31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ޝޯ ދެނިކޮށް ހަމަލާ ދިން މީހާ އަށް މަރުގެ ހުކުމް

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 31) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ލައިވްކޮށް ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ސްޓޭޖަށް އަރައި ވަޅިން ހަމަލާ ދިން ޔަމަން މީހާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ޓީވީ އަލް އަޚްބާރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 1
އަންހެން އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ސައުދީން މަރުގެ އަދަބު ދޭން އުޅެނީ

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 23) - ބަންދުކޮށްފައި މިހާރު ތިބި އަންހެން ފަސް އެކްޓިވިސްޓަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް (އެޗްއާރްއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 1
އީރާނަށް ޖާސޫސްކުރި 15 މީހުން މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 6) - އީރާނަށް ޖާސޫސްކޮށް ދިންކަމުގެ ކުށުގައި 15 މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކޯޓަކުން މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 3
ސައުދީ ޕްރިންސަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 19) - މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި މީހަކު މެރި ކަމުގެ ކުށުގައި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޕްރިންސެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދާޚިލީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.