08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 78
"ބީ" ގެ މައްސަލާގައި ނަހުލާ 100،000ރ. ދެނީ

ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތުގެ ނަހުލާ "ބީ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ލޯންޗްކޮށް، ފިލްމުގެ ތަރިން އިއުލާންކޮށް، ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާފައި ވަނިކޮށް، އެ ނަމުގައި އެހެން ބަޔަކު "ޖެއްސުމަށް" ފިލްމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އޭގެ އަޑީގައި ތިބި ބަޔަކު ހާމަކޮށްދޭ މީހަކަށް 100،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭން އޭނާ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 7
"4426" ލޭޓް ރިވިއު: ނަހުލާ އެހެން ހަރުފަތަކަށް

ކާސްޓް: ޔޫއްޕެ، ޝީލާ، އައްޒަ، ޖިމީ، ޖުމަލް، ޖުމާ، ފައިސަލް، ފާރޫގް

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 7
"4426" ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ 24 އާއި 25 ގައި

މިހާރު ވެސް އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަމުން އަންނަ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒްކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ މި މަހުގެ 24 އާއި 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮޕިމްޕަހުގައި ދައްކާނެ ކަމަށް ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 4
ޖުމާ: އެކްޓަރެއް، މޭކަޕް އާޓިސްޓެއް، ޑިޒައިނަރެއް

އެކްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓަސް، ފިލްމީ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު ހުނަރެއް ހުރި ނަމަ، މި ދާއިރާ އިން ލިބޭ އެއްޗަކުން އުޅެވިދާނެކަން އިސްމާއީލް ޖުމައިހް (ޖުމާ) މި ވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފަ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016
"4426" އަންނަ މަހު ލަންކާ އަށް

އަންނަ މަހުގެ 3 އާއި 4 ގައި ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް ފިލްމް އަޅުވާނެ. އެ ދެ ޝޯގެ ޓިކެޓް މިހާރު އަންނަނީ ވިއްކަމުން.

October 28, 2016 11
އައްޒަގެ ޑިމާންޑް ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުވެ ބިޒީވެއްޖެ

އައްޒަގެ އަތުގައި ތިން ފިލްމަކާއި ޑްރާމާއެއް އެބަ އޮތް. ހޯސްޓް ކުރާ ސެލެބްރިޓީ ޓޯކް ޝޯއެއް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ އޮތް. އޭނައަކީ ޕިރަމިޑްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު ވެސް މެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
ހީވޭ އަންނަނީހެން: ފިލްމުގެ މަންޒަރުތަކާ އެކު

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) ބިރުވެރިކަމުގައި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޖައްސައިފަ އެވެ. ފިލްމުގެ ހައުސްފުލް ޝޯތަކެއް އޮތީ ކުރިއަށެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 2
ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ފަހު ނަހުލާ އާ މަސައްކަތަކަށް

ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަޓުން ދެން އެންމެ އަވަހަށް މަސައްކަތް ފަށާނީ "ބީ" ކިޔާ އަސަރު ގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރު ފިލްމް ސިނަމާ އަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 18
4426 ވަރު ފިލްމެއް އެހެންބަޔަކަށް ނުހެދޭނެ: ނަހުލާ

ފިލްމް ބަލާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ފާތުމަތު ނަހުލާ މީގެ ކުރިން މަޝްހޫރީ ބެލުންތެރިން ހިތްދަތި ކުރުވައި، ރޮއްވާލަން ކުޅަދާނެ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާ މީގެ ކުރިން ގެނެސްދިން މެލޮޑްރާމާތަކާ އެކު އެކަން އޮތީ ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ވެސް ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 1
"4426" ގެ އިތުރު 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

ކުރިން އޮލިމްޕަސް ލިބުނީ 14 ޝޯ ދައްކާ ގޮތަށް. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ މަދުވެގެން އިތުރު 15 ޝޯ ދައްކަން ފުރުސަތު ލިބިފައި. ޝޯތައް އަދިވެސް އިތުރު ވެދާނެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 13
"4426" އަކީ ކޯއްޗެއްކަން މިރޭ އެނގޭނެ

