14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
މުލަކު ވަޑާންގެއެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްތަކަކާ އެކު މަރު

މ. މުލަކުގެ ވަޑާންގެއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު ޒަހަމްތަކާ އެކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

January 14, 2020 36
ހިބަރު ޖެހިފައި އޮތް ނަނު އޮޅިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫ ކައިރީގައި މަސް ބާނަން އެކަނި ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ހިބަރެއް ޖެހުނު ނަނުގައި އޮޅިގެން މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 12
އާއިލާގެ މީހަކު މަރުވި ކަމަށް ބުނެ ދޮގުމައުލޫމާތު ދީފި

އާއިލާގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ، ކަށުނަމާދުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް މީހަކު ރޭ ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފި އެވެ.

January 09, 2020
އެރިއަދޫރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އެރިއަދޫ ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާގެ ޓޫރިސްޓެއް މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 53
ވާމިލިއަންގެ މުވައްޒަފު މަރުވުމުން މުސާރަ ދަރިފުޅަށް!

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، ވާމިލިއަންގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވުމުން އޭނާގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ދަރިފުޅަށް ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި...

December 29, 2019 2
މެލޭޝިއާގައި މަރުވި ދިވެހިމީހާގެ ހަށިގަނޑު ގެނެސްފި

މެލޭޝިއާގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ދިވެހި ފިރިހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 5
އެކްޓަރު ކުޝާލް ޕަންޖާބީ މަރުވެއްޖެ

ބައެއް ފިލްމުތަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާތައް ކުޅެފައިވާ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ކުޝާލް ޕަންޖާބީ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ފިލިޕީންސުން 16 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 26) - ބާރުގަދަ ތޫފާން "ފާންފޯން" އެރުމުގެ ސަބަބުން ފިލިޕީންސުން 16 މީހުން މަރުވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 16
މެލޭޝިއާގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މެލޭޝިއާގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 10
އެންދެމުމުގެ ތެރޭގައި ގެނބިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އެންދަމަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދޯންޏެއްގެ ފަޅުވެރިއަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 3
ޓެރަސްމަތިން ފެނުނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެއް: ޕޮލިސް

މާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ ޓެރަސްމަތީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 19
ގެއެއްގެ ޓެރަސްމަތީގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ޓެރަސްމަތީގައި މަރުވެފައި އޮތް ފިރިހެނަކު މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 7
ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

December 05, 2019 41
ހުޅުމާލެ އަނދިރިވުމާއި ސީސީޓީވީ ނެތުމުގެ ބިރު!

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު މަރާލި ސަރަހައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާއެއް ހުރި ނަމަ، އޭނާގެ ގާތިލުން މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބުން އެކަށީގެންވެ އެވެ. އެކަމަކު، އަނދިރި،...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 6
މަޑަވެލިން ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ގދ. މަޑަވެލީގެ ފަރުމައްޗަށް މަސްހިފަން އެރި އުޅެނިކޮށް އިއްޔެ ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 13
މަރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ޑްރައިވަރު ދޫކޮށްލައިފި

ހުޅުމާލެ އިން ސިނަމާލޭ ބްރިޖަށް އަރާ ހިސާބުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ބަސް ޑްރައިވަރު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 14
އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅޭ ގިނަ ކަންކަން މަޖިލީހުން ބަލަނީ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި ފުލުހުންގެ އެއްވެސް އިހުމާލެއް އޮޮތްތޯ އާއި އެ ޖަރީމާއާ ގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހޯދަން ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

November 18, 2019 80
4 މިލިއަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖާގެ އޯޑިއޯ ވީތަނެއް ނޭނގޭ!

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރާކޮށްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދޭ ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މ. ޖަރީމާގޭ އަބްދުﷲ ޖާވިދު (ޖާ) ދައްކާ އޯޑިއޯ ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ނަމަވެސް ފަހުން އެ...

November 18, 2019 17
ރިޕޯޓްގައި ޝަހީމަށް ކުރީ ދޮގުތުހުމަތު: އިދިކޮޅު

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި ގޮތް ތަހުގީގުކޮށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓްގައި...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 2
ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 17, 2019 58
އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ޝާން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގައި އަމަލީގޮތުން އުޅުނު ކަމަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގުން...

November 17, 2019 11
ރިޕޯޓް އާއްމުވި މައްސަލަގައިގައި ޝުމްބާއާ ސުވާލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓް އާއްމުވި މައްސަލަ އެ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 17
މަރުވި މީހާ ޑިންގީން ފުންމާލީ މަޖަލަކަށް!

މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު މާލެހިޔާ، 1، އަހްމަދު އަނީސް ޑިންގީން ފުންމާލީ ދަތުރުމަތީގައި ސަކަރާތް ޖެހުމުގެ ތެރޭގައި މަޖަލަކަށް ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 15, 2019 68
އަފްރާޝީމްގެ އާއިލާ އިން ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓަކީ...

November 15, 2019 30
ރައުދާ މަރުވީ އަމިއްލައަށް: ކޮމިޝަން

ބަންގްލަދޭޝް އަށް ކިޔަވަން ގޮސް އުޅުނު ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފް މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މަރުވީ އަމިއްލަ އަށް ދަންޖެހިގެން ކަމަށް ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 4
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 15
ޑިންގީއެއް ބަންޑުންޖަހާލައި ސްވިޑަން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑުއޮޅިއަށް މިއަދު ހަވީރު ޑިންގީއެއް ބަންޑުންޖަހާލި ހާދިސާއެއްގައި އޭގައި ހުރި ސްވިޑެންގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 12
ލިބުނު 12 ދަރިން މަރުވި އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

ލިބުނު 12 ދަރިން ވެސް ގޮތް ނޭނގޭ ބަލިތަކެއްގައި މަރުވި ހއ. ހޯރަފުށީ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އަންހެން މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 8
ރައުދާގެ މަރު ތަހުގީގުކޮށް ރިޕޯޓް ރައީސަށް އަރުވައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުއްޓައި މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގަށް ފަހު ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.