27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 9
ޖަޕާނުން ޗައިނާ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ޓޯކިއޯ (ޑިސެމްބަރު 26) - ޖަޕާނުން ޗައިނާ މީހަކު ދަންޖައްސައިގެން އިއްޔެ މަރުގެ އަދަބު ދީފި އެވެ.