24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 29
ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލަށް މަރުހަބާ ކިޔަން: ދިރާގު

ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ އަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 15
އަޕްގްރޭޑިންގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ: ދިރާގު

ދިރާގުގެ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
ރޮން ކައުފްމަން އިވެންޓުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް (މާޕް) އިން އަންނަ އޯގަސްޓް މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ، މަޝްހޫރު ކަސްޓަމާ ސާވިސް ކޮންސަލްޓަންޓް ރޮން ކައުފްމަން އިވެންޓުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 3
ދިރާގު ކަސްޓަމާ ސާވިސް: އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކޯލް ސެންޓަރު

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ކޯލް ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަ، ޒަމާނީ އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތިން ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ދިރާގު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.