09 ޖޫން

June 09, 2016 24
ކުރީގެ ޕީޖީ މުހުތާޒް 17 އަހަރަށް ޖަލަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ހެދި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިންގެ މައްޗަށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ،...

June 09, 2016 25
އަދީބަށް 15 އަހަރުގެ ހުކުމެއް، ޖުމްލަ 25 އަހަރު

އަދީބު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކުރި އިރު އޭނާގެ ދެ ބޮޑީގާޑުން ވަނީ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި. އަދީބަށް ކުރިން 10 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އައިސްފައި ވާތީ މިހާރު އޭނާގެ...

08 ޖޫން

June 08, 2016 2
ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ފިޔާޒަށް ފަސް ދުވަސް ދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއީއޯ ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާއަށް ފަސް ދުވަހުގެ ފުރުސަަތެއް ދީފި އެވެ.

June 08, 2016 14
ލޭއޮހޮރުވުން ބާރު ސްޕީޑްގައި، ޝަރީއަތް ލަސް ދުވެލީގައި

އެންމެ ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭ ދެ ކުއްޖަކު މަރާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ ގްރޫޕްތަކުގެ މާރާމާރީތަކުގައި އަދި އަލަށް ގެނެސްދިން ސިހުމެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެއް ދުވަހެއްގެ ތެރޭ އެއަށް...

07 ޖޫން

June 07, 2016 2
ލޯންޗްކޮޅު ގޮއްވާލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅި "ފިނިފެންމާ" ގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް...

June 07, 2016 7
ފަޔާޒްގެ ޝަރީއަތް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިގެން ސިއްރުކޮށްފި

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި މައްސަލައިގައި، އޭރު މާލޭ އޭރިއާގެ ކޮމާންޑަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި، ކާނަލް (މިހާރު ކެޕްޓަން) އަހުމަދު ފަޔާޒް (ޕާޕާ)ގެ މައްޗަށް...

06 ޖޫން

June 06, 2016 27
"އަދީބަށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރީ ރައީސް އަންގަވައިގެން"

ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުއްވުމުގެ ކުށުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހުކުމް ކުރީ ސީދާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

June 06, 2016 4
އަދީބަށް ކުރާ ދެ ދައުވާއެއްގެ ފަހު އަޑުއެހުން މާދަމާ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާ އިތުރު ދެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުން މާދަމާ ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 26
އަދީބު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

June 05, 2016 6
އަދީބަށް މިރޭ ހުކުމް ކުރަނީ، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ސިއްރު!

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ދައުވާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް މިރޭ ހުކުމް ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

June 05, 2016 2
"ފިނިފެންމާ" މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ވެސް ސިއްރުކޮށްފި

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އޭނާގެ ދެ ބޮޑީގާޑަކަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ސިއްރު...

02 ޖޫން

June 02, 2016 30
ރައީސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ އަޑީގައި ޖަމީލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ނުބައި އަމުރެއް ނެރުމުގެ މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ދާ ޝަރީއަތުގައި، އެ އަމުރު ނެރުމުގެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ކަމަށް ބުނެ މީހަކު މިއަދު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 3
އަދީބުގެ ދެ ޝަރީއަތެއް ކެންސަލް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ ތެރެއިން ތިން މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރަކު ސަލާމުގައި ހުންނެވުމުން އޭގެ ތެރެއިން ދެ ޝަރީއަތެއްގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
"ބާދްޝާހް މަރާލި ކަމަށް ދައުވާ ލިބޭ މީހާ އެއްބަސްވި"

ލ. ގަމުގައި މިދިޔަ އަހަރު ބިދޭސީއަކު މަރައިލި މައްސަލާގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހާ އެކަމަށް ތަހުގީގުގަ އާއި ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމި މަޖިލީހުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރި ފަރާތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 4
އެންމެ ބޮޑު ޑްރަގް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެއްފަހަރާ ފަޅާ އެރި ޑްރަގްގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ކަމަށްވާ 24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ދެ މީހުންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

May 29, 2016
އަރުހަމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ހުކުމްކުރުން ފަސްކޮށްފި

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހއ. ހޯރަފުށީ ނޫރީގޭ އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހަކަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލާގެ ހުކުމް...

