23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 38
ފުލުހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ވިލާ ހޮޓެލްސް އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު އެރި ފުލުހުންގެ ނަންތައް އާއްމުކުރި މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގުކުރަމުން...

January 23, 2018 6
ވިލާގެ މުދާ ގެންދިޔަ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ވިލާ އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމުން އަރައި އޫރުމަހާއި ރާތައް ގެންދިޔަ މައްސަލަ އާއި ރޯޔަލް އައިލެންޑްއަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ބަނގުރާ އެތެރެކުރުމުގެ ލައިސަންސް...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 12
ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް އަރައިގެން ހިންގަނީ ޖަރީމާއެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ރަށްތަކަށް އަރައިގެން އެ ހިންގަނީ އިގުތިސޯދީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އޭގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ފުދުންތެރިކަމަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު...

January 21, 2018 27
އޮޕަރޭޝަން ހިންގަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު: ކަސްޓަމްސް

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހަތަރު ރިސޯޓެއްގައި ހުރި ބަނގުރާ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަން މިހާރު ފަށާފައި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށް...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 133
ފަންއައިލެންޑުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރާ ގެންގޮސްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަހުގީގު ޓީމުތައް އަނެއްކާވެސް އަރަން ފަށައިފި އެވެ.

January 20, 2018 30
މިއީ ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ތުހުމެއް ވެސް ނޫން: ވަކީލުން

ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކުގެ މައްޗަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކުރަނީ ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ވެސް ނޫން ކަމަށާއި އެ ރިސޯޓުތަކުން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން އަންނަނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 92
ވިލާގެ 4 ރިސޯޓަކަށް ރަލާއި އޫރުމަހުގެ ހުއްދަ ބާތިލް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ ކުންފުނީގެ ހަތަރު ރިސޯޓަކަށް ރަލާއި އޫރުމަސް އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮތީ ބާތިލްކޮށްފައި ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 18
ބައިވަރު ޓޫރިސްޓުން އެބަ ޝަކުވާކުރޭ: ސަން/ ޕެރެޑައިސް

ރާ ވެސް ހިމަނައިގެން ހަދާފައިވާ ޕެކޭޖް ނަގައިގެން ތިބި ވަރަށް ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އެ ދެ ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަން އައިލެންޑާއި ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން...

January 18, 2018 90
ކަސްޓަމްސްގެ ތަހުގީގު ޓީމުތައް ރިސޯޓުތަކުން ފައިބައިފި

ކަސްޓަމުން މިހާރު ހިންގާ ތަހުގީގަކަށް ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ހުރި ރަލާއި އޫރު މަސްތައް ރަށުން ގެންދަން އުޅުނަސް އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 70
ގާސިމްގެ ރިސޯޓްތައް ކަސްޓަމްސް އިން ފާސްކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެއް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އިން ބަލައި ފާސްކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 6
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެ، އާމްދަނީ ވެސް އިތުރު

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އެތެރެކުރި އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރި މުދަލުގެ މިންވަރު އިތުރުވެ، ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 18
ޗައިނާއިން ގެންނަ މުދަލުގެ ފެންވަރު ބަލަން ލެބެއް

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމަންޓް (އެފްޓީއޭ) ގާއިމުކުރުމުން ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ލެބެއް ހަދަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 13
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 1
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 28, 2017 26
ހަތަރު ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ކަސްޓަމުން ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 15 ބުރީގެ ހަތަރު ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ކަސްޓަމުން އިއްޔެ އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017
މިދިޔަ މަހު 3.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކުރި

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް 3.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 68
ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފްލެޓް ދެނީ

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފްލެޓް ދޭން ނިންމާފައިވާކަން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 5
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދަނީ

އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ކަސްޓަމްސް ހެޑް އޮފީސް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް، 13.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 14
ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ކަސްޓަމްސް އިން ހިފަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 28
އައްޑުއަށް އެތެރެކުރި ޕާޓީ ޑްރަގްތަކެއް އަތުލައިފި

ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާ އިން އައްޑުއަށް އެތެރެކުރި ޕާޓީ ޑްރަގެއް ކަމަށްވާ އެކްސްޓަސީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގުޅަ ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 3
ވެއާ ހައުސެއް ބަންދު ކުރުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ބައެއް ބޮންޑެޑް ވެއާ ހައުސެއް ކަސްޓަމްސުން ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކަން ކަސްޓަމްސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 33
ޖުވާކުޅޭ ސާމާނު ހުރި ނަމަ ހިފަހައްޓާނެ: ޝަރީފް

ޖުވާ ކުޅޭ ސާމާނުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައި ވާ ނަމަ އެ އެއްޗެއް ހިފަހައްޓާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 4
މަސްތުވާތަކެެއްޗާ އެކު ޕާކިސްތާން މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިގެން އެތަކެއްޗާ އެކު އޭނާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 3
އަގު އޮޅުވާލުމުން 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަވޭ

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން އަގު އޮޅުވާލި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރި ޖޫރިމަނާތަކުގެ ތެރެއިން މިދިއަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަސްޓަމްސްއަށް ނުލިބި އެބަހުރި...

September 17, 2017 65
ކަސްޓަމުން ހިދުމަތް ހޯދަން ރިޝްވަތު ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ

ކަސްޓަމުން ހިދުމަތްތައް ހޯދަން ރިޝްވަތު ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ރިޝްވަތު ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އިބްރާހިމް ޝަރީފް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 51
ކުއްތާ އެތެރެކުރީ ޔޫއޭއީގެ ބަޔަކު ހުއްދަ ހޯދައިގެން

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ކުއްތާއަކީ ޔޫއޭއީގެ ޝާހީ އާއިލާއަކުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން އެތެރެ ކުރި ޖަނަވާރެއް ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް މުހައްމަދު މިރޭ...

September 10, 2017 1
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.