11 ޖޫން

June 11, 2017 1
މަޖޫ އެނބުރި އަންނާނީ ވެސް ޑާކް ރެއިންގެ ފިލްމަކުން

މި ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހި ސިނަމާއިން ފެނުނު އެންމެ އުންމީދީ އެއް ބަތަލާއަކީ މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) އެވެ. އޭނާގެ ވަަރަށް ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ބެލުންތެރިންނަށް ވާނީ ފެނިފަ އެވެ. އެއީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން "ވާށޭ މަށާއެކީ" އާއި އޭގެ ކުރީ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"...

08 މެއި

May 08, 2017
"މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ވަދާއީ ތިން ޝޯ އަންނަ ހަފުތާގައި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމަންޓުން މިދިޔަ މަހުގެ ފަހެއްގައި އޮލިމްޕަހުގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ވަދާއީ ތިން ޝޯ އަންނަ ހަފުތާގައި ދައްކަން ނިންމައި، އެ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 2
"މީ ލޯތްބަކީ" އަށް ތަރުހީބު ބޮޑު: މޮގާ

މި މަހުގެ ފަހެއްގައި އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" އަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ތަރުހީބަށް ބަލައިފައި ޝޯތައް އިތުރު ކުރަމުން އަންނާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 6
"މީ ލޯތްބަކީ"ގެ މޭކިން ވަރަށް މަޖާ

އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" ޕްރިމިއާކުރާނެ އެވެ. މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ މިދިޔަ އަހަރު ދެކެވެން ފެށީންސުރެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 1
"މީ ލޯތްބަކީ"ގެ ޓިކެޓް ރަނގަޅަށް ވިކޭ: މޮގާ

އަންނަ މަހުގެ ފަހެއްގައި އަޅުވާ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަމުން އަންނަ އިރު، ޓިކެޓަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 6
"މީ ލޯތްބަކީ" ވަރަށް ރީތި ވާނެ: ޗިއްޕެ

ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" އަންނަ މަހު ފަހެއްގައި ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލިޒްކޮށް، ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަށް ފަހު، އަންނަ ޗިއްޕެގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 1
ގޮށްރާޅު: ޝިނާންގެ ދެވަނަ ޑައިރެކްޝަން

މިދިޔަ އަހަރު ފާތުމަތު ނަހުލާއާ ގުޅިގެން "4426" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝިނާން "ގޮށްރާޅު" ގެ ނަމުގައި ދެވަނަ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 1
"މީ ލޯތްބަކީ"ގެ ޓްރެއިލާގައި މަޖަލާއި ހިތާމަ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 4
"މީ ލޯތްބަކީ"ގެ ހާއްސަ އަންހެން ތިން މޫނު

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ހާއްސަވާ އެއް ސަބަބަކީ އެ ފިލްމުން އަނެއްކާ ވެސް އާ އެކްޓަރުންތަކެއް ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނެރެތީ އެވެ. މި ފަހަރުގެ ލިސްޓް ވަރަށް ދިގެވެ. ކާސްޓް ވެސް އެހާ ބޮޑެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 6
"މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައި، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯޝަނަލް ވީޑިއޯ ލަވަ ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
"މީ ލޯތްބަކީ" ނިންމައި ޕްރޮމޯޝަން ފަށަނީ

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފިލްމުގެ ޓިކެޓަށް އޮންލައިން ބުކިންސް ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު މޮގާ ބުނި.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 1
"މީ ލޯތްބަކީ" ޕްރޮމޯޝަނަށް ތައްޔާރު

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" މިހާރު މިއޮތީ ޕްރޮމޯޝަނަލް މަރުހަލާ އަށް އައިސްފަ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
"މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ފަހެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައި، ފިލްމްގެ އެޑިޓިން ވެސް ނިންމާލައިފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017
މީ ލޯތްބަކީ: ޑާކް ރެއިންގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމް

ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައިލާނެ ކަމަށް ޑާކް ރެއިނުން ބުނޭ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 1
"މީ ލޯތްބަކީ" އަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "މީ ލޯތްބަކީ" އާ މެދު ކުރެވޭ އުންމީދުތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ. މި ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީގެ މަސައްކަތް ވަަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ދާ އިރު، ފިލްމުގެ ކާސްޓަށް އަނެއްކާވެސް މުހިއްމު ނަމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
"މީ ލޯތްބަކީ" ގެ 60 ޕަސަންޓް ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޝޫޓިންގެ 60 ޕަސަންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 4
ޖުމާ: އެކްޓަރެއް، މޭކަޕް އާޓިސްޓެއް، ޑިޒައިނަރެއް

އެކްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓަސް، ފިލްމީ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު ހުނަރެއް ހުރި ނަމަ، މި ދާއިރާ އިން ލިބޭ އެއްޗަކުން އުޅެވިދާނެކަން އިސްމާއީލް ޖުމައިހް (ޖުމާ) މި ވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފަ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 11
އައްޒަގެ ޑިމާންޑް ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުވެ ބިޒީވެއްޖެ

އައްޒަގެ އަތުގައި ތިން ފިލްމަކާއި ޑްރާމާއެއް އެބަ އޮތް. ހޯސްޓް ކުރާ ސެލެބްރިޓީ ޓޯކް ޝޯއެއް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ އޮތް. އޭނައަކީ ޕިރަމިޑްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު ވެސް މެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 2
"މިއީ ލޯތްބަކީ" ވެސް އޭޕްރީލް 5 ގައި

ޑާކް ރެއިންގެ ފިލްމްތައް ރިލީޒް ކުރާ ރަސްމީ ތާރީހަކީ މިހާރު އެޕްރީލް ފަހެއް.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 3
"މިއީ ލޯތްބަކީ"ގެ އާ މޫނުތަކާއި ތަރިން

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މިހާރު އަންނަނީ "މިއީ ލޯތްބަކީ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ މި އަހަރު އެ ސްޓޫޑިއޯއިން ގެނެސް ދިން "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއެކެވެ.