01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 8
ދިރާގު: ޑިޖިޓަލް ތަޖުރިބާ ފަހިކޮށްދިން ކުންފުނި

މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތަކީ ޤައުމުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ. މިއީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސްކަމަށް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ވެފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. މިޒަމާނުގައި މި ޚިދުމަތާ ނުލައި އިޤުތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަކީ މުސްތަހީލު ކަމަކަށްވަނީ ވެފައިއެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ޑިޒްނީ: ކުޑައިރުން ފެށިގެން ދިވެހިންނާ ގުޅިފައި!

އަހަރެމެން ކުޑައިރު، އެންމެ އުފާވާ ގަޑިއަކީ ކާޓޫނު ބަލާ ގަޑި އެވެ. އަދި އެ މީހަކު އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ ކާޓޫން ނުވަތަ ފިލްމެއް އަންނަ ގަޑިއަށް ގޭގެ ހުރިހާ ކޮއްކޮމެން، ދައްތަމެން އަދި ބޭބެމެންނާ އެކު ޓީވީ ބަލަން އެ ގަޑިއަކަށް އިންތިޒާރު ކުރެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 25
ދިރާގު: 31 އަހަރު، ތަރައްގީގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތަކީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ. މި ޒަމާނުގައި މި ހިދުމަތާ ނުލައި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަދި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މަދު މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. އެހެންވެ، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް...

06 މާޗް

March 06, 2019
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް، އިޖްތިމާއީ ރޮނގުން ވިދާލައިފި

އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކަށް ބިނާކޮށް، އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތޮންސް އެންޑް ޑިސްޓެންސް (އެއިމްސް) އިން ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސޯޝަލް އެވޯޑްގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 22
ކަނޑުތަކަށް އެޅޭ ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުން

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކާ ބެހޭ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިރާގުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި މިނިސްޓަ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށާއި އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްކަށް ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. ދިރާގުގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކަނޑުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން...