14 ޖުލައި

July 14, 2016 3
"4426"ގެ ޓްރެއިލާ ހަފުތާ ބަންދުގައި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯ ފޯ ޓޫ ސިކްސް) ގެ ޝޫޓިން ގާތްގަނޑަކަށް ނިމި، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016
4426: ނަހުލާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސްކްރިޕްޓް

މި އަހަރު ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމަކީ ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ގެނެސްދޭ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯ ފޯ ޓޫ ސިކްސް) އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 1
ނަޙުލާގެ "4426" ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުމަކަށް

ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯ ފޯ ޓޫ ސިކްސް) ގެ ޝޫޓިން ގާތްގަނކަށް ނިމުމަކާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ނަހުލާ ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
ނަހުލާގެ "4426" އޮކްޓޯބަރު 18 ގައި ސިނަމާ އަށް

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓެއިންމެޓުން އުފައްދާ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯ ފޯ ޓޫ ސިކްސް) މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 18 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.