30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 4
މަރުގެ އަދަބު ދިން މީހެއްގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އަންގައިފި

އާކަންސާ (އެޕްރީލް 30) - އެމެރިކާގެ އާކަންސާ ސްޓޭޓުގައި އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިން މީހެއްގެ ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ހަދަން ފަނޑިޔާރަކު އަންގައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 12
ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ އެމެރިކާގައި 4 މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު

އާކަންސާ (އެޕްރީލް 29) - އެމެރިކާގެ އާކަންސާ ސްޓޭޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ތެރޭ ހަތަރު މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 22
މަރުގެ އަދަބުގެ ކުރިން މިނިވަން ކުރަންވީ ޝަރުއީ ދާއިރާ

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލުން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 6
އާކަންސަސްގައި 12 އަހަރު ތެރޭ އަލަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

އާކަންސަސް (އެޕްރީލް 21) - އެމެރިކާގެ އާކަންސަސް ސްޓޭޓުގައި 12 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 4
ސަފީރު ޒަޚަމްކޮށްލި ހަމަލާ ދިން މީހާ ދަންޖައްސައިފި

ޑާކާ (އެޕްރީލް 13) - އިނގިރޭސި ސަފީރު ޒަޚަމްވި އަތު ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްލާމީ ހަނގުރާމަވެރިޔާ އިއްޔެ ދަންޖައްސައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017
އިންޑިއާގެ "ޖާސޫސަކަށް" ޕާކިސްތާނުގައި މަރުގެ ހުކުމް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 11) - އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ނޭވީ އޮފިސަރު ކުލްބުޝާން ޖަދާވް "ޖާސޫސް" ކުރި ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުން އޭނާ އަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވި ނަމަވެސް އޭނާ ސަލާމަތް ކުރަން ކުރެވުން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 13
މިރުޒާގެ ދެ ގާތިލުން މަރަން ހުކުމް ކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ގްރޫޕަކުން ހަމަލާދީ އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހިމް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ދެ މީހަކު މެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 30
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ އިތުރު ތަނެއް ހަދަނީ

ކ. މާފުށީގެ އިތުރުން، އެހެން ތަނެއްގައި ވެސް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ ތަނެއް ހަދަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 1
އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ބަހުރެއިންގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފި

ބަހުރެއިންގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރާތާ އަހަރުތަކެއް ފަހުން ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް އިއްޔެ މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
ވިސާމް މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މަރައިލި، ހއ. ހޯރަފުށީ ނޫރީގޭ އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މުހައްމަދު ވިސާމްގެ މެރުމަށް ކުރި ހުކުމް އޭނާގެ ފަރާތުން ހަައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 19
ނުހައްގުން ބަޔަކު މަރާކަށް ނޫޅެން: އަޒްލީން

ސަރުކާރުން އެއްވެސް މީހަކު ނުހައްގުން މަރަން ނޫޅޭ ކަމަށާއި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ކަންކަން ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 1
އީރާނަށް ޖާސޫސްކުރި 15 މީހުން މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 6) - އީރާނަށް ޖާސޫސްކޮށް ދިންކަމުގެ ކުށުގައި 15 މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކޯޓަކުން މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 3
މެރިތާ 21 އަހަރު ފަހުން ކުށްނުކުރާ ކަމަށް ނިންމައިފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 2) - ކުށްކުރި ކަމަށް ބުނެ މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން މަރުގެ އަދަބު ދިން މީހަކު ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 3
މުހީތުގެ ދެ ގާތިލުން މަރަން ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގައި ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ މަރައިލި ގ. ވޭރު އަބްދުލް މުހީތު (ބޮބީ)ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދެ ކުއްޖަކު މެރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 1
މަރުގެ އަދަބު ލުއިކުރަން ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 30) - ކުށްކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެއަށް ވުރެ "ލުއި އެކަށީގެންވާ އެހެން އަދަބެއް" ދިނުމަށް އީރާނުގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 3
ސައުދީ ޕްރިންސަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 19) - މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި މީހަކު މެރި ކަމުގެ ކުށުގައި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޕްރިންސެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދާޚިލީ ވުޒާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
މަރުގެ އަދަބާ ދެކޮޅު އެކްޓިވިސްޓް ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައިފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 17) - މަރުގެ އަދަބާ ދެކޮޅަށް އީރާނުގައި ކެމްޕޭން ކުރަމުން ދިޔަ އެކްޓިވިސްޓް ނަރުގިސް މުހައްމަދީގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކޮށް އޭނާ މިނިވަން ކުރުމަށް އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރުންތަކެއް ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 1
މަރުގެ އަދަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ގަސްދުގައި މީހުން މެރުމުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމް ކުރާ މީހުންގެ އަދަބު ލުއި ކޮށްދިނުމުގެ ބާރު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 24
އަރުހަމްގެ ގާތިލް ވިސާމް މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން މަރާލި އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބުނު މުހައްމަދު ވިސާމް މަރަން ކްރިިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެއަކު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު، ދައުވާ ލިބުނު އެހެން އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 10
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްލާމީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ދަންޖައްސައިފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމީ ޕާޓީ އަށް ޚަރަދުކުރާ ލީޑަރުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކޮށްފި އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ކަމަށް 1971 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހަނގުރާމައިގައި މީހުން މެރިކަމުގެ ކުށުގައި އުމުރުން 63 އަހަރުގެ މީރު ގައުސަމް އަލީ މަރަން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ހުކުމް ކުރީ އެ ގައުމުގެ...