21 ޖޫން

June 21, 2016 12
ޑްރޯންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުން ރަނގަޅު: ޝާފީ

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދު ފިޔަވައި މާލޭގެ އެހެން ހިސާބެއްގައި ޑްރޯން ބޭނުންކުރާ ނަމަ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނަގަން ޖެހުމަކީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ފޮޓޯ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ފޮޓޯގްރާފަރު މުހައްމަދު ޝާފީ މިއަދު ބުނެފ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 3
ބަންޑާރަކޮށީގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ބަންޑާރަކޮށީގައި އަޅާ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ ރަސްމީކޮށް ރޭ އަޅައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 23
ދިވެހިން ހަނގުރާމައަށް ދާ ސަބަބު ދެނެގަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި ފިކުރީ ހައްދުފަހަނައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ދީނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި ހަނގުރާމަތަކުގައި ދިވެހިން ބައިވެރިވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ނެޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިރާސާއެއް ކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 14
ރަސްފަންނުގައި ނޫނީ ޑްރޯން ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދު ފިޔަވައި މާލޭގެ އެހެން އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ޑްރޯން ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑްރޯން އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައެއް ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016 4
އަސްކަރިއްޔާ ހަރުދަނާކުރަން ޕާކިސްތާނުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަރުގަދަކުރަން ޕާކިސްތާނުން ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވާ 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ލައިން ފެސިލިޓީގައި އަންނަ ޖުލައި މަހު ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 1
ތިމަރަފުށި އާންމު ހާލަތަކަށް، އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު ޑިފެންސަށް ފޮނުވައިފި

ތ.ތިމަރަފުއްޓަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުރި ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް ފަހު އެ ރަށް އާންމު ހާލަތަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 25, 2016 14
ގްރީން ޒޯންގެ ބިރުވެރިކަން އިންތިހާ އަށް ބޮޑު

ރާއްޖޭގައި ގްރީން ޒޯންތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް ބުނަން އެނގޭނެ ބަޔަކު ތިބޭނެހެން ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ބައެއް ކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި ގްރީން ޒޯނަށް ބަދަލުވާ ސަރަހައްދުތައް ގިނަކަމުން،...

16 މެއި

May 16, 2016
"ހާދަރު" އަށް އިންތިޒާރު ކުރެވެނީ ކީއްވެ؟

މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާ ކުރާ އެއް ފިލްމަކީ ޔަގީނުން ވެސް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" އެވެ. އެއީ ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުރެގެންނެވެ.