24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 5
ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށް އެ ގާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 2
ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަނީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އަމަލުކުރަން ފަށާ ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން ފަސްކުރަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 4
މުއްދަތު މަޖިލިސް ޝަރީއަތަކަށް: ރަނގަޅު ބަދަލެއް؟!

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްކަމަށް ބަލަނީ ދައުވާ އުފުލައި، ފަނޑިޔާރަކު އިނދެގެން މައްސަލައިގެ ދެ ފަރާތް ޙާޟިރުކޮށްގެން އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޖިލީހަށެވެ. އާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް 2008 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު ވެސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ކަމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ތަރުޖަމާ ކުރެވެމުން އައީ ކުރިން މި ބުނި...