18 ޖޫން

June 18, 2016 1
މެންބަރުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 18) - އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓުގެ ލޭބާ ޕާޓީގެ މެންބަރު ޖޯ ކޮކްސް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އަދި ވަޅިން ހަމަލާ ދީ މަރާލުމުގެ ކުށުގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 6
ޝަބްނަމް ހުސައިން ދީދީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި އެކި ވައްތަރުގެ ގަސްގަހާގެހި ހައްދައި އެކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅުއްވި ގ. ޝަބްނަމް ލޮޖް، ހުސައިން މުހައްމަދު ދީދީ (ޝަބްނަމް ހުސައިން ދީދީ) ރޭ މެންދަމު ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 4
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެންމެ ފިޓް ބޮޑީބިލްޑަރުގެ ކުއްލި މަރު

އެންޑީ ޕޭޖް އަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ގަދަރުކުރާ އަދި އެންމެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު އެންމެ ފިޓް ބޮޑީބިލްޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަންހެނެކެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 1
އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި މިދިޔަ އަހަރު 146،000 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 12) - އިންޑިއާގައި މަގު މަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި މިދިޔަ އަހަރު 146،133 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން އާއްމުކުރި ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 3
އާއިލާ ނުރުހޭ މީހަކާ ކައިވެނި ކުރި ދަރި އަންދާލައިފި

ލާހޯރު (ޖޫން 9) - އާއިލާ އިން ނުރުހޭ މީހަކާ ކައިވެނިކުރި އަންހެން ދަރިއެއްގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި ޕާކިސްތާނުގެ މަންމައަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 5
ބަންގްލަދޭޝްގައި މީހުން މެރުމުގެ ފަހަތުގައި އިޒްރޭލް

ޑާކާ (ޖޫން 7) - ބަންގްލަދޭޝްގައި ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ހިމަނައިގެން ބްލޮގް ލިޔުނު ބަޔަކާއި އެ ނޫން ވެސް ބައެއް މީހުންގެ މަރުގެ ފަހަތުގައި އިޒްރޭލުގެ އަތެއްވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަސަދުއްޒަމާން ޚާން ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016
އިންޑިއާގެ ބޮޑީބިލްޑަރު 104 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 6) - އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބޮޑީބިލްޑަރު މަނޯހަރު އައިޗް އުމުރުން 104 އަހަރުގައި ކަލްކަތާގައި އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 2
ޕާކިސްތާނުގެ ޓީޗަރު މަރާލި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 4) - ޕާކިސްތާނުގައި ކައިވެނީގެ ހުށަޙެޅުމަކަށް އިންކާރު ކުރި 18 އަހަރުގެ ޒުވާން ޓީޗަރުގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށް މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016
ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ރައްޒާގު ޚާން މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ 90 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ރައްޒާގް ޚާން މަރުވެއްޖެ އެވެ. ހެއްވާ ބައިތައް ކުޅުމުގައި މަޝްހޫރު ރައްޒާގު ކުއްލިއަކަށް ހިތް ހުއްޓިގެން މަރުވީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
ޖެނީ: މަރުބަލީގައިވާ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނެއް

މާގިނަ ދުވަހު ދިރިހުންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނާ ޖެނީ ޕްރައިޑް، 65، އަކީ ދިރިތިބީންނަށް މިސާލެކެވެ. ޖެނީ އަށް އޭނާގެ ބަލިހާލަތު ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ. އަދި މަރާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ހުޅުވިފައިވާ މާހައުލެއްގައި ވާހަކަދައްކަން އޭނާ ބޭނުންވެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 10
ޒާހިރު ނަސީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހި ކުޅިވަރަށް ބައި ގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރައްވައިވާ، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އޮނަރަރީ ރައީސް މުހައްމަދު ޒާހިރު ނަސީރު ރޭ ފަތިހު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2016
ދެމަފިރިއެއްގެ އަސަރުގަދަ މަރުގެ އަލްވަދާއު

ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު ދެމަފިރިއަކު ބަލިވެގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ކީ އަސަރުގަދަ އަލްވަދާއު އެ ދެމަފިރިންގެ ފިރިހެންދަރިފުޅު ވަނީ ކެމެރާކޮށްފަ އެވެ. ވެންޓިލޭޓާގެ އެހީގައި ނޭވާލަމުން ދިޔަ ފިރިހެންމީހާގެ ފުރާނަ ދިއުމަށްފަހު ޓިއުބު ނައްޓާލިއިރުވެސް އޭނާ އޮތީ...