28 ޖުލައި

July 28, 2016
"ހުޅުދާން" ގެ ފަހު ޝޯ މިރޭ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ހުޅުދާން" ގެ ފަހު ޝޯ މިރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކާނެ ކަމަށް އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 1
"ހުޅުދާން" ގެ ފުރަތަމަ ޝޯ މިރޭ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ހުޅުދާން" ގެ ތިްނ ޝޯއެއް ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކަން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ އިރު، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޝޯ މިރޭ ދައްކާނެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016
"ހުޅުދާން" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި އަޅުވާ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ހުޅުދާން" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016
"ހުޅުދާން" ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ވެސް ވާދަކުރި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ އާޓް ފިލްމް "ހުޅުދާން" އަންނަ މަހު ޝްވެކް ސިނަމާގައި އަޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 1
ލަންކާގައި "ވާށޭ މަށާއެކީ" އެޅުވުން އަވަސްކޮށްފި

އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒްކޮށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ "ވާށޭ މަށާއެކީ" ސްރީ ލަންކާގައި އަޅުވަން ކުރިން ނިންމި ތާރީހުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
ލަންކާގައި "ވާށޭ މަށާއެކީ"ގެ ހަ ޝޯ

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކޮށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ "ވާށޭ މަށާއެކީ" ގެ ހަ ޝޯ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައި ދައްކަން ނިންމައި، ފިލްމް އަޅުވާ ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް: ރަވީއަށް އިމްތިހާނެއްބާ؟

ޑައިރެކްޓަރު ރަވީ ފާރޫގަށް އަނެއްކާވެސް މި އޮތީ އޭނާ އަކީ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރެއްކަން ސާބިތުކޮށް ދޭން ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ފިލްމަކަށް ބޭރު ފެސްޓިވަލަކުން މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބީ ހޯދި ޑައިރެކްޓަރުގެ ރެކޯޑް ވެސް އޮތީ ރަވީގެ އަތުގަ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 4
"ވާށޭ މަށާއެކީ" ބެލި މީހުންނަށް މީތި ހާއްސަ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" އަކީ މި އަހަރު މިހާތަނަށް އެޅުވި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމެވެ. ފިލްމުގެ ހައުސްފުލް 19 ޝޯ މާލޭގައި ދައްކާފައި ވާއިރު، އަތޮޅުތެރޭގައި ވެސް އަދިވެސް އަންނަނީ ފިލްމް ދައްކަމުންވެ.

26 މެއި

May 26, 2016
"ވާށޭ މަށާއެކީ" ލަންކާ އަށް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ހިޓް ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ސްރީ ލަންކާގައި އަޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
"މަގޭ ބިޓްގެ ވެޑިން" އެބަ އާދޭ

"މަގޭ ބިޓުގެ ވެޑިން" އަންނަނީ އެވެ. މިއީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުގެ "ވާށޭ މަށާ އެކީ" އަށް ލިބުނު ތަރުހީބަށް ބަލައި އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން މި ރަހަޔަކަށް ހެޔޮވަރުކުރާ ފިލްމެކެވެ. ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއެކެވެ.

11 މެއި

May 11, 2016
"ވާށޭ މަށާއެކީ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ މަހު އޮލިމްގައި އެޅުވި މަޖާ އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް އިންތިޒާރުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ޔަގީނުން ވެސް އެ ފިލްމް އަދިވެސް ބަލާލަން ބޭނުންވާ އެތަައް...

May 11, 2016
"އަހުޝަމް" އާއި "މިކޮއެ ބައްޕަ ބައޭބައޭ" ސާކް ފެސްޓިވަލަށް

މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ދެ ފިލްމެއް ބައިވެރި ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.