19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 1
ކަށްވަޅުގައި މަރުނުވެ 11 ދުވަހު އޮތް ކަމަށް ބުނެފި

ބްރެޒިލް އަންހެނަކު މަރުނުވަނީސް "ވަޅުލުމުން" މަރު ނުވެ 11 ދުވަސް ވަންދެން ކަށްވަޅުގައި އޮތް ކަމަށް އެ މީހާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ. އެ މީހާ ކަށްވަޅުން ނެގީ މުށިން ހަދާފައިވާ މަހާނަ ތަޅާލައިގެން، ސަންދޯއް ނަގައިގެންނެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 8
އަބްދުﷲ މަރަށް ހަތަރު މަސް، ޖަވާބެއް ނުލިބޭ!

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިން މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ގ. ކީމާ، މަރަށް އިންސާފް ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އަދިވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 2
ޑެންމާކްގެ ޕްރިންސް ހެންރިކް އަވަހަރާވެއްޖެ

ޑެންމާކްގެ ޕްރިންސް ހެންރިކް އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް ޝާހީގަނޑުވަރުން ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 14
އެން ދަމަން ފީނި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ވާދޫ ބޭރުގައި ފުޅި އަޅައިގެން އެންދަމަން އުޅުނު މީހަކު، މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 10
ކުއްލި މަރުތަކުގެ ފަހަތުގައި ކޮން ކަމެއް؟

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުއްލި މަރުގެ ހާދިސާތައް ގިނަވުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތް ސަބަބަކީ ދެ އެއްޗެއް ބުއިން އާއްމުވުމެވެ؛ އެއީ ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 1
އެމްއާރުއައި މެޝިނަކަށް ދަމައިގަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިޔާގެ މުމްބައިގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެމްއާރުއައި މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް މީހަކު ދަމައިގަތުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 2
އަންހެނަކު މަރުވިތާ 10 ދުވަސް ފަހުން ވިހައިފި

ބަލިވެ އިނދެ ނުވަ މަހަށް އޮއްވާ މަރުވި އަންހެނަކު މަރުވިތާ 10 ދުވަސް ފަހުން ވިހައިފި އެވެ. އެމީހާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބާއްވާފައި އޮތް ފިއުނަރަލް ޕާލާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުއްލިއަކަށް ފެނުނީ 33 އަހަރުގެ މި އަންހެންމީހާ ބާއްވާފައި އޮތް ސަންދޯއް ތެރޭގައި، މަރުވެފައި އޮތް ކުޑަ ކުއްޖެއް އޮއްވަ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 13
ޑިންގީ އަކުން ޖެހި މާކުރަތުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ރ. މާކުރަތުގައި މިއަދު ފީނަން ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނެއްގެ ގައިގައި ދުއްވާފަ ދިޔަ ޑިންގީއަކުން ޖެހި އޭނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 5
މި މީހާ މިހާތަނަށް 10،000 ގަބުރު ވަޅުލައިފި

އިންޑިއާގެ މައިސޫރުގައި ދިރިއުޅޭ އައްޔޫބު ނަމަކަށް ކިޔާ މި މީހާއަށް "ބޮޑީ މިޔާން" އޭ ކިޔާފައި މީހުން ގޮވަނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އުމުރުން 38 އަހަރުގެ އައްޔޫބަކީ މަރުވެގެން މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި ތިބޭ މީހުންގެ ގަބުރު ނަގައިގެން ސަހަރާއަށް ގެންގޮސް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހެކެވެ. އޭނާ މި މަސައްކަތް ކުރާތާ ވިއްސަކަށް...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 19
ފުޓުބޯޅަ ކުޅެ ނިމުނުތަނާ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފުޓުބޯޅަކުޅެން ހުރި ޒުވާނަކު، ކުޅެ ނިންމިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މެ އަށް ތަދެއް އަރައިގެން ކުއްލި ގޮތަކަށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 1
ލޯބިން އުޅުނު ދެމަފިރިން މަރުވީ ވެސް އެކުގައި

ކައިވެންޏަށް 67 އަހަރު ފަހުން ފިރިމީހާ މަރުވިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭ އަނބިމީހާ ވެސް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 2
ފުރާނަ ހުއްޓާ ތިން ޑޮކްޓަރަކު މަރު ސާބިތުކޮށްފި

