21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017
ސުނޯކަލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓުމީހާ މަރުވެއްޖެ

އދ. ތުނޑުފުށި ރިސޯޓުން ސުނޯކަލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓްމީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

September 21, 2017 4
ހުދު ބުޅަލެއް މީހެއްގެ މަހާނަ ކައިރިން ދުރަކަށް ނުދިޔަ

މެލޭޝިއާގައި މަރުވި މީހެއްގެ މަހާނަ މަތީގައި ހުދުކުލައިގެ ބުޅަލެއް އޮތް ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ވަރަށް ބާރަށް އަންނަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. މި މީހާގެ މަހާނަ ކައިރީގައި މި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 21
މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ދ. ހުޅުދެލި ކައިރި ފަޅަކުން މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017
މަންމަ ސަލާމަތްކުރަން އުޅެނިކޮށް ތިން ދަރިން މަރު

އިންޑިއާގެ މަދްޔަޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓްގެ ދާމޯ އަވަށުގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުނު އަންހެނަކު ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް އޭނާގެ ތިން ދަރިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017
ކުއްލި މަރުގެ ސަބަބަކަށް ވީ އިސްތަށި ގުޅައެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ކޮލެޖުގައި ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް މަރުވުމުން ހިންގި ތަހުގީގުން، އެ ކުއްޖާ މަރުވީ ބަނޑުގައި އޮތް އިސްތަށި ގުޅައައެއްގެ ސަބަބުންކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 4
ނޫސްވެރިއަކަށް ލަންކާގައި ކިނބުލެއް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސްގެ ނޫސްވެރިއަކަށް ލަންކާގެ ކޯރެއްގައި ކިނބުލެއް ހަމަލާދީ އޭނާ މަރާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 19
ހިންމަފުށީ މަރާ ގުޅިގެން ޕްލާންޓްގެ މެނޭޖަރު ހައްޔަރު!

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ، ލައިފް ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީމީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެ ތަނުގެ މެނޭޖަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 22
ހުޅުމާލެ އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 14
މާފުށީ ޖަލުގައި އަނެއްކާވެސް ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ ގައިދީއަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 9
އާތިފަކީ އާދައިގެ މީހެއް ނޫން، އެއަށް ވުރެ މާ ހާއްސަ

ޔަގީންވާ އެއް ކަމެއް އެބައޮތެވެ؛ ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު މިދިޔަ ހަފުތާގައި މާލެ ވަޑައިގެން މަޝްހޫރު މިއުޒީޝަން/ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ސިފައިންގެ މޭޖާ އަހުމަދު އާތިފް...

August 20, 2017 73
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާތިފް އަވަހާރަވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު އާތިފު ދާދިދެންމެއަކު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 6
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުދިން މަރުވީ އޮކްސިޖަން ކަނޑާލުމުން

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 13) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަސް ދުވަސްތެރޭ 60 ކުދިން މަރުވެފައި ވަނީ އޮކްސިޖަން ސަޕްލައި ކުރާ ކުންފުންޏަށް ބިލް ނުދެއްކުމުން އޮކްސިޖަން ކަނޑާލުމުން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 6
ދެ ދުވަސް ތެރޭ އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން 30 ކުދިން މަރު

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 12) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ދެ ދުވަސް ތެރޭ 30 ކުޑަ ކުދިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 2
"ދަންޖެހިގެން" މަރުވި ކަމަށް ބުނާ ކުއްޖާ ވަޅުލައިފި

ނ. މާޅެންދޫގައި "ދަންޖެހިގެން" މަރުވި ކަމަށް ބުނާ 11 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 5
ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބޭ، ކުޑަކުއްޖާ މޯޗަރީގައި

ނ. މާޅެންދޫގައި "ދަންޖެހިގެން" މަރުވި ކަމަށް ބުނާ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަތުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ޓެސްޓުތަކެއް ހަދައިފި އެވެ. އެކަމަކު އެ ކުއްޖާ އަދިވެސް އޮތީ މޯޗަރީގައި ބާއްވާފަ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 12
ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުން މާޅެންދޫ ބަސް ހުއްޓިފައި!

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއޭ ބުނުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ސިހުން ލިބޭނެ އެވެ. ނ. މާޅެންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވީ އެހެންނެވެ. އެ މީހުން އެންމެ ހައިރާންވީ،...

August 09, 2017 55
މާޅެންދޫ ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް އުފެދިއްޖެ

ނ. މާޅެންދޫގައި އިއްޔެ ދަންޖެހިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނާ 11 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭތީ، އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ދެންމެ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 48
މެމްބަރު ސައުދުގެ މަންމަ އަވަހާރަވެއްޖެ

މިހާރު ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިންގެ މަންމަ މިއަދު ހެނދުނު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 17
ލ. ގަމުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ލ. ގަމުގެ ލިންކް ރޯޑުގައި ދެންމެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 21
މަރުވި ތުއްތު ކުދިންގެ އައިބުތައް ވަރަށް ގިނަ

ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ ހަފުތާތެރޭގައި އަށް ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެ، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިން ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާފައިވާ އިރު، އެހެން ކުދިންގެ ބޮޑެތި އައިބުތައް ހުރި ކަމަށް "މިހާރަ"ށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 19
ކައިރިކައިރީގައި ތުއްތު ފަސް ކުއްޖެއްގެ މަރު!

އުފަންވިތާ ހަފްތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނުވެ ތުއްތު ތިން ކުއްޖަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އިއްޔެ ވެސް، އުފަންވި ގޮތަށް ތުއްތުކުއްޖަކު މަރުވެފައިވެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ބަނޑަށް ފަސް މަހުގައި ވިހޭ ކުއްޖަކު ވެސް އޭޑީކޭގައި އާދީއްތަދުވަހު މަރުވެފައިވެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 1
މަރުވާ މީހުންނަށް ޖަޕާނުގައި ހާއްސަ ހޮޓާތަކެއް

ޖަނާޒާގެ ކަންތައްތައް ނިމެންދެން ގަބުރުތައް ބަހައްޓައިދޭ ހޮޓާތަކުގެ ޑިމާންޑް ޖަޕާންގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 6
ހިންމަފުށީގަ ކާނާވިހަވެގެން ފަރުވާ ދިންމީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ހިންމަފުށީގައި ކާނާ ވިހަވެގެން މިއަދު ހެނދުނު ފަރުވާ ދިން ބަނގްލަދޭޝް މީހަކު، ފިޓު ޖެހިގެން މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.