16 ޖޫން

June 16, 2017 2
މަތިން ވެއްޓުނު ނަރުހަކު ޑޮކްޓަރު ގައިގައި ޖެހި، ޑޮކްޓަރު މަރު

ބޮގޯޓޯ (ޖޫން 16) - ކޮލަމްބިއާގައި ނަރުސްކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރަކު ކާލީ ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހަ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި، ކޯޓްޔާޑުގައި ހިނގާފައި ދިޔަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 8
ބަތަލާ ކްރިތިކާ މަރުވެ ކުނިވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

މޮޑެލް އަދި ބަތަލާ ކްރިތިކާ ޗައުދަރީ، މުމްބާއީގެ އަނދޭރީގައި ހުންނަ އޭނާ ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓްގައި މަރުވެ ކުނިވެފައިވާ އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނިއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ކްރިތިކާ މަރުވެފައި އޮންނަތާ ހަތަރު ދުވަސް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 6
ލަންކާގައި ދިވެހި ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެންކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 68
ޒުވާން މާބަނޑު އަންހެނަކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ

ށ. މިލަންދޫގައި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ކޮޓަރި ބެލިއިރު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 3
މަރުވި މީހާ ހޯދަން ދިޔަ އިރު އިނީ ކާން

އިންޑިއާގެ ހައުރާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތް މީހަކު އަންގާރަ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން އެންގުމުން އެ މީހާގެ އާއިލާގެ މީހުން ދިޔައިރު އެ މީހާ އެހެން ވޯޑެއްގައި އޮތް ބަލި މީހެއް ކައިރީގައި ކާން އިންދާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 14
ގުޅީގެ 100 އަހަރު ވީ އަންހެންމީހާ މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކ. ގުޅީގެ 100 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ އިއްޔެ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެެ.

31 މެއި

May 31, 2017 59
ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ނަސްރީނާގެ ކޮއްކޯފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމްގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ފަރީޝާ އިބްރާހީމް މިރޭ ސިންގަޕޫރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 37
އިންޒާރު: ކުއްލި މަރުތައް ގިނަވަނީ!

ބައްޔެއް ހުރިކަން ނޭނގި ނުވަތަ ދުރާލާ ސިއްހީ އިންޒާރެއް ނުލިބި ޒުވާން އުމުރުގައި މީހުން މަރުވާ ހާދިސާތައް ފަހަކަށް އައިސް ދަނީ ތަކުރާރުވަމުންނެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ގޮސް ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް މަރުވެގެން ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓިދާނެ އެވެ. ހެނދުނު ނިދާ ނުހޭލައިގެން ބަލާ އިރު މަރުވެފައި އޮވެދާނެ އެވެ. މިފަދަ ހާދިސާތަކަކީ، ދިވެހިންގެ...

22 މެއި

May 22, 2017 13
ޔާމީންގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި އެ ގައުމުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 3
ކެފެއިން ގިނަވެގެން ކުއްޖަކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ

ކެފެއިން ހުރި އެއްޗެހި މާގިނައިން ބުއިމުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގައި ދަރިވަރަކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 6
ބިން ލާދިންގެ ދަރިއުޅެނީ ބައްޕަގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފަން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 15) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން އެމެރިކާ އިން މަރާލާފައިވާތީ އޭނާގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފުމަށް ބިން ލާދިންގެ ދަރި ހަމްޒާ މަސައްކަތް ކުރާނެ...

May 15, 2017 57
ވަކި މީހަކު ބުނެގެން އިސްތިއުފާ ދޭކަށް ނުޖެހޭ: އަރީފް

ފުލުހުން މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަނީ ހަރުދަނާކަމާ އެކީގައި ކަމަށާއި ވަކި މީހަކު ބުނެގެން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފު...

11 މެއި

May 11, 2017 23
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ އދ. އަށް ހުށަހަޅައިފި

ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އާއިލާއިން އދ.އަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމުގައި ކުރަން ޖެހިދާނެ ހޭދައަށް މާލީ އެހީ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

May 11, 2017 12
ޓެކްސީ ދުއްވަނިކޮށް ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ދުއްވަމުން ދިޔަ ޓެކްސީއެއްގައި އިން ޑްރައިވަރަކަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 11, 2017 22
ހުޅުމާލޭ މަގުމަތީ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ މީހަކު ހުޅުމާލޭ މަގުމަތީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ރޭ ފަތިހު ފެނިއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017
އަފްޣާނިސްތާނުގައި އުޅޭ އައިއެސްގެ ލީޑަރު މަރާލައިފި

ކާބުލް (މެއި 8) - އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބްދުލް ހަސީބު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 08, 2017 3
ފެނުނު ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވެ ތިން ދަރިން މަރުވެއްޖެ

މި އަންހެން މީހާގެ ތިން ދަރިން މަރުވީ ފެނުނު ބިރުވެރި ހުވަފެނަކަށް ފަހުގަ އެވެ. އެ ހުވަފެނަށް ފަހު ދަރިންނަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވެދާނެކަމަށް ހިތް ބިރުގެންފައި ހުއްޓާ ތިން ދަރިން...

