24 ޖުލައި

July 24, 2020 10
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިރާނުގެ މީހަކު، ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 21
މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗުން ކޮވިޑް ޖެހުނު ކެންސަ ޕޭޝަންޓެއް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭން މިއަދު މަރުވި މީހާ އަކީ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗުން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހެއްކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ކެންސަރު ބަލީގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން އެއީ ކޮވިޑް-19 ގެ މަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނުބަލަ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 25
މަރުވި އަންހެންމީހާގެ މައުލޫމާތު ލިސްޓް ހެދިއިރު ނުލިބޭ

ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮއްވައި މިއަދު މަރުވި އަންހެން މީހާގެ މައުލޫމާތު، ބޭރުން އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުން ބަލިމީހުންގެ ލިސްޓަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލު ގެނައި އިރު ވެސް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް، އާސަންދައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 8
ގަމުގެ ޑޮކްޓަރު އަވަހާރަވަންދެން ވެސް ބަލިމީހުންނާ އެކު

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޑރ. ރާޖޭޝް އަޗަރްޔާ އަށް އަނގައިގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެނގިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ބަލި މީހުން ބައްލަވައި ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި އެވެ. ކަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގިނަ...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 9
ރިޝީ ކަޕޫރް މަރުވެއްޖެ

ކެންސަރަށް އެމެރިކާގައި އަހަރެއް ވަންދެން ފަރުވާ ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ހާލު ދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް ދެންމެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 52
ކުރީގެ ޗީފް ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ޗީފް ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން އަބްދުﷲ ރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 22
ހުޅުމާލޭ މަގުމަތީ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ މީހަކު ހުޅުމާލޭ މަގުމަތީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ރޭ ފަތިހު ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 12
މަރުވާން ބޭނުން ނުވާތީ ގަބުރު ގަނޑުކޮށްފި

ވަރަށް ނާދިރު ވައްތަރެއްގެ ކެންސަރެއް ޖެހިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މަރުވި 14 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލުމުގެ ބަދަލުގައި ގަނޑުކޮށްފި އެވެ. "ކްރައިޔޯޖެނިކަލީ ފްރޯޒަން" ކޮށްފައި މި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ އެ ކުއްޖާ އަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔަށް އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ފަހުން ވެސް ފަރުވާއެއް ހޯދި...

30 މެއި

May 30, 2016
ޖެނީ: މަރުބަލީގައިވާ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނެއް

މާގިނަ ދުވަހު ދިރިހުންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނާ ޖެނީ ޕްރައިޑް، 65، އަކީ ދިރިތިބީންނަށް މިސާލެކެވެ. ޖެނީ އަށް އޭނާގެ ބަލިހާލަތު ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ. އަދި މަރާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ހުޅުވިފައިވާ މާހައުލެއްގައި ވާހަކަދައްކަން އޭނާ ބޭނުންވެ އެވެ.