12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 2
އެންމެ ގިނަ ނޮމިނޭޝަންތައް "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަށް

"ވާށޭ މަށާއެކީ" އަށް ޖުމްލަ 21 ކެޓަގަރީއަކުން 22 ނޮމިނޭޝަން ލިބުނު.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 1
"ގޮށްރާޅު" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އަލަށް ތައާރަފު ކުރާ ގިނަ އާ ކާސްޓުންތަކަކާ އެކު ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ގޮށްރާޅު" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 1
"ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންމަ މާޗް މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 1
ޝަޒްލީމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑާކް ރެއިނުން ބޭރަށް

ފިލްމީ ދާއިރާގައި ކޭމްޕް ހަދައިގެން އުޅޭ ސްޓޫޑިއޯތަކާއި އެ މީހުންގެ ފިލްމްތަކުން އާންމުކޮށް ފެންނަ ތަރިންގެ ލިސްޓެއް ހަދާ ނަމަ އެކަންކޮށްލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ވާނެ އެވެ. ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމްތަކުން އާންމުކޮށް ސަޕޯޓިން ރޯލްތަކުން ފެންނަ ބައެއް އެކްޓަރުންނަކީ އެ ސްޓޫޑިއޯގެ ފިލްމަކުން ނޫނީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 2
މަޖޫ ދެން އަންނާނީ ސީރިއަސް ކެރެކްޓާއަކާ އެކު

"ވަކިން ލޯބިން" އަކީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަށް ފަހު މަޖޫ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމް.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017
"ގޮށްރާޅު" ތަފާތު ދައްކާނެ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސް ދޭނެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމަކަށް ވާނީ އަހުމަދު ޝިނާން ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ގޮށްރާޅު" އެވެ. މިއީ މި ފަހުން ތަންކޮޅެއް ލައިޓްހާޓެޑް ފިލްމްތައް ގެނެސްދޭ ސްޓޫޑިއޯ އިން ސީރިއަސްކަން ބޮޑު ފިލްމެއް އަހަރުތަކަކަށް ފަހު، ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ. އެހެންވެ "ގޮށްރާޅު" ގެ ވާހަކަ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 1
"ވަކިން ލޯބިން"ގެ ލަވަތައް ވެސް ލޯބި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމަންޓްގެ ފިލްމްތަކުން ހިތްގައިމު އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް އިވޭނެ އެވެ. އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމް "ވަކިން ލޯބިން" އަކީ ވެސް އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް އިވިގެން ދާނެ ފިލްމެކެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 9
ހުރިހާ ދިމާއަކުން ވެސް ހަމޫދަށް ތައުރީފު

ފިލްމްތަކަށް ލަވަ ކިޔަން ހަމޫދަށް އަންނަނީ ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 3
"ވަކިން ލޯބިން"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ޕްރޮޑިއުސަރު މޮގާ ބުނީ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އެއްކޮށް ނިންމާލަން ގާތްގަނޑަކަށް މަސް ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް.

29 ޖުލައި

July 29, 2017
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒަކިއްޓެ ވެސް ބޮޑު ސްކްރީނަށް

"ގޮށްރާޅު ސިނަމާ އަށް އަންނަނީ އެޕްރީލް 5 ގައި.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 4
މާމުއި: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒަށް ވާނެ

ޑާކް ރެއިނުން ބުނީ "މާމުއި" ހަދަން ފަންޑްގެ ދަތިކަން ހުރުމާ އެކު ސްޕޮންސަ ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ދޮރު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަަށް.

18 ޖޫން

June 18, 2017
ޖުމަލް އާއި މަޖޫ މިފަހަރު ފެންނާނީ "ވަކިން ލޯބިން"

މި ފަހުން ދިވެހި ސިނަމާ އިން ފެނިގެން ދިޔަ އެންމެ ލޯބި އަދި އެންމެ މަގުބޫލް ޖޯޑަކީ ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް) އާއި މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) ގެ ޖޯޑެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 1
މަޖޫ އެނބުރި އަންނާނީ ވެސް ޑާކް ރެއިންގެ ފިލްމަކުން

މި ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހި ސިނަމާއިން ފެނުނު އެންމެ އުންމީދީ އެއް ބަތަލާއަކީ މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) އެވެ. އޭނާގެ ވަަރަށް ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ބެލުންތެރިންނަށް ވާނީ ފެނިފަ އެވެ. އެއީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން "ވާށޭ މަށާއެކީ" އާއި އޭގެ ކުރީ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "އެންމެ ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން"...

08 މެއި

May 08, 2017
"މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ވަދާއީ ތިން ޝޯ އަންނަ ހަފުތާގައި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމަންޓުން މިދިޔަ މަހުގެ ފަހެއްގައި އޮލިމްޕަހުގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ވަދާއީ ތިން ޝޯ އަންނަ ހަފުތާގައި ދައްކަން ނިންމައި، އެ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 2
"މީ ލޯތްބަކީ" އަށް ތަރުހީބު ބޮޑު: މޮގާ

މި މަހުގެ ފަހެއްގައި އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" އަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ތަރުހީބަށް ބަލައިފައި ޝޯތައް އިތުރު ކުރަމުން އަންނާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 6
"މީ ލޯތްބަކީ"ގެ މޭކިން ވަރަށް މަޖާ

އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" ޕްރިމިއާކުރާނެ އެވެ. މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ މިދިޔަ އަހަރު ދެކެވެން ފެށީންސުރެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 1
"މީ ލޯތްބަކީ"ގެ ޓިކެޓް ރަނގަޅަށް ވިކޭ: މޮގާ

އަންނަ މަހުގެ ފަހެއްގައި އަޅުވާ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ޓިކެޓް މިހާރު އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަމުން އަންނަ އިރު، ޓިކެޓަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 6
"މީ ލޯތްބަކީ" ވަރަށް ރީތި ވާނެ: ޗިއްޕެ

ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" އަންނަ މަހު ފަހެއްގައި ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލިޒްކޮށް، ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަށް ފަހު، އަންނަ ޗިއްޕެގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 1
ގޮށްރާޅު: ޝިނާންގެ ދެވަނަ ޑައިރެކްޝަން

މިދިޔަ އަހަރު ފާތުމަތު ނަހުލާއާ ގުޅިގެން "4426" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝިނާން "ގޮށްރާޅު" ގެ ނަމުގައި ދެވަނަ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 1
"މީ ލޯތްބަކީ"ގެ ޓްރެއިލާގައި މަޖަލާއި ހިތާމަ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި އެވެ.