02 ޖޫން

June 02, 2016 1
ނަޙުލާގެ "4426" ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުމަކަށް

ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯ ފޯ ޓޫ ސިކްސް) ގެ ޝޫޓިން ގާތްގަނކަށް ނިމުމަކާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ނަހުލާ ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
ނަހުލާގެ "4426" އޮކްޓޯބަރު 18 ގައި ސިނަމާ އަށް

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓެއިންމެޓުން އުފައްދާ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯ ފޯ ޓޫ ސިކްސް) މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 18 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.