22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
ތާޒާކޮށް ހުންނަން، ތާޒާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ

ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދު ވެސް ދޭ ނަސޭހަތެއް އޮވެ އެވެ؛ ވީހާ ވެސް ގިނައިން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ކާށެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ތާޒާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކާށެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 4
ޑިޕްރެޝަނާ ހަނގުރާމަކުރިން: ރޮކް

ހިތްދަތިކަމާއި ވޭނަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އުމުރުން ވަރަށް ޅަ އިރު، ޑިޕްރެޝަނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް، ދަ ރޮކްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޑްވޭން ޖޯންސަން ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 1
ދޭތެރެދުރުކުރާ ބޭހާއި ޑިޕްރެޝަނާ ގުުޅުމެއް ނެތް: ދިރާސާ

ދޭތެރެދުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހޯމޯނަލް ބާތު ކޮންޓްރޯލް ޕިލްސް ގަވާއިދުން ބޭނުންކުރާ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަތަކުގެ ނުރައްކާ އިތުރު ނުވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ފޮތް ކިޔަން އާދަކުރުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް ލުއިވޭ

ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ މީހުން ފޮތް ކިޔުން އާދަކުރުމުން ފަސޭހަވާ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ. ފޮތް ކިއުމުން ޑިޕްރެޝަން މައްސަަލަ ހައްލުކުރަން ބޭހަށް ބަރޯސާ ވާން ޖެހޭ މިންވަރު ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ދަށްވެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 2
މަންމަގެ ޑިޕްރެޝަނަށް ދަރިފުޅު ހޯދައިދިނީ ފިރިއެއް

އިންޑިއާގެ ޖައިޕޫރުގައި އުޅޭ ސަންހީތާ އަގަރްވާލަކީ މައިންބަފައިންނަށް އަޅާލުމުގައި ނަމޫނާއެކެވެ. ހިންދުސްތާން ޓައިމްސްގައިވާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސަންހީތާ ވަނީ ބައްޕަ މަރުވެ މަންމަ އެކަނިވުމުން މަންމަ އެހެން ކައިވެންޏެއް ކުރުވައިފަ އެވެ. އެވެސް އާއިލާ އާއި ހިސާބުގަނޑު މީހުންގެ ފާޑުކިޔުމާ ދެކޮޅަށެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017 2
އަންހެންކުދިން އަވަހަށް ބާލިޣުވުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް މަގުފަހިވޭ

އަވަހަށް ބާލިޣުވާ އަންހެންކުދިންނަށް ލަހުން ބާލިޣުވާ ކުދިންނަށް ވުރެ ޑިޕްރެޝަނާއި ބަސްނޭހުމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާލެއް އިތުރު ކަމަށް އާ ހޯދުމަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017
އެކަނި ވެސް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަންވާނެ

ވަޒީފާ އާއި އެހެން މީހުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުން އެކަހެރިވެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަން ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ މިއީ ފައިދާހުރި ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017
ބައްޕަގެ ޑިޕްރެޝަން ދަރިންނަށް ވެސް ޖެހިދާނެ

ބައްޕަގެ ޑިޕްރެޝަން ހުންނަ ނަމަ އޭނާގެ ފުރާވަރުގެ ދަރިންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ލަފާކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017
ސިޓީތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ސްޓްރެސްއާ ދުރުވާނެ ގޮތެއް

ސިޓީތަކުގައި ފެހި ހުސް ޖާގަތައް ހުންނަ ނަމަ އެ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017
ނުނިދޭ ނަމަ ޑިޕްރެޝަނަށް ލުއިވެދާނެބާ؟

ޑިޕްރެޝަންގެ ސަބަބުން، ރޭގަނޑު ނުނިދިފައި އޮންނަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ އެގޮތަށް ނުނިދިފައި އޮތުމަކީ މަޑުމަޑުން މޫޑު ރަނގަޅުވެ ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލައިން ސަލާމަތްވާން އެހީއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 2
ޑިޕްރެޝަނަކީ ޖިސްމާނީ ބައްޔެއް ކަމަށް ބުނަން ފަށައިފި

