04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 1
ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ތިމަރަފުށްޓާއި ފޭދޫ އަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަނަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސ.ފޭދޫން ހޯދިއިރު ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ތ.ތިމަރަފުށި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 6
އޭދަފުށި، ތިމަރަފުށި، ކުޑަހުވަދޫ އަދި ފޭދޫ ސެމީ އަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށް ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ގްރޫޕް އޭ އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސ. ފޭދޫ އަދި ގްރޫޕް ބީ އިން ބ. އޭދަފުށްޓާއި ތ. ތިމަރަފުށި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 3
ތިމަރަފުށްޓާއި ކުޑަހުވަދޫ ސެމީގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ތ. ތިމަރަފުށްޓާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 3
ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ތިމަރަފުށްޓާއި ކުޑަހުވަދޫ އަށް

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަހު ބުރުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ތ. ތިމަރަފުށްޓާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 1
މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މާލޭގައި

މިނިވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުޅޭގޮތަށް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
އައްޔުބެގެ މަރުގައި ބައިވެރިވި ކުއްޖަކު އިސްތިއުނާފަށް

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރައިލި އެރަށު ސަމަންދަރު އަލީ ހަސަން (އައްޔުބެ) ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުށް ސާބިތުވި އެއް ކުއްޖަކު އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 3
މާއެނބޫދޫ ޕްރިންސިޕަލް ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.