައިވާ ސިފައިންގެ ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން މޫސާ ޒަމީރު އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިއްޔެ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 7
މުލިއާގެ ކައިރި ބޮން ބޭއްވި މީހުންނަށް ބޮޑު ހުކުމެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މުލިއާގެ ކައިރީގައި ބޮމެއް ބޭއްވި މައްސަލާގައި އެކަކު 20 އަހަރަށް އިތުރު ތިން މީހަކު 17 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 10
ޑްރަގް ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދި 1.1 މިލިއަން ދައުލަތަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ 1.1 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނަގައި، މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު ދެ މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު...

June 29, 2016 9
ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހުމާމް މެރުން ހުއްޓުވަން ރައީސަށް ސިޓީތަކެއް

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ހ. ލޮބީ ހުސެއިން ހުމާމް، އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ގާނޫނާ ހިލާފަށް...

26 ޖޫން

June 26, 2016 29
މަސައްކަތް ހުއްޓާލާނީ ނާޒިމް މިނިވަންކޮށްފައި: އާއިލާ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކުށެއް ނެތް ކަން އެނގޭއިރު ވެސް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން އޭނާ "ރަހީނުކޮށްފައިވާ" ކަމަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ، އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ...

June 26, 2016 23
ބީއެމްއެލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުުސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކަސްޓަމަރެއްގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރި ކަމަށް...

24 ޖޫން

June 24, 2016 8
ބޭންކުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފު ހުރީ އެހެން ބަންދެއްގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި އާންމުކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފ. ނިލަންދޫ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރަކަށް ކުރިން ހުރި ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކުރި ނަމަވެސް އޭނާ އަދިވެސް ދޫކޮށްލާފައި ނުވަނީ އެހެން...