22 ޖުލައި

July 22, 2017 17
ލ. ގަމުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމުގެ ލިންކް ރޯޑުގައި ދެންމެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 21
މަރުވި ތުއްތު ކުދިންގެ އައިބުތައް ވަރަށް ގިނަ

ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ ހަފުތާތެރޭގައި އަށް ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެ، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިން ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާފައިވާ އިރު، އެހެން ކުދިންގެ ބޮޑެތި އައިބުތައް ހުރި ކަމަށް "މިހާރަ"ށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 20
ކައިރިކައިރީގައި ތުއްތު ފަސް ކުއްޖެއްގެ މަރު!

އުފަންވިތާ ހަފްތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނުވެ ތުއްތު ތިން ކުއްޖަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އިއްޔެ ވެސް، އުފަންވި ގޮތަށް ތުއްތުކުއްޖަކު މަރުވެފައިވެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ބަނޑަށް ފަސް މަހުގައި ވިހޭ ކުއްޖަކު ވެސް އޭޑީކޭގައި އާދީއްތަދުވަހު މަރުވެފައިވެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 1
މަރުވާ މީހުންނަށް ޖަޕާނުގައި ހާއްސަ ހޮޓާތަކެއް

ޖަނާޒާގެ ކަންތައްތައް ނިމެންދެން ގަބުރުތައް ބަހައްޓައިދޭ ހޮޓާތަކުގެ ޑިމާންޑް ޖަޕާންގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 6
ހިންމަފުށީގަ ކާނާވިހަވެގެން ފަރުވާ ދިންމީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ހިންމަފުށީގައި ކާނާ ވިހަވެގެން މިއަދު ހެނދުނު ފަރުވާ ދިން ބަނގްލަދޭޝް މީހަކު، ފިޓު ޖެހިގެން މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 1
"އޮކްސިޖަން ބަންދުވެ" ހޮސްޕިޓަލަކުން 11 މަރު

އިންޑިއާގެ އިންދޯރުގެ އެމްވައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮކްސިޖަން ގުޅާފައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އޮކްސިޖަން މެދުކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 11 މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާއިން ބުނެފި އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ދެ ކުދިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 4
އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކުގައި ސީރިޔާގެ 472 މީހުން މަރު

ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް އެމެރިކާ ވަދެ، އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި، ވެއަތުވެ ދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އާންމުންގެ 472 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް، އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 8
ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންނަށް އިމާރާތް ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ވެއްޓި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

June 22, 2017 6
ޔާމީންގެ ގާތިލުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލަން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް އިތުރު...

20 ޖޫން

June 20, 2017 3
ލަންކާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި މަރުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 17
ނައިފަރުގައި މާބަނޑު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

ޅ. ނައިފަރުގައި މާބަނޑު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 2
ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އަވަހާރަކޮށްލި މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު

ގާހިރާ (ޖޫން 17) - މިސްރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހިޝާމް ބަރަކާތު އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ކުށުގައި 30 މީހެއްގެ މައްޗަށް ގާހިރާގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި އެވެ.

June 17, 2017
ވަނުއާޓޫގެ ރައީސް ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެ

ޕޯޓް ވިލާ (ޖޫން 17) - ވަނުއާޓޫގެ ރައީސް ބޯލްޑްވިން ލޯންސްޑޭލް ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 2
މަތިން ވެއްޓުނު ނަރުހަކު ޑޮކްޓަރު ގައިގައި ޖެހި، ޑޮކްޓަރު މަރު

ބޮގޯޓޯ (ޖޫން 16) - ކޮލަމްބިއާގައި ނަރުސްކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރަކު ކާލީ ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހަ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި، ކޯޓްޔާޑުގައި ހިނގާފައި ދިޔަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 8
ބަތަލާ ކްރިތިކާ މަރުވެ ކުނިވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

މޮޑެލް އަދި ބަތަލާ ކްރިތިކާ ޗައުދަރީ، މުމްބާއީގެ އަނދޭރީގައި ހުންނަ އޭނާ ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓްގައި މަރުވެ ކުނިވެފައިވާ އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނިއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ކްރިތިކާ މަރުވެފައި އޮންނަތާ ހަތަރު ދުވަސް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 6
ލަންކާގައި ދިވެހި ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެންކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 68
ޒުވާން މާބަނޑު އަންހެނަކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ

ށ. މިލަންދޫގައި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ކޮޓަރި ބެލިއިރު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 3
މަރުވި މީހާ ހޯދަން ދިޔަ އިރު އިނީ ކާން

އިންޑިއާގެ ހައުރާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތް މީހަކު އަންގާރަ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން އެންގުމުން އެ މީހާގެ އާއިލާގެ މީހުން ދިޔައިރު އެ މީހާ އެހެން ވޯޑެއްގައި އޮތް ބަލި މީހެއް ކައިރީގައި ކާން އިންދާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 14
ގުޅީގެ 100 އަހަރު ވީ އަންހެންމީހާ މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކ. ގުޅީގެ 100 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ އިއްޔެ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެެ.

31 މެއި

May 31, 2017 59
ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ނަސްރީނާގެ ކޮއްކޯފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމްގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ފަރީޝާ އިބްރާހީމް މިރޭ ސިންގަޕޫރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 37
އިންޒާރު: ކުއްލި މަރުތައް ގިނަވަނީ!

ބައްޔެއް ހުރިކަން ނޭނގި ނުވަތަ ދުރާލާ ސިއްހީ އިންޒާރެއް ނުލިބި ޒުވާން އުމުރުގައި މީހުން މަރުވާ ހާދިސާތައް ފަހަކަށް އައިސް ދަނީ ތަކުރާރުވަމުންނެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ގޮސް ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް މަރުވެގެން ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓިދާނެ އެވެ. ހެނދުނު ނިދާ ނުހޭލައިގެން ބަލާ އިރު މަރުވެފައި އޮވެދާނެ އެވެ. މިފަދަ ހާދިސާތަކަކީ، ދިވެހިންގެ...

22 މެއި

May 22, 2017 13
ޔާމީންގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި އެ ގައުމުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.