02 ޖުލައި

July 02, 2017 3
ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުން ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ

ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގާނޫނަކީ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ގާނޫނެއް ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ)ގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 02, 2017 6
ދައުވާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގައި ލަފާ ދޭން އާ ކޮމެޓީއެއް

ކުދި ކުށްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ފަހު، ދައުވާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާނެ މީހުން ކަނޑައެޅުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަށް ލަފާ ދޭން ޚާއްސަ ކޮމެޓީއެއް ޕީޖީ...

July 02, 2017 12
ޖިނާއީ އިޖުރައާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މަސައްކަތަށް ފަހު ވުޖޫދަށް ގެނައި ޖިނާއީ އިޖުރައާތުގެ ގާނޫނަށް ރޭ މެންދަމު 12:00 ޖެހުމާ އެކު އަމަލު ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 8
ޖިނާއީ އަދުލުގެ ބޮޑު ބަދަލަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި

އާ ގާނޫނު އަސާސީއާ އެކު އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލެއް އައީ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށެވެ. ތަހުގީގު މަރުހަލާގައިވާ އިއުތިރާފްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކުށް ސާބިތު ކުރަމުން އައި އައުން ނިމުމަކަށް އައިސް، ހެއްކާއި ގަރީނާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުށް ސާބިތު ކުރަން ޖެހުނެވެ. ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް ކުރިން ނުލިބޭ އެތައް ހައްގެއް ދޭން...

14 ޖޫން

June 14, 2017 100
ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންގެ ރުޅި ފަޅައިގެން ދިޔަ ދުވަސް

ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެއް މެމްބަރަކު ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެ ޕާޓީގެ ހަޔާތުގައި ވެސް މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން އެންމެ ރުޅިގަދަވެ، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލީ އިއްޔެ އެވެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ކުއްލިއަކަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލްގައި އޮތީ "މެމްބަރުންނަށް ވެސް މަކަރާއި ހީލަތް ހަދާފައި"...

13 ޖޫން

June 13, 2017 9
ޖިނާއީ އިޖްރައާތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހާ އެކު ކަންބޮޑުވުން

ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2017 58
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ އިސްލާހުގެ ބިލް އަނބުރާ ނަގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކާ އެކު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ބިލާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 10
ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި ކުށް ސާބިތުވަނީ ހެއްކަށް ބިނާކޮށް

ރާއްޖޭގައި ކުށް ސާބިތުވާ މައްސަލަތަކުގެ 97 ޕަސެންޓަކީ ހެއްކާއި ގަރީނާ އަށް ބިނާކޮށްގެން ކުށް ސާބިތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

February 12, 2017 3
ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަނީ

އަންނަ ޖުލައި މަހު އަމަލުކުރަން ފަށާ ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް ބައެއް އިިސްލާހުތައް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 4
ޖޫރިމަނާއިން ރެކުން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ

"އުމުރަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުންނަ މީހަކު ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ ކާކު ދައްކާނީ؟." މިއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ޚަބަރަކަށް މީހަކު ފާޅުކުރި ޚިޔާލެކެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 5
ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށް އެ ގާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 2
ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަނީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އަމަލުކުރަން ފަށާ ޖިނާއީ އިޖްރައާތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން ފަސްކުރަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 4
މުއްދަތު މަޖިލިސް ޝަރީއަތަކަށް: ރަނގަޅު ބަދަލެއް؟!

ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްކަމަށް ބަލަނީ ދައުވާ އުފުލައި، ފަނޑިޔާރަކު އިނދެގެން މައްސަލައިގެ ދެ ފަރާތް ޙާޟިރުކޮށްގެން އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޖިލީހަށެވެ. އާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް 2008 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު ވެސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ކަމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ތަރުޖަމާ ކުރެވެމުން އައީ ކުރިން މި ބުނި...