ޑިޕްރެޝަނަކީ ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިންސާނާގެ ދިފާއީ ނިޒާމަށް މެދުވެރިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ޖިސްމާނީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން މިހާރު ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. އަދި މި ބައްޔަށް އެންޓި-އިންފްލެމޭޓަރީ ޑްރަގްސް ދީގެން ފަރުވާ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
ހަކުރު ގިނަވުމުން ފިރިހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ނުރައްކާ

ދުވާލަކު 67 ގްރާމަށް ވުރެ ގިނައިން ހަކުރު ބޭނުންކުރާ ފިރިހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ނުރައްކާ އިތުރުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017
އެކްޓަރު އެރިކް ޑޭން ޑިޕްރެޝަނަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އަދި ޓީއެންޓީގެ ސީރީޒް "ދަ ލާސްޓް ޝިޕް" ގެ އެކްޓަރު އެރިކް ޑޭން ޑިޕްރެޝަނަށް ފަރުވާ ހޯދާ ކަމަށް އޭނާގެ ތަރުޖަމާނު ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 3
ޑިޕްރެޝަނާ ބެހޭ އާ ވާހަކައެއް

ޑިޕްރެޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު މައުލޫމާތަކަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ މި ދުވަސްވަރު އަނެއްކާވެސް އެހެން ވާހަކައެކެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މާބޮޑަށް ހިކުމަކީ ޑިޕްރެޝަނާ ގުޅުން ހުރި ކަމެކެވެ. މިއީ މި ދެ ކަންތަކުގައި ގުޅުމެއް ހުރި ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދެއްކި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 25
ދީނަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ ޑިޕްރެޝަންގެ އެއް ފަރުވާ

ޑިޕްރެޝަނަކީ ހަމައެކަނި ދީނީ އަގީދާ ބަލިކަށިވެގެން ކުރިމަތިވާ ބައްޔެއް ކަމަށް ވިދާޅުނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދީނީ އަގީދާ ވަރުގަދަވުމަކީ އެ ބަލިން ސަލާމަތްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަރުވާ...

April 20, 2017 113
ޑިޕްރެޝަން ކުރިމަތިވަނީ އަގީދާ ބަލިކަށި ވެގެނެއް ނޫން

ޑިޕްރެޝަން ނުވަތަ "މޭޖާ ޑިޕްރެސިވް ޑިސްއޯޑާ"އަކީ ތަފާތު އަލާމާތްތަކެއް ހުރި ސީރިއަސް ބައްޔެއް ކަމަށާއި އެއީ ނަފްސުގެ ބަލިކަށިކަމުން ނުވަތަ އަގީދާ ނެތިގެން ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ނޫން...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 39
"ޑިޕްރެޝަނަކީ ދީނާ ދުރުވާތީ މެދުވެރިވާ ކަމެއް"

ޑިޕްރެޝަނަކީ ދީނީ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިގެން ކުރިމަތިވާ ބައްޔެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 1
މަންމަގެ ހަނދާންތަކުން ދުރުވާން ފަރުވާ ހޯދިން: ހެރީ

މަންމާފުޅު ޕްރިންސަސް ޑަޔަނާގެ ހަނދާންތަކުން ދުރު ނުވެވި، ނަފްސާނީ މައްސަލައަކަށް ވުމުން، މަންމާފުޅު އަވަހާރަވިތާ 20 އަހަރު ފަހުން ފަރުވާ ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 14
ދަރިވަރުންނަށް ނަފްސާނީ ބަލީގެ މައުލޫމާތު ދެނީ

ނަފްސާނީ ބައްޔާއި ދިމާވާ އެކި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 3
ޑިޕްރެޝަނާ މެދު ކުރެވޭ ކުށް ހީތައް

ޑިޕްރެޝަނަކީ ވަރަށް އާންމު ނަފްސާނީ މައްސަލައެކެވެ. އަދި މިއީ ދެނެގަންނަން އުނދަގޫ، ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިފައި އޮންނަ އާންމު މައްސަލައެކެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބައި މީހުންނަކީ ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހުންނެވެ. އެއީ ޑިޕްރެޝަން ހުރިކަން އެނގި ފަރުވާ...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 23
ޑިޕްރެޝަނަކީ ތަރައްގީއަށް ހުރަސް އަޅާ ބައްޔެއް: ނާޒިމް

ޑިޕްރެޝަނަކީ ގައުމުތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ހުރަސް އަޅާ ބައްޔެއް ކަމަށާއި އެ ބައްޔާ މެދު ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.