16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 1
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އއ.ރަސްދޫ ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

January 16, 2017 8
އިބްތިހާލްގެ މަރާ ގުޅިގެން 5 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ވ. ރަކީދޫގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން މިއަދު ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 3
ޖަނާޒާގައި ސަންދޯކުން ތެދުވެ، ކީއްކުރަނީތޯ ސުވާލުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ސީޗުއަން ޕްރޮވިންސްގެ ޖުނިލިއަން ކައުންޓީގައި މީހެއްގެ ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް އެ މީހާ ސަންދޯކުގެ މަތިގަނޑު ހިއްލާލާފައި ތެދުވެ، ވެގެން އުޅެނީ ކީއްތޯ ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 14
އާސަހަރާގެ ބަދަލުގަ ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ވަޅުލަން ފަށަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން، އާސަހަރާގައި މީހުން ވަޅުލުން ހުއްޓާލައި، މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ހުޅުމާލޭގައި ވަޅުލާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

January 09, 2017 24
އެކުގައި މަރުވި ދެމަފިރިން އެއް ވަޅެއްގައި ވަޅުލައިފި

މ. ލައިޓް ސިގްނަލް ގޭގެ ފަސްވަނަ ބުރީގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިއްބައި އިއްޔެ ފެނުނު ދެމަފިރިން މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު އާ ސަހަރާގައި ވަޅުލައިފި އެވެ. އެކުގައި...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 1
ގްރީކު ސަފީރު މަރާލީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ލޯބިވެރިޔާ

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (ޑިސެމްބަރު 31) - ގްރީކް ސަފީރު ކިރިއަކޮސް އަމިރިޑިއަސް މަރާލީ އޭނާގެ ހުވަފަތް އަންހެނުން ފްރެންކޮއިސް ޑި ސޫޒާ އޮލިވެއިރާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ފުލުސް އޮފިސަރެއް ކަމަށްވާ...

December 31, 2016
މާބޮޑަށް ދެރަވެގެން މަރުވެދާނެތަ؟

ސްޓާ ވޯޒްގެ ތަރި ކެރީ ފިޝާ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން އޭނާގެ މަންމަ ޑެބީ ރޭނަލްޑްސް ވެސް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ހިތް ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ މާބޮޑަށް ދެރަވެގެން ވެސް...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
ޖަޔަލަލިތާގެ މަރާމެދު ހައި ކޯޓުން ސުވާލު އުފައްދައިފި

ޗެންނާއީ (ޑިސެމްބަރު 29) - ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލިތާގެ މަރާ ގުޅިގެން މެޑްރާސްގެ ހައި ކޯޓުން ސުވާލުތަކެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

December 29, 2016 8
ޕްލާސްޓިކް ބޯތަށީގައި ދިރިއުޅުނު ރަހުމާ މަރުވެއްޖެ

އަތާއި ފައި އަދި ހަށިގަނޑުގެ ބޮޑު ބައެއް ނުއުފެދުމުގެ ސަބަބުން ޕްލާސްޓިކް ބޯތައްޓެއްގައި ދިރިއުޅުނު 19 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ ރަހުމާ ހާރޫނު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 3
ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލް މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ޕޮޕް ސުޕަސްޓާ ޖޯޖް މައިކަލް އުމުރުން 53 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

December 26, 2016 4
"މަރުވިތާ" 40 އަހަރު ފަހުން އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ކާންޕޫރުގައި ދިރިއުޅުނު ވިލާސާ ނަމަކަށް ކިޔާ މި އަންހެންމީހާގެ ވާހަކައެކޭ ބޮލީވުޑް ޑްރާމާއެކޭ ވަކިން ތަފާތެއް ނެތެވެ. އުމުރުން މިހާރު 82 އަހަރު ވެފައިވާ ވިލާސާ ވަނީ މީގެ 40...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 14
ރާ ނުލިބިގެން ލޯޝަން ބޮއެގެން 58 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މޮސްކޯ (ޑިސެމްބަރު 21) - ރަޝިޔާގައި ރާ ނުލިބިގެން، އެލްކޮހޯލް އަޅާފައިވާ ލޯޝަނެއް ބުއިމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 58 އަށް އަރައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 6
ހިޔާގައި ކުއްޖާ މަރުވީ ކީއްވެކަން އަދިވެސް ހާމަނުކުރޭ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ފަސް މަހުގެ ކުއްޖާ ކުއްލިއަކަށް މަރުވީ ކީއްވެގެންކަން، އެ ހާދިސާ ހިނގިތާ ދެ މަސް ވީ އިރު ވެސް، ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމައެއްނުކުރި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 18
މޫސާ ޖަލީލްގެ ބައްޕާފުޅު އަލީ މޫސާ ދީދީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މޫސާ އަލީ ޖަލީލުގެ ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ލިޔުންތެރިޔާ/ ޅެންވެރިޔާ އަލީ މޫސާ ދީދީ މިއަދު ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 5
އަފްރާޝީމްގެ ބައްޕަ އަވަހާރަވެއްޖެ

އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް އަލީގެ ބައްޕަ، އަލީ ޒާފިރު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 1
ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގައި 312،000 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ދިމިޝްގު (ޑިސެމްބަރު 15) - ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ މާޗް 2011 ގައި ފެށި މަހުން މިހާތަނަށް 312،000 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް މޮނިޓާރިން ޖަމާއަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

December 15, 2016 3
މަރުނުވާކަން އެނގުނީ މޯޗަރީގައި ދެ ދުވަސް ވީ ފަހުން!

ސައުތު އެފްރިކާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކާރަކުން ޖެހުނު މީހަކު މަރުވި ކަމަށް ބަލައި މޯޗަރީގައި ދެ ދުވަސް ވަންދެން ބާއްވައިފި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ދިރި...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 9
ކަސްރަތަށް މޫދަށް ގޮސް އުޅުނު އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫގައި ކަސްރަތު ކުރުމަށް މޫދަށް ގޮސް އުޅުނު އަންހެނަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަަރުވެއްޖެ އެވެ.

December 12, 2016 2
މަރުވި ކަމަށް ހީކޮށް އަންދާލަން އުޅެނިކޮށް ހޭއަރައިފި

ހަރުފަ ވިހަލައިގެން "މަރުވި" އިންޑިއާ މީހަކު އަންދާލަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހޭ އެރި އެވެ. އެކަމަކު އާއިލާ އަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ސަބަބުން އެންމެ ފަހުން އޭނާ މަރުވީ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 20
ހާޖީ އިމާދުއްދީންގެ ކާފަ ދަރިކަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ނުވަ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރަސްކަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު އިމާދުއްދީން (ހާޖީ އިމާދުއްދީން)ގެ ކާފަ ދަރިކަލެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު އިމާދުއްދީން ރޭ ފަތިހު ގަތަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
ބޯޓު ވެއްޓުމުން ބްރެޒިލްގެ 20 ނޫސްވެރިން މަރުވި

ބޮގޯޓާ (ނޮވެމްބަރު 30) - ބްރެޒިލްގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމެއްގެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކޮލަމްބިއާ އަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ވެއްޓުނު ޗާޓަރު މަތިންދާ ބޯޓުން ބްރެޒިލްގެ 20...

November 30, 2016 2
މޫސަލްގައި އައިއެސް އިން އާއްމުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރަނީ

ބަޣުދާދު (ނޮވެމްބަރު 30) - މޫސަލް ސިޓީ ހިފުމަށް އިރާގު ސިފައިންދޭ ހަމަލާތަކުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ އާއްމުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މަރަމުންދާ ކަމަށް އދ. އިން...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 11
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އަންގާރަދުވަހު އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި މީހަކު، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 21
ފުނަދޫގައި ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫގައި ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 6
ލަންކާގައި ދެ ދިވެހިން މަރުވިކަން އަދިވެސް ޔަގީން ނުވޭ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެކްސިޑެންޓުވެގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނިތާ ދެ ހަފުތާ ވާން ގާތްވި އިރު ވެސް އެއީ ހިނގި ކަމެއްކަން ކަމާ ބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 25
ގިރާވަރު ރައޫފް އަވަހާރަވެއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ހިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މ. ސްނޯރޯސް އަބްދުއްރައޫފް (ގިރާވަރު ރައޫފް) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

November 22, 2016 10
ނޭކުރެންދޫގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 22, 2016 9
މަރުވާން ބޭނުން ނުވާތީ ގަބުރު ގަނޑުކޮށްފި

ވަރަށް ނާދިރު ވައްތަރެއްގެ ކެންސަރެއް ޖެހިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މަރުވި 14 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލުމުގެ ބަދަލުގައި ގަނޑުކޮށްފި އެވެ. "ކްރައިޔޯޖެނިކަލީ...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 22
ލަންކާގައި ދެ ދިވެހިން މަރުވިތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކާ އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކްސިޑެންޓުވެގެން މަރުވި ކަމަށް ފެތުރުނު ހަބަރާ މެދު ޝައްކުތައް އުފެދިއްޖެ އެވެ.