ސްޕެއިންގެ ޖަލެއްގައި ހުރި ގައިދީއަކު މަރުވެފައިވާކަން ތިން ޑޮކްޓަރަކު ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވަނިކޮށް އޭނާ މަރުނުވާކަން އެތައް ގަޑިއިރެއް ފަހުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 5
މީދުއްޕަރުގައި ސްނޯކްލިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ރ. މީދުއްޕަރު ރިސޯޓްގައި ސްނޯކްލިނަށް ގޮސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު ހެނދުނު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 7
ރައުދާގެ މަރު ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ތަހުގީގު ކުރަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުއްޓައި މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 3
ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އއ. ކުރަމަތި ރިސޯޓުގެ މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ހަވީރު ފެނިއްޖެ އެވެ.

January 07, 2018 3
ކާށިދޫގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އީސާ ޚަލީލް، އެ ރަށުގައި ޑިންގީއެއްގައި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 4
ގައްދޫގައި މީހަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ގދ. ގައްދޫ ފަޅުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018
ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލުގައި ޖެހުނު ޕިކަޕް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރުގެ ބަންދަށް ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހަ ދުވަސް އިތުރު ކޮށްދީފި...

January 02, 2018 17
މަސްވެރިން މަރުވި ދޯނި މަހަށް ފުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ނ. ލަންދޫ ދޯންޏަކުން މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދެ މަސްވެރިން މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެ ދޯނީގެ އެއްވެސް މަސްވެރިއަކު މިވަގުތު މަހަށް ދާން ބޭނުން ނުވާތީ، އެ ދޯނި މަހަށް...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 6
އަހަރުގެ އާޓިކަލްގެ އެންމެ ފުނަށް!

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017ގެ ރޭ މުޅި ގައުމު ސިއްސުވައިލީ ހުޅުމާލޭގައި ވަރަށް ޒުވާން ދެ ކުއްޖަކު މަރުވި ހަބަރަކާ އެކު އެވެ. މިއީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އަހަރެމެންގެ ޒުވާން ނޫސްވެރިޔާ މުހަންމަދު ޔާމީނަށް އެކަން މާ ބޮޑަށް ވެސް ތަފާތު ކަމަކަށް ވި އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ކަމަކަށް ވެފައި، އޭނާ ވެސް ދިރިއުޅެނީ...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 24
ދެ މަސްވެރިއަކު މަރުވީ ސިހުރުންތޯ ބަލާނަން: ކައުންސިލް

އެއް ދޯންޏަކުން މަހަށް ދިޔަ ނ. ލަންދޫގެ ދެ މަސްވެރިން އެއް ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މަރުވީ ސިހުރެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެއީ ތެދެއްތޯ ބަލާނެ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

December 28, 2017 36
ހަފުތާއެއް ތެރޭ އެއް ދޯންޏެއްގެ ދެ މަސްވެރިއެއްގެ މަރު

ނ. ލަންދޫގެ އެއް ދޯންޏެއްގެ ދެ މަސްވެރިޔަކު، އެއް ހަފުތާ ތެރޭ، ކަނޑުމަތީގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

December 28, 2017 3
ރާއްޖޭގައި މަރުވި ލަންކާގެ މީހާގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކ. ގުރައިދޫ ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފައިބައިގެން އުޅެނިކޮ މަރުވި ސްރީ ލަންކާގެ ޓޫރިސްޓް މީހާގެ މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 19
އަރުޝާންގެ ކުއްލި މަރު، އައްޑޫ ބަލައިލުމުގެ ދަތުރުގައި

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަރުޝާން އިބްރާހިމް އައްޑު އަށް އިއްޔެ ދިޔައީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. ބޭބެއަކާ އެކު އިންޖީނު ދޯންޏެއްގައި އެ ރަށަށް ގޮސް ބޭބެ ދޯނީގައި މަޑުކުރީ އެވެ. މަރަދޫގައި...

December 27, 2017 5
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާ ގުޅިގެން ފަސް މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުޅުމާލޭގައި ޕާޓީއެއް ބާއްވަން އުޅެނިކޮށް، ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި...