20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018
ރެއާލުން އޮޒިލް ވިއްކާލީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 20) - ރެއާލް މެޑްރިޑުން 2013 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލް ވިއްކާލީ އެ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް މި ސީޒަނުގައި ރެއާލް ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުނު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 14
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ އަށް ބެލޮންޑިއޯ ނުލިބޭނެ: އެމްބާޕޭ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 10) - ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ އެންމެ މޮޅު ދެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި އެކަމަކު މި އަހަރުގެ ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު އެ ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިއަކަށް ފްރާންސް ފުޓްބޯލް އިން ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 2
އިންސްޓަގްރާމްގެ ރަސްގެފާނަކީ ރޮނާލްޑޯ

އެމެރިކާގެ ޒުވާން އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު، މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިންސްޓްގަރާމްގެ ތަހުތަށް އަރައި ރަސްކަން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
ރެއާލުގެ ރައީސަށް ރޮނާލްޑޯ ފާޑުކިޔައިފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 29) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައިސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 28) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އިން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އެމްޕޮލީ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018
ރޮނާލްޑޯ ރެެއާލް ދޫކޮށްލުމުން ހައިރާންވި: މާސެލޯ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 26) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލުމުން ލިބުނީ ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ކަމަށް އޭނާއާ އެކު އެ ޓީމުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި ބްރެޒިލްގެ ފުލްބެކް މާސެލޯ ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 5
އަހަންނަށް ޔުނައިޓެޑް އަބަދުވެސް ހާއްސަވާނެ: ރޮނާލްޑޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމު އަބަދުވެސް އޭނާ އަށް ހާއްސަވާނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑާ އެކު ޔުވެންޓަސް ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

އުދިނޭ، އިޓަލީ (އޮކްޓޯބަރު 7) - އިޓާލިއަން ލީގުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑާ އެކު ރަށުން ބޭރުގައި 2-0 އިން އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އެ ޓީމުގެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ މައްޗަށް ބޮޑު ތުހުމަތެއް: މިރޭ ކުޅޭނެތަ؟

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 6) – ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މިރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި އުދިނޭޒީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ތައްޔާރު ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަހަރުގައި އޭނާ އަށް އަރާމުކުރަން ފުރުސަތު ދީފާނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 6
ރޮނާލްޑޯ ބާކީކުރުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ހާއްސަ ސަބަބެއް

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (އޮކްޓޯބަރު 5) - މި މަހު ޕޯޗުގަލް ކުޅޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދެ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބާކީކުރަން ނިންމީ ހާއްސަ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ވާހަކަތަކަށް މީޑިއާ އަށް ހިއްސާނުކުރާނެ ކަމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު ފެނާންޑޯ ސަންޓޯސް ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ރޮނާލްޑޯގެ އަށް ވަގުތު ބޭނުންވޭ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ ސްޓައިލަށް ހޭނެން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ވެސް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018
ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯ އަށް ކުޅެވޭނެ

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އަތުން 2-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑަށް އިތުރު ސަސްޕެންޝަނެއް ނުދޭން ޔުއެފާ އިން ނިންމުމުން ރޮނާލްޑޯ އަށް އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 6
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ އަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) – ފީފާގެ އެވޯޑް ހަފުލާ އަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީ ހާޒިރުނުވުމަކީ ފުޓްބޯޅައަށް އިހުތިރާމްކުޑަކުރުން ކަމަށް ފީފާގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018
ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީ އަށް ސުކާގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ފީފާގެ އެވޯޑް ހަފްލާ އަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިއާ ޑާވޯ ސުކާ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 1
ޔުވެންޓަސް އިން ރޮނާލްޑޯ އަށް ހިމާޔަތްދޭނެ: އަލެގްރީ

ވެލެންސިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމަކީ އެ މެޗުގެ ރެފްރީ ނިންމި އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ރޮނާލްޑޯގެ ހިމާޔަތުގައި ޔުވެންޓަސް އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 6
ޔުވެންޓަސް މޮޅުވިއިރު ރޮނާލްޑޯ އަށް ރަތެއް

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޔުވެންޓަސްގެ ޖާޒީގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ އޭނާ އަށް ރަތްކާޑެއް ދެއްކި ނަމަވެސް ރަށުން ބޭރުގައި ވެލެންސިއާ އަތުން 2-0 އިން އެ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 1
"ރޮނާލްޑޯ އަށް އިޓަލީގައި 40 ޖަހަން އުނދަގޫވާނެ"

ނޭޕްލްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 10) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް އިޓަލީގައި 40 ގޯލް ޖަހަން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ނަޕޯލީގެ ޑިފެންޑަރު އަދި ރޮނާލްޑޯއާ އެކު މެޑްރިޑަށް ކުރިން ކުޅުނު ރައުލް އަލްބިއޯލް ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 4
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓަކީ ޔުވެންޓަސް: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމުން ހައިރާންކަން ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާއާ އެކު މިހާރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ...

September 04, 2018 5
ފީފާ އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ ރޮނާލްޑޯ، ސަލާ އަދި މޮޑްރިޗް

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ފީފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް، ޔުއެފާގެ އެވޯޑަށް ވެސް ވާދަކުރި ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ލޫކާ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018
ރޮނާލްޑޯ ގެންނަން ހުރަހެއް ނާޅަން: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަލުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 6
ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑުގެ އެކައުންޓް ހުޅުވޭ ގޮތެއް ނުވި

ޕާމާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) – ޕާމާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑެއް ދެމެހެއްޓި ނަމަވެސް، އެ ޓީމުގެ އާ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ގޯލެއް ނުޖެހި ތިން ވަނަ މެޗު ނިންމާލައިފި އެވެ.