21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 2
ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް މިލަންދު އަށް ހަމަޖެހުމެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދ. ކުޑަހުވަދޫ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅާ އެކު ށ. މިލަންދޫން މިރޭ ހަަމަޖެހިލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 7
ނިއު ފަސް ބެލުމެއް ނެތި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

ދެ ވަނަ ހާފުގެ ލަނޑުތަކާ އެކު 3-0 އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 66
70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ: ރައީސް

ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގައި އުފެއްދެވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުވެވަޑައިގަތް 94،000 ވަޒީފާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 01, 2017 46
ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު 21 އެއާޕޯޓު އޮންނާނެ: ޒަމީރު

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ނިމޭ އިރު، ރާއްޖޭގައި 21 އެއާޕޯޓު އޮންނާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 01, 2017 15
ދާލު އެއާޕޯޓް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 5
ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް ގްރީން މުހިއްމު މެޗަކަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ދ. ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ މި ވަގުތު ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްްގައި އޮވެ ނިންމާލަން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް މުހިއްމުކަން ބޮޑު މެޗެކެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 12
މޯހަންގެ ޖަވާބު: "މިއީ އަހަރެން ކޮށްދޭ ހިދުމަތެއް"

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކުޅުނު 10 މެޗުގެ ތެރެއިން އަށް މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، އަނެއް ދެ މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މޮޅެއް ނުލިބި އޮތްއިރު ބައިކޮޅަށް ވަނީ 27 ގޯލު ވަދެފަ އެވެ. ޖެހުނީ އެންމެ ތިން ލަނޑެވެ. ކުޑަހުވަދޫގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނީ މި ނަތީޖާތަކަށް ފަރުވާލެއް ނެތް ކަމަށާއި...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 25
ރައީސް ބައިވެރިވާ ޖަލްސާތަކެއް އެކި ރަށްރަށުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ބޭއްވުމަށް ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 2
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ޓީސީ އެއް ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން 4-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

October 25, 2017 2
ޕްރެޝަރެއް ނެތުމުން ނިޒާމްބެ ހުރީ އިތުބާރާ އެކު

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ދ. ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ މަގާމުގެ ޕްރެޝަރެއް ނެތި މުޅި ޓީމުން އޭނާ އަށް ކުރާ އިތުބާރު ކަމަށް...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 13
ޝެޑިއުލަށް ގެނައި ބަދަލަކީ ބޮޑު ގެއްލުމެއް: މޯހަން

ވަކި ސަބަބެއް އެންގުމެއް ނެތި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޝެޑިއުލަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 4
ކުޑަހުވަދޫ އަތުން ތިނަދޫ އަށް ޕޮއިންޓެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހަތަރަކަށް އަރަން މިއަދުގެ މެޗަށް ނުކުތް ގދ. ތިނަދޫ ލަނޑެއް ނުޖެހި ދ. ކުޑަހުވަދޫއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 4
އުމެއިރުގެ ދެ ލަނޑުން މާޒިޔާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޗެމްޕިއަން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 1
މިވަގުތު މަގާމަކާ މެދު ނުވިސްނަން: ސެކުލޮސްކީ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މާޒިޔާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ދ. ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މި ވަގުތު މާޒިޔާ އޮތް މަގާމާ މެދު ނުވިސްނާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މެޗުތަކުން މޮޅުވާން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސެޑޯނިއާގެ މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 4
ކުޑަހުވަދޫ ޖޫރިމަނާކޮށް ކްލަބްތަކަށް އިންޒާރުދީފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ މަހު 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ށ. މިލަންދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ދަނޑުން ފޭބި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޖޫރިމަނާކޮށް އެ ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ހުރިހާ ކްލަބްތަކަށް އެފްއޭއެމުން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 19
މެޗު ފުރިހަމަނުކޮށް ކުޑަހުވަދޫން ދަނޑުން ފައިބައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ށ. މިލަންދޫ 2-0 އިން ލީޑުގައި އޮއްވާ މެޗުގެ ރެފްރީ އިންޑިއާގެ ކިޝަން ޖޯޝީގެ ނިންމުންތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމު ދަނޑުން ފޭބުމުން މެޗު ނިންމާލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 3
ފުރުސަތު ހޯދައިދިން ކޯޗު ބަލިކުރަން ނާސިރު ބޭނުން

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިން ކޯޗު ކަމަށްވާ މިހާރު ދ. ކުޑަހުވަދޫގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ށ. މިލަންދޫގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނާސިރު ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 5
ކުޑަހުވަދޫގެ މައްޗަށް ތިނަދޫ ކުރި ހޯދައިފި

އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭކަށް ފަހު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފަށައިގެން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން 2-0 އިން ގދ. ތިނަދޫ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 2
އައްޔުބެގެ މައްސަލާގައި ކުށްވެރިވި އެކަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ހަސަން އަލީ (އައްޔުބެ) މަރާލި މައްސަލާގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުށް ސާބިތުވި އެކަކު ހައި ކޯޓުން މިއަދު ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017
ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް ގްރީންސްޓްރީޓްސް ދެ ވަނަ އަށް

ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން 1-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ގްރީންސްޓްރީޓްސް މިއަދު ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017
ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ފަހު ކުޑަހުވަދޫ އާއި މާޅޮސް އެއްވަރު

މި ސީޒަނުގެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ ފޯރިގަދަ އަދި އެންމެ ވާދަވެރި އެއް މެޗުގައި މިރޭ ދ. ކުޑަހުވަދޫ އާއި އއ. މާޅޮސް 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ކުޑަހުވަދޫ އަށް މިއީ ތަޖުރިބާގެ މަރުހަލާއެއް: މޯހަން

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މިއީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ މެޗުތަކެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމު ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ޗެލެންޖް ނެގޭނެ ކަމަށް ކުޑަހުވަދޫގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 4
ނާފިއުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޓީސީ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދެ ވަނަ ހާފްގައި އަލީ ނާފިއު (ކަޅޭ) ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ 6-1 އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.