05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 20
ހާޖީ އިމާދުއްދީންގެ ކާފަ ދަރިކަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ނުވަ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރަސްކަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު އިމާދުއްދީން (ހާޖީ އިމާދުއްދީން)ގެ ކާފަ ދަރިކަލެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު އިމާދުއްދީން ރޭ ފަތިހު ގަތަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
ބޯޓު ވެއްޓުމުން ބްރެޒިލްގެ 20 ނޫސްވެރިން މަރުވި

ބޮގޯޓާ (ނޮވެމްބަރު 30) - ބްރެޒިލްގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކޮލަމްބިއާ އަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ވެއްޓުނު ޗާޓަރު މަތިންދާ ބޯޓުން ބްރެޒިލްގެ 20...

November 30, 2016 2
މޫސަލްގައި އައިއެސް އިން އާއްމުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރަނީ

ބަޣުދާދު (ނޮވެމްބަރު 30) - މޫސަލް ސިޓީ ހިފުމަށް އިރާގު ސިފައިންދޭ ހަމަލާތަކުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ އާއްމުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރަމުންދާ ކަމަށް އދ. އިން...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 11
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އަންގާރަދުވަހު އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި މީހަކު، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 21
ފުނަދޫގައި ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫގައި ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 6
ލަންކާގައި ދެ ދިވެހިން މަރުވިކަން އަދިވެސް ޔަގީން ނުވޭ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެކްސިޑެންޓުވެގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނިތާ ދެ ހަފުތާ ވާން ގާތްވި އިރު ވެސް އެއީ ހިނގި ކަމެއްކަން ކަމާ ބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 25
ގިރާވަރު ރައޫފް އަވަހާރަވެއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ހިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މ. ސްނޯރޯސް އަބްދުއްރައޫފް (ގިރާވަރު ރައޫފް) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

November 22, 2016 10
ނޭކުރެންދޫގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 22, 2016 12
މަރުވާން ބޭނުން ނުވާތީ ގަބުރު ގަނޑުކޮށްފި

ވަރަށް ނާދިރު ވައްތަރެއްގެ ކެންސަރެއް ޖެހިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މަރުވި 14 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލުމުގެ ބަދަލުގައި ގަނޑުކޮށްފި އެވެ. "ކްރައިޔޯޖެނިކަލީ...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 22
ލަންކާގައި ދެ ދިވެހިން މަރުވިތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކާ އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކްސިޑެންޓުވެގެން މަރުވި ކަމަށް ފެތުރުނު ހަބަރާ މެދު ޝައްކުތައް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 4
ރަތަފަންދޫން ނަޑެއްލާއަށް ދިޔަ މީހަކު ގެނބިގެން މަރު

ގދ. ރަތަފަންދު އާއި ނަޑެއްލާއާ ދެމެދު އޮންނަ ތޮށިމަތިން ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ހިނގާފައި ދިޔަ ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 13
ފަސްޓް ލޭޑީގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ މަންމާފުޅު މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 14
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލަށް ލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީއަތެއް ނިމެންދެން މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި މީހަކު އައިޖީއެމްޗްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިިކޮށް ރޭ ފަތިހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 2
މަރުވި ފަތުރުވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑު މޯޗަރީއަށް ލައިފި

އއ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ހަލަވެލި ރިސޯޓްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ރޭ ފެނުނު ފަތުރުވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު މާލެ ގެނެސް، މޯޗަރީ އަށް ލައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016
ހަލަވެލީގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އއ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ކޮންސްޓެންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފަައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 5
މީދޫގައި މީހަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މިއަދު ހެނދުނު އައްޑޫ މީދޫގައި މޫދަށް އެރުނު މީހެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މޫދު އަޑީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
ސީރިއާގެ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީ އެތައް ކުދިންނެއް މަރު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ސީރިއާގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް އުތުރުގެ އިދްލީބް ޕްރޮވިންސްގެ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިޔަވާ ކުދިން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ޔުނިސެފުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 4
ހިޔާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާ އަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނިކޮށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރުވި ފަސް މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު މިރޭ...

October 25, 2016 12
ޔަގާނެގީ އަވަހާރައެއްނުވޭ: ގާތް ރައްޓެއްސެއް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވާތާ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. ޔަގާނެގީ އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް މިއަދު ފެތުރުނު ހަބަރު، އޭނާގެ ވަރަށް ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔަކު...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 7
ސްނޯކްލް ކުރި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ބ. އަތޮޅު ކިހާދު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 12
ރޯވި ބޯޓުގެ ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ ކަށިތައް ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީ އަޅާފައި އޮއްވާ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ރޯވި މަސްބޯޓުން ފަޅުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް އެ ބޯޓު ތެރެއިން އިންސާނެއްގެ އަނދާފައިވާ ކަށިތަކެއް މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016
ބެރިއާ ރީފް މަރުވެއްޖެކަމަށް ބުނުމަކީ މާބޮޑުވަރުކޮށްލުން

ސިޑްނީ (އޮކްޓޯބަރު 19) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގްރޭޓް ބެރިއާ ރީފް އެކުގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓް ކުރުމަކީ މާބޮޑުވަރު ކޮށްލުން ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ބޮޑު ދިރޭ އޮގަނިޒަމް އެކުގައި ނެތިގެން ނުދާ ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 4
ހިޔާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނިކޮށް އިއްޔެ މަރުވި ފަސް މަހުގެ ކުއްޖާގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަންނަން ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 1
ސިފައިންގެ މީހާގެ މަރު ލަންކާ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ސިފައިންގެ ތެރޭން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.