20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 25
ދީނަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ ޑިޕްރެޝަންގެ އެއް ފަރުވާ

ޑިޕްރެޝަނަކީ ހަމައެކަނި ދީނީ އަގީދާ ބަލިކަށިވެގެން ކުރިމަތިވާ ބައްޔެއް ކަމަށް ވިދާޅުނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދީނީ އަގީދާ ވަރުގަދަވުމަކީ އެ ބަލިން ސަލާމަތްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަރުވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 9
ފަރުވާ: ދުނިޔެ ރަންވުމުގެ ކުރިން ހައްގު ހޯދާށެވެ!

"...ދެން ފަހެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ރިޔާއަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އައިމިނަތު ފަރީދާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ...