07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ރޮނާލްޑޯ ފިޓްކޮށް ހުރުމަކީ ސާރީ އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޕްރެޝަރު މެޗަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފަދަ މި މުބާރާތުގައި ރެކޯޑް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިއަކު ޓީމުގައި ހުރުމަކީ ހިތްހަަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 2
ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޮނާލްޑޯ ރެއާލާ ދެކޮޅަށް؟

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޖުލައި 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ޔުވެންޓަސް އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިދާނެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 4
ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓުވަން ޕްލޭނެއް ނެތް: ގާސިއާ

ލިޔޯން (ފެބްރުއަރީ 26) – ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅޭއިރު އޭނާ ހުއްޓުވާނެ ވަކި ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް ލިޔޯންގެ ކޯޗު ރުޑި ގާސިއާ ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ރޮނާލްޑޯއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ސާރީ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ އޭނާއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 3
"އިދިކޮޅު ޓީމުގައި ރޮނާލްޑޯ ހުރުމުން ޖެހިލުންވޭ"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރުމަކީ ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 15
ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ވެސް ޔުވެންޓަސްގެ އުއްމީދު ފެނަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 17) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އަމާޒުކޮށް 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގެނެސް ޓީމު ވަރުގަދަކުރި ޔުވެންޓަސް، މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ރޭ އަޔަކްސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ކަޓައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފިޓްވެއްޖެ

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 16) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކެޕްޓަން ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ އާއި ފޯވާޑް މާރިއޯ މަންޒުކިޗަށް ނުކުޅެވުނު ނަމަވެސް އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފިޓްވެފައިވުމެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
މިރޭ ރޮނާލްޑޯ ކުޅޭނެ: އެލެގްރީ

އެމްސްޓްރެޑަމް (އޭޕްރިލް 10) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ މެޗުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އަދި މިރޭ އެ ޓީމު ކުޅޭނީ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނާ ގޮތާ ތަފާތުކޮށް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މެކްސް އެލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 28
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ އަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 13) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލައި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 15
ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ ރޮނާލްޑޯ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (މާޗް 12) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބޮޑެތި މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 7
ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ތައްޔާރުވޭ: ރޮނާލްޑޯ

ޓިއުރިން (މާޗް 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މާދަމާރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެދިއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 7
މިހާރު ޔުވެންޓަސްގެ ތަފާތަކީ ރޮނާލްޑޯ: އަލެގްރީ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 20) - އެހެން އަހަރުތަކާ ބަލާއިރު މި ފަހަރު ޔުވެންޓަސް އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޮތް ތަފާތަކީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޓީމުގައި ހުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 3
"ރޮނާލްޑޯ ދެކެ ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ޖެހިލުންވާނެ"

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ނޮވެމްބަރު 27) - ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުންނަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު މާސެލީނިއޯ ގާސިއާ ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 5
އަހަންނަށް ޔުނައިޓެޑް އަބަދުވެސް ހާއްސަވާނެ: ރޮނާލްޑޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމު އަބަދުވެސް އޭނާ އަށް ހާއްސަވާނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ރޮނާލްޑޯގެ އަށް ވަގުތު ބޭނުންވޭ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ ސްޓައިލަށް ހޭނެން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ވެސް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 6
ޔުވެންޓަސް މޮޅުވިއިރު ރޮނާލްޑޯ އަށް ރަތެއް

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޔުވެންޓަސްގެ ޖާޒީގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ އޭނާ އަށް ރަތްކާޑެއް ދެއްކި ނަމަވެސް ރަށުން ބޭރުގައި ވެލެންސިއާ އަތުން 2-0 އިން އެ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 37
ރޮނާލްޑޯ އާއި ސަލާގެ ތެރެއިން ކުރި ހޯދާނީ ކާކު؟

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރާއިރު ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޯ އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވާނީ ލިވަޕޫލުގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހާއި މެޑްރިޑުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށެވެ. މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ކަނޑައެޅުމުގައި މި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ދައުރު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 11
ބޭނުންވީ ރެއާލާއި ޔުނައިޓެޑްގެ ފައިނަލެއް: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (މެއި 23) - މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި އޭނާ ބޭނުންވީ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 8
ރޮނާލްޑޯ ދެކެ ޖެހިލުންވޭ: ހެއިންކެސް

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 14) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭއިރު އެންމެ ޖެހިލުންވަނީ އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދެކެ ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ޔުޕް ހެއިންކެސް ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 33
ރެއާލަށް މޮޅެއް، އެންމެންގެ ތައުރީފް ރޮނާލްޑޯ އަށް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޭޕްރީލް 4) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން 3-0 އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކުރިއިރު، މި މެޗުގައި ރެއާލުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ހިތްގައިމު ގޯލަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.