09 މާޗް

March 09, 2019 5
އައިއެސްއާ ގުޅުނު ބިދޭސީންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދެނީ

ބަޣުދާދު (މާޗް 9) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިފައިވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް އިރާގުގެ ރައީސް ބަރްހާމް ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
މިސްރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރު މަރާލި މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ގާހިރާ (ފެބްރުއަރީ 21) - މިސްރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހިޝާން ބަރަކާތު 2015 ވަނަ އަހަރު އަވަހާރަކޮށްލިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހުންގެ ތެރޭން ނުވަ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 3
ކެނެޑާ މީހާ އަށް ޗައިނާ އިން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 15) - ޑްރަގު އެތެރެކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި ކެނެޑާ މީހަކަށް ޗައިނާގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 53
ކޯޓުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ މަރުގެ އަދަބު ނުދޭންވެގެން

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރާނީ އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ ނިޒާމް އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާ ބުނުމަކީ އެ ހުކުމް ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒު ނުކުރަން ދައްކާ ހުއްޖަތެއް...

December 18, 2018 45
މަރުގެ އަދަބު ހުއްޓުވުމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ވޯޓު ދީފި

މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ހުއްޓުވުމަށް އދ. އަށް ހުށަހެޅި ގަރާރަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން އދ. ގައި މިއަދު ވޯޓު ދީފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 100
މަރުގެ އަދަބު ނުދޭނެކަން ހާމަކުރި ޓުވީޓް ޑިލީޓްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ހުއްޓާލާފައި އޮތް އޮތުން، އެގޮތުގައި ދަމަހައްޓަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަން ހާމަ ކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓުވީޓް މިރޭ ޑިލީޓްކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 57
ހައްދުތަކާ ދެކޮޅުވުމަކީ ދީނަށް ގޮންޖެހުން: އިލްޔާސް

އިސްލާމްދީނުގެ ހައްދުތަކާ ދެކޮޅަށް ކަންކަން ނިންމުމަކީ އިސްލާމްދީނަށް ގޮންޖެހުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް، އަދާލަތު ޕާޓީގެ...

November 27, 2018 160
ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބެއް ނުދޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މީގެ 65 އަހަރު ކުރިން ހުއްޓާލާފައި އޮތް އޮތުން، އެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 8
މެލޭޝިއާ އިން މަރުގެ އަދަބު އުވާލައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 12) - މަރުގެ އަދަބު ދިނުން އުވާލަން މެލޭޝިއާގެ ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސީނިއާ މިނިސްޓަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 1
ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ދަރިކަލުންނަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ބަންގްލަދޭޝްގެ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން 2004 ވަނަ އަހަރު ދިން ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ދަރިކަލުން ތާރިގު ރަހުމާނަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 3
ބްރަދަހުޑުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އަނެއްކާ ވެސް މަރުގެ ހުކުމް

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މިސްރުގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ކުށުގައި މަރުގެ ހުކުމް އިއްވި 75 މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ މުސްލިމް ބްރަދަހުޑަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 2
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 24) - ސާޅީސް ދެ އަހަރަށް ފަހު ސްރީ ލަންކާގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 1
އަންހެން އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ސައުދީން މަރުގެ އަދަބު ދޭން އުޅެނީ

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 23) - ބަންދުކޮށްފައި މިހާރު ތިބި އަންހެން ފަސް އެކްޓިވިސްޓަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް (އެޗްއާރްއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 2
ފަރީދު މަރަން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ފަށައިފި

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި ގްރޫޕް މާރާމާރީއެއްގައި އެރަށު މެކޯ އަބްދުﷲ ޝުހާދު މަރާލި މައްސަލާގައި ހަސަން ފަރީދު މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް...

August 07, 2018 80
އަޅުގަނޑަށް ގޮން ނުޖައްސަވާ، ގިސާސް ހިފާނަން: ރައީސް

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަން އެ މަނިކުފާނަށް ކެރިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ބުނެ ގޮން ނުޖައްސަވަން އެދިވަޑައިގެން، މި ސަރުކާރުން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވާނެ ކަމުގެ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 6
މުހީތުގެ ގާތިލެއްގެ މަރުގެ އަދަބު ދަމަހައްޓަން އެދެފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ ގ. ވޭރު އަބްދުލްމުހީތު މަރާލި މައްސަލާގައި މަރަން މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖެއްގެ މަރުގެ ހުކުމް ދެމެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018 5
މުރްސީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމާ ދެކޮޅުހެދި މީހުންނަށް މަރު

ގާހިރާ (ޖުލައި 27) - މިސްރުގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ކުށުގައި 75 މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 4
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބަދަލެއްނާދޭ: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 22) - ޑްރަގު ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 13
ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒް ނުކުރަން އީޔޫގެ އިންޒާރު

ބްރެސަލްސް (ޖުލައި 17) - ސްރީ ލަންކާގައި 42 އަހަރަށް ފަހު މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒް ކުރަން އުޅޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018
އައިއެސްގެ އަށް މީހުން އީރާނުން ދަންޖައްސައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 8) - އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓަށާއި އާޔަތުﷲ ޚުމައިނީގެ ޒިޔާރަތަށް މިދިޔަ އަހަރު ހަމަލާ ދިން އައިއެސްގެ އަށް މީހަކު އީރާނުގައި ދަންޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018
އައިއެސްގެ 12 މީހަކަށް އިރާގުން މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ބަޣުދާދު (ޖޫން 29) - މަރަން ހުކުމްކޮށްފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ 12 މީހަކަށް އިރާގުން މަރުގެ އަދަބު މިއަދު ތަންފީޒުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018
އިންޑޮނީޝިއާގެ މުސްލިމް ލީޑަރަށް މަރުގެ ހުުކުމް އިއްވައިފި

ޖަކާޓާ (ޖޫން 22) - ޖަކާޓާގެ ސްޓާބަކްސް ކެފޭއެއްގައި 2006 ވަނަ އަހަރު ދިން ހަމަލާގައި ރޯލެއް އަދާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މުސްލިމް ލީޑަރު އަމާން އަބްދުއްރަހްމާނަށް މަރުގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 3
އައިއެސްއާ ގުޅުނު ރަޝިޔާގެ 19 އަންހެނަކަށް މަރުގެ އަދަބު

ބަޣުދާދު (އެޕްރީލް 30) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އާ ގުޅުނު ރަޝިޔާގެ 19 އަންހެނަކަށް އިރާގުގެ ކޯޓަކުން މަރުގެ ހުކުމް އިއްޔެ އިއްވައިފި އެވެ.