02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 11
ރަހުމަތްތެރިކަން، ބަލިމަޑުކަން، ދެން މަރު

ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސްގެ އޮޕީނިއަން ސެކްޝަންގެ އެޑިޓަރެއް ކަމަށް ވާ ބަޝަރާތު ޕީރު މި ރިޕޯޓް ލިއުނީ، އިންޑިއާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވި ފޮޓޯއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާ އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކޮށް ލިއުނު ރިޕޯޓުން، އިންޑިއާގައި ފަގީރުންނަށް ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ އާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސާފު މަންޒަރެއް ފެނެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 7
ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ހަވީރު ފެނިއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 5
ކޮވިޑްގައި މަރުވި ބަޔަކު އުކާލި މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ބެންގަލޫރު (ޖުލައި 1) - ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި ބަޔަކު އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ އިން ވަޅަކަށް އުކާލި މަންޒަރުގެ ވީޑިއޯތައް އާއްމުވުމުން އެ މައްސަލަ ހޫނުވުމުން ސްޓޭޓުގެ އޮފިޝަލުން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 25
މަރުވި އަންހެންމީހާގެ މައުލޫމާތު ލިސްޓް ހެދިއިރު ނުލިބޭ

ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮއްވައި މިއަދު މަރުވި އަންހެން މީހާގެ މައުލޫމާތު، ބޭރުން އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުން ބަލިމީހުންގެ ލިސްޓަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލު ގެނައި އިރު ވެސް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް، އާސަންދައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 18
ސުޝްމާ ސްވަރާޖް އަވަހާރަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި ސުޝްމާ ސްވަރާޖް މިރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 16
އިންޑިއާގެ ޓޫރިސްޓަކު ރާއްޖޭގައި މަރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވިލުރީފް ރިސޯޓު ގައި އިންޑިއާގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވި މައްސަލައެއްގައި ރިސޯޓްގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް އާއިލާއިން ތުހުމަތުކޮށް، އެ މައްސަަލަ އަލުން ބަލައިދޭން އެދުމުން މުރާޖައާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 9
އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓެއްގެ މަރާ މެދު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް

ހަނީމޫނަށް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓަކަށް އައިސް އުޅެނިކޮށް 2016 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާ ފިރިހެނަކު، ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލުން މަރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރާތީ، އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަން އިންޑިއާގެ ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 1
މީހެއްގެ ސިކުނޑިތެރޭ ފަންޏެއް ބިސް އެޅުމުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާ ޒުވާނެއްގެ ސިކުނޑި ތެރޭގައި ފަންޏެއް ބިސް އަޅައި ހާލި ހެދުމުން އެ މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 1
11 މީހުން މަރުވިކަމަށް ބެލެވެނީ އަމިއްލައަށް: ޕޮލިސް

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 5) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ އުތުރުގެ ބުރާރީ ސަރަހައްދުގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ 11 މެންބަރުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 5
އެއް އާއިލާއިން 11 މީހުން މަރުވި މައްސަލާގައި ސުވާލުތަކެއް

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 3) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ އުތުރުގެ ބުރާރީ ސަރަހައްދުގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ 11 މެންބަރުން މަރުވެފައި ވަނިކޮށް ފެނުނު މައްސަލާގައި ފުލުހުންނަށް ވެސް ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 4
އެއް އާއިލާއެއްގެ 11 މެމްބަރުން މަރުވެފައި ވަނިކޮށް ފެނިއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 1) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ އުތުރުގެ ބުރާރީ ސަރަހައްދުގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ 11 މެންބަރުން މަރުވެފައި ވަނިކޮށް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 3
ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ޝާހިދާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު އެރަށު، ޝާހިދާ އަލީ، 42، ގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް މިރޭ އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 1
އެމްއާރުއައި މެޝިނަކަށް ދަމައިގަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ މުމްބައިގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެމްއާރުއައި މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް މީހަކު ދަމައިގަތުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 5
މި މީހާ މިހާތަނަށް 10،000 ގަބުރު ވަޅުލައިފި

އިންޑިއާގެ މައިސޫރުގައި ދިރިއުޅޭ އައްޔޫބު ނަމަކަށް ކިޔާ މި މީހާއަށް "ބޮޑީ މިޔާން" އޭ ކިޔާފައި މީހުން ގޮވަނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އުމުރުން 38 އަހަރުގެ އައްޔޫބަކީ މަރުވެގެން މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި ތިބޭ މީހުންގެ ގަބުރު ނަގައިގެން ސަހަރާއަށް ގެންގޮސް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހެކެވެ. އޭނާ މި މަސައްކަތް ކުރާތާ ވިއްސަކަށް...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017
ކުއްޖާ މަރުވީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށް ލުމުން: އާއިލާ

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 9) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލަށް އުފަންވި ކުއްޖަކު މަރު ނުވަނީސް ޑޮކްޓަރުންނަށް އޮޅިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ވަނީ ކުއްޖާ މަރުވީ ޑޮކްޓަރުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށްލުމުން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 45
ޒާހިލް މަރުވެއްޖެ

އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ނުކެވި، އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދިޔަ އިބްރާހިމް ޒާހިލް އިންޑިއާގައި ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 17
23 މީހުންގެ މަރުގެ ސަބަބަކީ މީހެއްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު

ދާދިފަހުން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނެއްގައި، ގިނަ ބަޔަކު ވާރޭއިން ހިޔާވާން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފިތިގެން 23 މީހުން މަރުވެ 37 މީހުން ޒަޚަމްވީ މާ ވިއްކަން އިން މީހަކު އޭނާގެ މާތައް ވެއްޓުމުން ހަޅޭއްލަވަން ފެށުމުން ކަމަށް ތަހުގީގުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 7
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުދިން މަރުވީ އޮކްސިޖަން ކަނޑާލުމުން

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 13) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަސް ދުވަސްތެރޭ 60 ކުދިން މަރުވެފައި ވަނީ އޮކްސިޖަން ސަޕްލައި ކުރާ ކުންފުންޏަށް ބިލް ނުދެއްކުމުން އޮކްސިޖަން ކަނޑާލުމުން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 6
ދެ ދުވަސް ތެރޭ އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން 30 ކުދިން މަރު

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 12) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ދެ ދުވަސް ތެރޭ 30 ކުޑަ ކުދިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 1
"އޮކްސިޖަން ބަންދުވެ" ހޮސްޕިޓަލަކުން 11 މަރު

އިންޑިއާގެ އިންދޯރުގެ އެމްވައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮކްސިޖަން ގުޅާފައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އޮކްސިޖަން މެދުކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާއިން ބުނެފި އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ދެ ކުދިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.