20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 25
ދީނަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ ޑިޕްރެޝަންގެ އެއް ފަރުވާ

ޑިޕްރެޝަނަކީ ހަމައެކަނި ދީނީ އަގީދާ ބަލިކަށިވެގެން ކުރިމަތިވާ ބައްޔެއް ކަމަށް ވިދާޅުނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދީނީ އަގީދާ ވަރުގަދަވުމަކީ އެ ބަލިން ސަލާމަތްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަރުވާ...

April 20, 2017 116
ޑިޕްރެޝަން ކުރިމަތިވަނީ އަގީދާ ބަލިކަށި ވެގެނެއް ނޫން

ޑިޕްރެޝަން ނުވަތަ "މޭޖާ ޑިޕްރެސިވް ޑިސްއޯޑާ"އަކީ ތަފާތު އަލާމާތްތަކެއް ހުރި ސީރިއަސް ބައްޔެއް ކަމަށާއި އެއީ ނަފްސުގެ ބަލިކަށިކަމުން ނުވަތަ އަގީދާ ނެތިގެން ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ނޫން...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 39
"ޑިޕްރެޝަނަކީ ދީނާ ދުރުވާތީ މެދުވެރިވާ ކަމެއް"

ޑިޕްރެޝަނަކީ ދީނީ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިގެން ކުރިމަތިވާ ބައްޔެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 1
މަންމަގެ ހަނދާންތަކުން ދުރުވާން ފަރުވާ ހޯދިން: ހެރީ

މަންމާފުޅު ޕްރިންސަސް ޑަޔަނާގެ ހަނދާންތަކުން ދުރު ނުވެވި، ނަފްސާނީ މައްސަލައަކަށް ވުމުން، މަންމާފުޅު އަވަހާރަވިތާ 20 އަހަރު ފަހުން ފަރުވާ ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 14
ދަރިވަރުންނަށް ނަފްސާނީ ބަލީގެ މައުލޫމާތު ދެނީ

ނަފްސާނީ ބައްޔާއި ދިމާވާ އެކި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 3
ޑިޕްރެޝަނާ މެދު ކުރެވޭ ކުށް ހީތައް

ޑިޕްރެޝަނަކީ ވަރަށް އާންމު ނަފްސާނީ މައްސަލައެކެވެ. އަދި މިއީ ދެނެގަންނަން އުނދަގޫ، ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިފައި އޮންނަ އާންމު މައްސަލައެކެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބައި މީހުންނަކީ ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހުންނެވެ. އެއީ ޑިޕްރެޝަން ހުރިކަން އެނގި ފަރުވާ...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 23
ޑިޕްރެޝަނަކީ ތަރައްގީއަށް ހުރަސް އަޅާ ބައްޔެއް: ނާޒިމް

ޑިޕްރެޝަނަކީ ގައުމުތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ހުރަސް އަޅާ ބައްޔެއް ކަމަށާއި އެ ބައްޔާ މެދު ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017 41
ޑިޕްރެޝަނުން އެންމެން ބަލިވަނީ، ވާހަކަ ދައްކަމާ!

އިންސާނުންނަށް މިއަދު ތަހަންމަލްކުރަންޖެހޭ ބަލިތަކުގެ މައިގަނޑު އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށް ޑިޕްރެޝަން ވެއްޖެ ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މިކަމާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމަކީ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 9
ފަރުވާ: ދުނިޔެ ރަންވުމުގެ ކުރިން ހައްގު ހޯދާށެވެ!

"...ދެން ފަހެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ރިޔާއަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އައިމިނަތު ފަރީދާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
ރުޅި އައުމުން ހާޓް އެޓޭކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވޭ

ރުޅި އައުމާއި ކަންކަމާ ހާސްވުމާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން މާބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ހާޓް އެޓޭކްގެ ނުރައްކާ ދެ ގުނަ އަށް އިތުރުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 1
މެދުއުމުރުގެ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަނުން ހިތުގެ ބަލި

މެދުއުމުރުގެ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 1
ދޭތެރެ ދުރުކުރާ ބޭހުން ޑިޕްރެޝަން އަށް މަގުފަހިވޭ

ހޯމޯން އެކުލެވޭ، ދޭތެރެދުރުކުރާ ބޭހާ ޑިޕްރެޝަންއާ ގުޅުން އެބަހުރި ކަމަށް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ކޯޕަންހޭގަންގައި ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކަށް ފަހު ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
ބާރުގަދަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުންގެ އުފާވެރިކަން ކުޑަ

އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ކަންކަން ކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިހުތިޔާރު އޮންނަ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންގެ އުފާވެރިކަމުގެ ނިސްބަތް އެހެން މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު ކުޑަ ވެދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016
ފިކުރު ބޮޑުވުމުން ފިރިހެނުންނަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ

ފިކުރު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ނުވަތަ އެންޒައިޓީގެ މައްސަލަ މާބޮޑަށް ހުންނަ ފިރިހެނުން ކެންސަރު ޖެހުމާއި އެ ބަލީގައި މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު، މި މައްސަލަ ނުހުންނަ މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު މާބޮޑަށް އިތުރު ކަމަށް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 4
ނުފެންނަ، އެކަމަކު އެ ހަގީގީ ކުލަތަކާއި އިހުސާސްތައް

އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެ، މުޅި ތަނުގައި ވަނީ ހުޅު ހިފާފަ އެވެ. އަލިފާން ނިއްވަން ކިތަންމެ ގިނަ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް، ހުޅުގަނޑު ބޮޑުވެ، އެކި ދިމަދިމާ އަށް ފެތުރެނީ އެވެ. އޭރު އަހަންނަށް ހުރެވުނީ އެ އިމާރާތުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ގޭގެ ހަތް ވަނަ ބުރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގަ އެވެ. އެ ތަނުގައި ވެސް ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފަ އެވެ. ސަލާމަތް ވާނެ...