31 މާޗް

March 31, 2017 41
ޑިޕްރެޝަނުން އެންމެން ބަލިވަނީ، ވާހަކަ ދައްކަމާ!

އިންސާނުންނަށް މިއަދު ތަހަންމަލްކުރަންޖެހޭ ބަލިތަކުގެ މައިގަނޑު އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށް ޑިޕްރެޝަން ވެއްޖެ ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މިކަމާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމަކީ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 9
ފަރުވާ: ދުނިޔެ ރަންވުމުގެ ކުރިން ހައްގު ހޯދާށެވެ!

"...ދެން ފަހެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ރިޔާއަތްކޮށް ބެލިއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އައިމިނަތު ފަރީދާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް މައްސަލަ ބެލި މަޖިލީހުގެ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
ރުޅި އައުމުން ހާޓް އެޓޭކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުވޭ

ރުޅި އައުމާއި ކަންކަމާ ހާސްވުމާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން މާބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ހާޓް އެޓޭކްގެ ނުރައްކާ ދެ ގުނަ އަށް އިތުރުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 1
މެދުއުމުރުގެ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަނުން ހިތުގެ ބަލި

މެދުއުމުރުގެ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 1
ދޭތެރެ ދުރުކުރާ ބޭހުން ޑިޕްރެޝަން އަށް މަގުފަހިވޭ

ހޯމޯން އެކުލެވޭ، ދޭތެރެދުރުކުރާ ބޭހާ ޑިޕްރެޝަންއާ ގުޅުން އެބަހުރި ކަމަށް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ކޯޕަންހޭގަންގައި ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކަށް ފަހު ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
ބާރުގަދަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުންގެ އުފާވެރިކަން ކުޑަ

އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ކަންކަން ކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިހުތިޔާރު އޮންނަ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންގެ އުފާވެރިކަމުގެ ނިސްބަތް އެހެން މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު ކުޑަ ވެދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016
ފިކުރު ބޮޑުވުމުން ފިރިހެނުންނަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ

ފިކުރު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ނުވަތަ އެންޒައިޓީގެ މައްސަލަ މާބޮޑަށް ހުންނަ ފިރިހެނުން ކެންސަރު ޖެހުމާއި އެ ބަލީގައި މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު، މި މައްސަލަ ނުހުންނަ މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު މާބޮޑަށް އިތުރު ކަމަށް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 4
ނުފެންނަ، އެކަމަކު އެ ހަގީގީ ކުލަތަކާއި އިހުސާސްތައް

އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެ، މުޅި ތަނުގައި ވަނީ ހުޅު ހިފާފަ އެވެ. އަލިފާން ނިއްވަން ކިތަންމެ ގިނަ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް، ހުޅުގަނޑު ބޮޑުވެ، އެކި ދިމަދިމާ އަށް ފެތުރެނީ އެވެ. އޭރު އަހަންނަށް ހުރެވުނީ އެ އިމާރާތުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ގޭގެ ހަތް ވަނަ ބުރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގަ އެވެ. އެ ތަނުގައި ވެސް ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފަ އެވެ. ސަލާމަތް ވާނެ...