ފިލްމް ބަލާ މީހުންގެ ފަރާތުން ނަހުލާގެ ވަރަށް ބޮޑު ރެކްއެސްޓެއް ވެސް އެބައޮތް. އެއީ "4426" އަކީ ކޯޗެއްކަން ހާމަ ނުކޮށް ސިއްރުކޮށް ދިނުން. ބޭނުމަކީ ފިލްމްގެ ސަސްޕެންސް ހިފަހެއްޓުން ކަމަށް އޭނާ ބުނޭ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 5
"4426"ގެ ސެޓަށް ވަދެލަމާ

އޮލިމްޕަހުގައި މި ފަހަރު 15 ޝޯ ދައްކާ އިރު، މިހާރު އަންނަނީ 11 އާއި 12 ވަނަ ޝޯގެ ޓިކެޓް ވިއްކަމުން.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016
ޝަމްރާހްގެ "ހީވޭ އަންނަނީހެން" ވެސް ހަމަ އެހާ ތަފާތު

އަހުމަދު ޝަމްރާހް "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގައި ކިޔައި ދިން "މޫނު ބުރުގާ" ލަވައިން އެތައް ބަޔަކު ސިއްސުވާލި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 4
ބައިގަޑި އިރު ތެރޭ "4426" ގެ ފުރަތަމަ ޝޯ ފުލް

އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކްގައި ވެސް "4426" ޕްރިމިއާ ކުރާނެ. ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 150ރ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 2
"4426" ގެ ވާހަކަ ވަރަށް ކުރުކޮށް

"4426" ގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް ވެސް މިހާރު ވަނީ ލޯންޗްކޮށްފައި. މި މަހުގެ 13 އިން ފެށިގެން ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށާނެ. ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ވެސް ޓިކެޓް ބުކް ކުރެވޭނެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 2
"4426" ދެވަނަ ބަޔަކަށް ނަހުލާ ތައްޔާރުވެއްޖެ

ނަހުލާ މިހާރު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަނީ "4426" ގެ ދެވަނަ ބަޔަށް. އޮޑިޝަން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނާނެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 3
ނަހުލާގެ ފިލްމަކަށް ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަނީ

ނަހުލާ ބުނީ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަނީ ކޮން ފިލްމަކަށްކަން އަދި ބުނެވެން ނެތް ކަމަށް.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 6
4426: ޝީލާ އަށް މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް ވާހަކަ ދެކެވޭ ފިލްމަކީ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) އެވެ. ފިލްމުގެ ކާސްޓުންނަށް ބަލާ އިރު މިއީ މަޝްހޫރު ތަޖުރިބާކާރު ތަރިންގެ އިތުރުން ވިދަމުން އަންނަ ޒުވާން ތަރިން ވެސް ފެނިގެން ދާނެ ފިލްމެކެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 3
"4426" ގެ ޓީޒާ ރެކޯޑް ހަދައިފި

ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) ގެ ޓީޒާގެ ވިއުސް ދެލައްކަ ފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 7
"4426" އަކީ ކޯއްޗެއްހޭ ނާހާތި، އިނގިލި ކާލާނެ!

ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "4426" ގެ ނަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރާ މީހުންނަށް ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ދެނީ އިންޒާރެކެވެ. އޭނާ ބުނަނީ ފޯފޯޓޫސިކްސްއަކީ ކޯއްޗެއްހޭ އަހައިފި ނަމަ އައްޒަ އިނގިލި ކާލާނެ ކަމަށެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 10
"4426" އަށް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ވިއުސް

"4426" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ އަށް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ވިއުސް ލިބިފައިވޭ. މިއީ ދިވެހި ފިލްމެއްގެ ޓީޒާ އަށް މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވިއުސް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު.