12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 18
ދަރުބާރުގޭ މަރާމާތަށް ސިވެކަށް އިތުރު ތިން މިލިއަން!

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ޖާފަތް ބާއްވަން ކުރި މަރާމާތަށް ސިވެކުން އިތުރު ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 1
ހޮޓެލް އޭޝިއާ، މިތަނުން ނުލިބޭ އެއްޗެއް ނެތް!

ހޮސްޕިޓަލިޓީ އިންޑަސްޓްރީ ތެރޭ ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކަށް (ރިސޯޓް، ގެސްޓް ހައުސް، ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ، މިއިން ކޮންމެ ނަމެއްގެ ތެރެ އަށް ފެތުނަސް) ދިމާވާ ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ވެސް މި ތަނުގައި ހައްލު އެބައޮތެވެ. ހިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 2
ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާ 175 ބައިވެރިންނާއެކު ފަށައިފި

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ބޮޑު މުބާރާތެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ މައުރަޒު "ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް" 175 ބައިވެރިވެރިންނާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 12
ފޯރިގަދަ ފެޝަން ޝޯއަކާ އެކު މެރިން އެކްސްޕޯ ނިމިއްޖެ

ލިވަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބްލަކްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ، ފޯރިގަދަ ފެޝަން ޝޯއަކާ އެކު ރޭ ނިންމާލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 2
މޫދަށް ނޭރި، ކަނޑު އަޑި ތަަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު!

މޫދަށް ނޭރި، ކަނޑު އަޑި ތަަޖުރިބާ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު "ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ ޒޯނެއް" މެދުވެރިކޮށް މެރިން އެކްސްޕޯ އިން ދީފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017
މުޅިން އާ ކަންތައްތަކާ އެކު މެރިން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ލިވަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ، މުޅިން އާ ކަންތައްތަކަކާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017
ފުުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ފެއާ އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ، ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލްޑިވްސް (އެފްއެޗްއޭއެމް) އަންނަ މަހު ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 30
އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރާނެ ތަނެއް އަދިވެސް ނުލިބޭ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ބޭފުޅުން ހުވާ ކުރައްވާނެ ތަނެއް އަދިވެސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 99
ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުވާކުރަން ދަރުބާރުގެ ނުދިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގެ ދޫނުކުރި ކަމަށް، މިހާރުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 19
އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބަށް ދަރުބާރުގެ ހޯދަން އެދިއްޖެ

އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބަށް ދަރުބާރުގެ ހޯދުމަށް އެ ޕާޓީން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 25
މައުމޫންގެ ޖަލްސާއަށް ދަރުބާރުގެ ނުދީ ޔާމީން ފެކްޝަނަށް

ދެ ފަޅި ވެފައިވާ، ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ބާއްވަވާ ޖަލްސާއަށް ދަރުބާރުގެ...

October 18, 2016 62
ރަންނަބަނޑޭރިމާލަން ދިގު މުއްދަތަކަށް ޔާމީން ފެކްޝަނަށް

އާއްމުންގެ ބޭނުންތަކަށް ދަރުބާރުގެ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016
ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑު މައުރަޒު ފަށައިފި

ތަފާތު ގިނަ އުފެއްދުންތަކާ އެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ މައުރަޒު، ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
500 ކައްކާ މީހުން ބައިވެރިވާ ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް ފަށައިފި

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ، ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް 500 އެއްހާ ކައްކާ މީހުންނާއެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.