14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 2
ފަލަ އަންހެން ކުދިންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ބިރު ބޮޑު

ކުޑައިރު އަދި ފުރާވަރުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ފަލަ (އޮބީސް) ކުދިންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ނުރައްކާ، ހިކިކޮށް ތިބޭ ކުދިންނާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 6
ސެފްރޯން ތެލުގެ ފައިދާތައް ގިނަ

ކާ އެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރަން ސެފްރޯން ބޭނުން ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިއީ ކިތަންމެ އަގު ބޮޑު އެއްޗަކަށް ވިޔަސް ކެއުންތަކާއި ތަފަތު ބުއިންތަކުގެ ރަހަ ވެސް މީރުކޮށްލަން ސެފްރޯނަކީ ދޫކޮށް ނުލެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 1
ފަށުފުލުން ދޭން އުޅުނު މެސެޖުން ބޮޑު މައްސަލައެއް

"ޑިޕްރެޝަން"، "އެންޒައިޓީ" އަދި "ބައިޕޯލާ" ފަދަ ލަޒުފުތައް ފަށުފުލުގައި ލިޔެ، އެމެރިކާގެ ގަހަނާ ބްރޭންޑަކުން އުފެއްދި ފަށްތަކަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018
އާލިއާގެ ދައްތަ ޝާހީން ޑިޕްރެޝަނާ ބެހޭ ފޮތެއް ލިޔަނީ

ޝާހީން ބަޓް މަޝްހޫރީ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓްގެ ދައްތަގެ ގޮތުގަ އެވެ. ޝާހީނަކީ މަހޭޝް ބަޓާއި ބަތަލާ ސޯނީ ރާޒްދާންގެ ދެ އަންހެން ދަރިންގެ ތެރެއިން ދޮށީ ދަރިފުޅެވެ. އާއިލާގެ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާގައި އުޅުނަސް، ޝާހީނަކީ ތަންކޮޅެއް ލޯ ޕްރޮފައިލްކޮށް އުޅޭ މީހެކެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 2
ނިދި ނަގާލައި ފޯނާ ކުޅޭ ނަމަ ޑިޕްރެޝަންގެ ބިރު

އަތުން މޮބައިލް ފޯނު ދޫވި ވަގުތެއް ހަނދާން އެބަ ހުރި ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުން ނިދަން އެނދަށް އަރާ ގޮތަށް ވެސް ފޯނާ ކުޅެލަ ކުޅެލައި އިރު އަރާއިރު ވެސް ތިބެ އެވެ. މިކަން އާދައަކަށް ނަހަދާށެވެ. ސިއްހީ ބޮޑު މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް މީހާ ވެއްޓި ދާނެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018
ޑިޕްރެޝަނަށް އަދިވެސް ފަރުވާ ހޯދަން: ޒައިރާ

ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާއި ކަރަން ޖޯހަރް ފަދަ ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒު ގަދަ ފަންނާނުން ޑިޕްރެޝަނަށް ފަރުވާ ހޯދިކަން ހާމަކުރުމާ އެކު އެފަދަ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރާ މީހުން މިހާރު ގިނަ ވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން އަދި އެންމެ 17 އަހަރުގެ ޒައިރާ ވަސީމް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޑިޕްރެޝަނާ ހަނގުރާ ކުރި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ތަޖުރިބާތައް ވެސް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
ތާޒާކޮށް ހުންނަން، ތާޒާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ

ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދު ވެސް ދޭ ނަސޭހަތެއް އޮވެ އެވެ؛ ވީހާ ވެސް ގިނައިން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ކާށެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ތާޒާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކާށެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 4
ޑިޕްރެޝަނާ ހަނގުރާމަކުރިން: ރޮކް

ހިތްދަތިކަމާއި ވޭނަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އުމުރުން ވަރަށް ޅަ އިރު، ޑިޕްރެޝަނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް، ދަ ރޮކްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޑްވޭން ޖޯންސަން ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 1
ދޭތެރެދުރުކުރާ ބޭހާއި ޑިޕްރެޝަނާ ގުުޅުމެއް ނެތް: ދިރާސާ

ދޭތެރެދުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހޯމޯނަލް ބާތު ކޮންޓްރޯލް ޕިލްސް ގަވާއިދުން ބޭނުންކުރާ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަތަކުގެ ނުރައްކާ އިތުރު ނުވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ފޮތް ކިޔަން އާދަކުރުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް ލުއިވޭ

ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ މީހުން ފޮތް ކިޔުން އާދަކުރުމުން ފަސޭހަވާ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ. ފޮތް ކިއުމުން ޑިޕްރެޝަން މައްސަަލަ ހައްލުކުރަން ބޭހަށް ބަރޯސާ ވާން ޖެހޭ މިންވަރު ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ދަށްވެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 2
މަންމަގެ ޑިޕްރެޝަނަށް ދަރިފުޅު ހޯދައިދިނީ ފިރިއެއް

އިންޑިއާގެ ޖައިޕޫރުގައި އުޅޭ ސަންހީތާ އަގަރްވާލަކީ މައިންބަފައިންނަށް އަޅާލުމުގައި ނަމޫނާއެކެވެ. ހިންދުސްތާން ޓައިމްސްގައިވާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސަންހީތާ ވަނީ ބައްޕަ މަރުވެ މަންމަ އެކަނިވުމުން މަންމަ އެހެން ކައިވެންޏެއް ކުރުވައިފަ އެވެ. އެވެސް އާއިލާ އާއި ހިސާބުގަނޑު މީހުންގެ ފާޑުކިޔުމާ ދެކޮޅަށެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017 2
އަންހެންކުދިން އަވަހަށް ބާލިޣުވުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް މަގުފަހިވޭ

އަވަހަށް ބާލިޣުވާ އަންހެންކުދިންނަށް ލަހުން ބާލިޣުވާ ކުދިންނަށް ވުރެ ޑިޕްރެޝަނާއި ބަސްނޭހުމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާލެއް އިތުރު ކަމަށް އާ ހޯދުމަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017
އެކަނި ވެސް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަންވާނެ

ވަޒީފާ އާއި އެހެން މީހުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުން އެކަހެރިވެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަން ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ މިއީ ފައިދާހުރި ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017
ބައްޕަގެ ޑިޕްރެޝަން ދަރިންނަށް ވެސް ޖެހިދާނެ

ބައްޕަގެ ޑިޕްރެޝަން ހުންނަ ނަމަ އޭނާގެ ފުރާވަރުގެ ދަރިންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ލަފާކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017
ސިޓީތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ސްޓްރެސްއާ ދުރުވާނެ ގޮތެއް

ސިޓީތަކުގައި ފެހި ހުސް ޖާގަތައް ހުންނަ ނަމަ އެ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017
ނުނިދޭ ނަމަ ޑިޕްރެޝަނަށް ލުއިވެދާނެބާ؟

ޑިޕްރެޝަންގެ ސަބަބުން، ރޭގަނޑު ނުނިދިފައި އޮންނަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ އެގޮތަށް ނުނިދިފައި އޮތުމަކީ މަޑުމަޑުން މޫޑު ރަނގަޅުވެ ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލައިން ސަލާމަތްވާން އެހީއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 2
ޑިޕްރެޝަނަކީ ޖިސްމާނީ ބައްޔެއް ކަމަށް ބުނަން ފަށައިފި

ޑިޕްރެޝަނަކީ ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިންސާނާގެ ދިފާއީ ނިޒާމަށް މެދުވެރިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ޖިސްމާނީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން މިހާރު ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. އަދި މި ބައްޔަށް އެންޓި-އިންފްލެމޭޓަރީ ޑްރަގްސް ދީގެން ފަރުވާ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
ހަކުރު ގިނަވުމުން ފިރިހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ނުރައްކާ

ދުވާލަކު 67 ގްރާމަށް ވުރެ ގިނައިން ހަކުރު ބޭނުންކުރާ ފިރިހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ނުރައްކާ އިތުރުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017
އެކްޓަރު އެރިކް ޑޭން ޑިޕްރެޝަނަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އަދި ޓީއެންޓީގެ ސީރީޒް "ދަ ލާސްޓް ޝިޕް" ގެ އެކްޓަރު އެރިކް ޑޭން ޑިޕްރެޝަނަށް ފަރުވާ ހޯދާ ކަމަށް އޭނާގެ ތަރުޖަމާނު ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 3
ޑިޕްރެޝަނާ ބެހޭ އާ ވާހަކައެއް

ޑިޕްރެޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު މައުލޫމާތަކަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ މި ދުވަސްވަރު އަނެއްކާވެސް އެހެން ވާހަކައެކެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މާބޮޑަށް ހިކުމަކީ ޑިޕްރެޝަނާ ގުޅުން ހުރި ކަމެކެވެ. މިއީ މި ދެ ކަންތަކުގައި ގުޅުމެއް ހުރި ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދެއްކި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.