09 ޖޫން

June 09, 2019 6
ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވަން ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ވޯކިން ގްރޫޕެއް

ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމާއި އެފަަދަ ވިސްނުންތައް ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރުމަށް އިންޑިއާ އާއި ރާއްްޖޭން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖޮއިންޓް ވޯކިން ގްރޫޕެއް އުފައްދަން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 31
ހަތިޔާރާ އެކު ފޯރިމަރާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދީ:އިދިކޮޅު

މާލެތެރޭގައި ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ފޯރިމަރަމުންދާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދޭން ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 33
"ޓެރަރިޒަމްގެ މައުލޫމާތު ދޭ މީހުން ސިއްރުކުރާނަން"

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާ ފަރާތްތައްް ސިއްރުކުރާނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 7
"ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިއްޖެ"

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި، ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްވެފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 8
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރަނީ ކޮން ކަމެއް؟

މި ޖީލުގެ މީހުން މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް މިއަދު 29 އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. މިހާރުގެ ކުޑަކުދިންނާއި 20 އަހަރުން ދަށުގެ ޒުވާނުންނަށް އެ ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަން ހަނދާން ނުހުރުމުގެ އިތުރުން ތަސައްވުރު ވެސް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 15
ހައްދުފަހަނައެޅުމާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ޕްލޭނެއް ނެރެފި

ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެކުލަވާލި ގައުމީ ޕްލޭން މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 13
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރަން ޖެހޭ:ދުންޔާ

ހަނގުރާމަ އަށް ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކުރުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި، ރާއްޖެ އިން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 6
ދީނީ ހައްދުފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމަށް މެންކު އެހީވަނީ

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 6
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް އިންޑިޔާގެ ލަވްލީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރަސްޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން...

September 28, 2016 8
"ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު އިސް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވާނެ"

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަކީ އެންމެ އިސް ގައުމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 5
ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުނު ތިން މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ހަނގުރާމަކުރަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅުނު ތިން މީހަކު ހިފަހައްޓައި، ބޭރުގައި ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު މީހަކު ގެނެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 23
ދިވެހިން ހަނގުރާމައަށް ދާ ސަބަބު ދެނެގަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި ފިކުރީ ހައްދުފަހަނައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ދީނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި ހަނގުރާމަތަކުގައި ދިވެހިން ބައިވެރިވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ނެޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިރާސާއެއް ކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.