May 29, 2016 9
ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ވެސް ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންވެފައި އޮތީ ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ މައްޗަށް. އެ ގަވާއިދުގައި ގާޒީންނަށް ބޮޑެތި އިޚްތިޔާރުތަކެއް ލިބިދީފައި...

28 މެއި

May 28, 2016 8
ގެއެއް ވިއްކާނެ ކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ހޯދުމުން ޖަލަށް

ހުޅުމާލެއިން ރޯ ހައުސްއެއް ވިއްކާނެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގި މީހަކު ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016
އިންތިފަށް ކުށް ސާބިތުނުވި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ފިސްތޯލައެއް ގޮތަށް އަމިއްލަ އަށް އުފައްދާފައިވާ ބަޑިއެއް ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ހ. ހިލްޓަން އިންތިފް ރައޫފްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

May 26, 2016 18
ހަމަލާ ދީފައި ފިލޭނެ ގޮތެއް އަދީބު ހޯދި: ދައުލަތް

ރިޔާސީ ލޯންޗްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށް ނުލެވިއްޖެ ނަމަ ފިލައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް...

May 26, 2016 4
އަދީބުގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި މައުމޫނާއި މެޑަމް ފާތުން

ރިއާސީ ލޯންޗް "ފިނިފެންމާ"ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި، އަދީބުގެ ދިފާއީ ހެކިވެރިންގެ ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް...

25 މެއި

May 25, 2016 7
ޝަރީއަތް އަވަސްކުރަނީ ވަކި ދިމާލަކަށް ގެންދަން: އަދީބު

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަކި މިސްރާބަކަށް އެ މައްސަލަ ގެންދަން ކަމަށް އޭނާ ކްރިމިނަލް...

May 25, 2016
ހާމިދުގެ ދިފާއީ ހެކިންނަށް އަޒީމާ އާއި އެންޑްރޫގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލް، ދިފާއީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު...

24 މެއި

May 24, 2016
ނިހާނާއި ދައުލަތުން ވެސް ގިނަ ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފައިވާ ކަން ދައްކަން ސައްހަ ނޫން ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރި މައްސަލާގައި އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާނަށް ކުރާ ދައުވާގައި ދައުލަތާއި ނިހާންގެ ފަރާތުން ވެސް ގިނަ ހެކިންތަކެއް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

May 24, 2016
ޕާޕާގެ ޝަރީއަތަށް ޗީފާއި ވައިސް ޗީފް ހާޒިިރު ނުކުރާނެ

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފަޔާޒް (ޕާޕާ) ގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ފަޔާޒްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި...

May 24, 2016
ސިއްރު ހެެކިންގެ މައުލޫމާތު އެނގޭ: މުހުތާޒް

ރައީސް އަބްދުުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން އަމުރެއް ތައްޔާރުކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިންގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީއަތުގައި، ކާކުކަން ނޭނގޭ...

23 މެއި

May 23, 2016
މަހްފޫޒަށް ހަމަލާ ދިނީ ފާރަލުމަށް ފަހު: ދައުލަތް

ގާނޫނީ ވަކީލު މަހްފޫޒް ސައީދަށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވަޅިން ހަމަލާދިނީ ދެ މީހަކު އޭނާ އަށް ފާރަލުމަށް ފަހު ކަމަށް ދައުލަތުން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

May 23, 2016
ހެކި ހުށަހަޅަން އަދީބާއި ބޮޑީގާޑުންނަށް ފަހު ފުރުސަތު ދީފި

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އޭނާގެ ދެ ބޮޑީގާޑުންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ދިފާއުގައި ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ފަހު އެ...

19 މެއި

May 19, 2016
އަދީބު، ޒިޔަތު، ހާމިދުގެ ލޯޔަރުންނަށް އިންޒާރެއް

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތާއި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ދިފާއީ ވަކީލުން ޝަރީއަތަށް ހުރަސް އަޅާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ މައްސަލަ...

16 މެއި

May 16, 2016
އަދީބުގެ ދިފާއުގައި 13 ހެކިވެރިއަކު ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ރިިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ" ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި އަދީބުގެ ދިފާއީ ހެކިވެރިންގެ ގޮތުގައި 13 މީހެއްގެ ނަން ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ނުވައްދަން ނިންމި މީޑިއާތަކަށް ދޮރު ހުޅުވާލައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތަކަށް ބައެއް މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިން ނުވައްދަން ނިންމާފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ދޮރު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.