03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 23
"ބޮސް" އިން ބެލުންތެރިން ރޮއްވާލައި، ނަހުލާ ހެވިފައި

އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް "ބޮސް" ދައްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 3
"ބޮސް"ގެ ތީމް ލަވަތައް ރިލީޒްކޮށްފި

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރާ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ބޮސް" ގެ ދެ ތީމް ލަވަ ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 25
ފިލްމީ ދާއިރާއިން ނުފެނުން ވެސް އެކަށީގެންވޭ: ޔުނާން

މި މަހުގެ 31 ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ބޮސް" އިން އަލަށް ތައާރަފްވާ މުހައްމަދު ޔުނާންއާ މެދު ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ކުރެވުނަސް އޭނާ ބުނަނީ ފިލްމު ކުޅުމަށް އަދި ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށާއި އެއްވެސް މީހަކާ ވާދަވެރިކަމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 4
"ބޮސް" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

ޕްރިމިއާ ޝޯގެ ޓިކެޓް 200ރ. އަށް ވިއްކާ އިރު، އެހެން ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކާނީ 100ރ. އަށް.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 24
"ބޮސް"ގެ ލަވަތައް ސައުންޑްކްލައުޑަށް ލާއިރަށް ނަގަނީ

އަންނަ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ބޮސް" ގެ ލަވަތައް ސައުންޑްކުލައުޑަށް ލާއިރަށް އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ލަވަތައް ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
"ބޮސް" އަޅުވާ ތާރީހު ފަސްކޮށްފި

"ބޮސް" ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 31 ގައި.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 20
"ބޮސް"ގެ ޓްރެއިލާ: ރޮވޭ ގޮތްވޭތަ؟

"ބޮސް" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 26 ގައި ވިއްކަން ފަށާނެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 3
އަޒޫއަކީ ވަރަށް މޮޅު ބަތަލާއެއް: ނަހުލާ

މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފާތުމަތު ނަހުލާގެ "ބޮސް" އަކީ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ފިލްމެވެ. އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުގެ އެންމެ ލަވައެއް ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މަންޒަރެއް މިހާރު ވަނީ ނަގައި ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި ފިލްމްގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައި އޮތީ އެޑިޓް ކޮށް ވެސް ނިމިފަ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 12
"ބޮސް" ބެލުންތެރިން ރޮއްވާލާނެ: ނަހުލާ

"ބޮސް" ގެ ޓީޒާ 10 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 8
"ބޮސް" ގެ ޓީމުން ޔުނާނަށް ތައުރީފު އޮއްސާލައިފި

ނަހުލާ ބުނަނީ ޔުނާންއަކީ މިހާރުގެ އެކްޓަރުންނަށް ގޮންޖަހާލާ ވަރުގެ އެކްޓަރެއްކަން "ބޮސް" އިން ސާބިތުކޮށް ދޭނެ ކަމަށް.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 6
"ބޮސް"ގެ 75 ޕަސެންޓް ޝޫޓިން ނިމިއްޖެ

"ބޮސް" ގެ ޓީމުން ބުނީ ޓާގެޓަކީ މި މަހުގެ 15 އަށް ޝޫޓިން އެއްކޮށް ނިންމައިލުން ކަމަށް.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 11
އާ އެކްޓަރަކާ އެކު "ބޮސް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރާ ލޯބީގެ ފިލްމް "ބޮސް" އާ އެކްޓަރަކާ އެކު ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކޮށް، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ވެސް ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017
"4426" ގެ ޓިކެޓް އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަން ފަށައިފި

ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ބޮސް" ގެ ލޯންޗިން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާތީ އެ ހަފުލާއާ އެކު، ނަހުލާ އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) ގެ ޝޯއެއް ދައްކަން ނިންމައި، އެ ޝޯގެ ޓިކެޓް މިއަދު އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 6
ނަހުލާގެ "4426" އަނެއްކާ ވެސް އޮލިމްޕަހަށް

އަންނަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުރޭ "4426" އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާ އިރު، ކްރިސްޓަލް އިން އޮކްޓޯބަރު 24 ގައި އަޅުވާ ފިލްމް "ބޮސް" ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރުން އޮންނާނެ.

17 މެއި

May 17, 2017 5
ނަހުލާގެ "ބޮސް" އޮކްޓޯބަރު 24 ގައި ސްކްރީނަށް

"ބޮސް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 13 ގައި ފަށާނެ. ޝޫޓިން އަށް ނަގާނީ 45 ދުވަސް.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 10
ނަހުލާގެ "ބޮސް"ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ރިޝްމީ

ފާތުމަތު ނަހުލާ ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ލޯބީގެ ފިލްމު "ބޮސް" ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ލިބުނު ފުރުސަތު ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ރިޝްމީ ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
ނަހުލާގެ "ބޮސް" ގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހަށް

ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ. އަދި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމް ސިނަމާ އަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 3
"4426" ގެ އިތުރު ޝޯއެއް އޮލިމްޕަހަށް

ފިލްމް އަޅުވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 9
ނަހުލާގެ ފިލްމެއްގެ ލީޑް ރޯލަށް އެކްޓަރުން ހޯދަނީ

ނަހުލާ ބުނީ އެކްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ދެ ޖިންސްގެ ޒުވާނުން އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް އިންބޮކްސް ކުރުމުން ގުޅާނެ ކަމަށް.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 10
އެންމެ ފަހުން ނަހުލާ އަށް "ބީ" ލިބިއްޖެ

"ބީ" ގެ ނަމުގައި ފާތުމަތު ނަހުލާ ފިލްމެއް ލޯންޗްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހަމަ އެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މީހާ އެންމެ ފަހުން ނަހުލާ އަށް އެ ނަން ދީފި އެވެ.