05 މެއި

May 05, 2017 35
ޒުވާން ކޯޑިނޭޓަރަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު، އަބްދުއްޝުކޫރު އަބްދުﷲ (ކުއްޓު)، ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 2
ސޯމާލިއާ ސިފައިންނަށް އޮޅިގެން ވަޒީރަކު މަރާލައިފި

މޮގަދިޝޫ (މެއި 4) - ސޯމާލިއާ ސިފައިންނަށް އޮޅިގެން ދެވުނު ހަމަލާތަކެއްގައި އެ ގައުމުގެ އެންމެ ޒުވާން މިނިސްޓަރު މަރާލައިފި އެވެ.

May 04, 2017
ފުންނާބު މަސާޖުކޮށްލުމުން ޒުވާނަކު މަރުވި ހާދިސާއެއް

މަސާޖުކުރުމަކީ ގައިގެ ތަންތަނުގައި ރިއްސާ ނަމަ ބައެއް މީހުން އާންމުކޮށް ހޯދާ ފަރުވާއެކެވެ. ނަމަވެސް މަސާޖަކީ ކޮންމެ އަނިޔާއަކަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް...

03 މެއި

May 03, 2017
ބްލޮގަރުންގެ މަރާ ގުޅިގެން ބަންގާޅުން މީހަކު ބަންދަށް

ޑާކާ (މެއި 3) - ދީނާ ދެކޮޅު ލިޔުންތައް ލިޔާ ކަމަށް ބުނެ ބަންގްލަދޭޝްގައި ބްލޮގަރުންތަކެއް މަރާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި، އެ ގައުމުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ އައިޓީގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 2
ވިނޯދް، ފީރޯޒް: މަރުވި ތާރީހާއި ބަލި އެއްގޮތް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރުވި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ވިނޯދް ކަންނާ އާއި މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން މަރުވެފައިވާ އެކްޓަރު ފީރޯޒް ޚާން އަކީ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. މި ދެ ތަރިންގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިވެގެން ދިޔައީ އެކުގައި ކުޅުނު ތިން ފިލްމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އެއިން ކޮންމެ ފިލްމެއްހެން، އެ މީހުންގެ އެކުވެރިކަންހާ ކާމިޔާބެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
އިސްދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. އަތޮޅު އިސްދޫގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

April 29, 2017 11
ތުލުސްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެނިކޮށް ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫގައި މިއަދު ހަވީރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އުޅުނު ޒުވާނަކު ދަނޑުމަތީގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 28
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއި ކުރަނީ

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކުރާ ތަހުގީގަކީ އިންސާފުވެރި ތަހުގީގެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް...

April 28, 2017 13
އިންޑޮނީޝިއާގެ އިމާމަކު ގުރުއާން ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

ޖަކާޓާ (އެޕްރީލް 28) - ޓީވީން ވަގުތުން ދައްކަމުން ދިޔަ ހަފުލާއެއްގައި ގުރުއާން ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް އިންޑޮނީޝިއާގެ މަޝްހޫރު އިމާމަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 4
ދަރިވަރު މަރާލި ސުޕަވައިޒަރަށް މަރުގެ ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 27) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ކުރުމުން ލިބުނު ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އެ ދަރިވަރު މަރުވުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާކުރި ސުޕަވައިޒަރުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ތަހުގީގެއް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

April 27, 2017
ކައިވެންޏަށް 69 އަހަރު، ދެމަފިރިން މަރުވީ އެކުއެކީގައި

އިލްނޯއީ (އެޕްރީލް 27) - އެމެރިކާގެ އިލްނޯއީ ސްޓޭޓުގައި 69 އަހަރު ވަންދެން ކައިވެނިކޮށްގެން އެކުގައި އުޅުނު ދެމަފިރިން އެކުއެކީގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި...

April 27, 2017 38
ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސް ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރ. އަތޮޅު އާރަށަށް މުދާ ހިފައިގެން ދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސް ދެ މީހަކު ރޭ ދަންވަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ.