24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 29
ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލަށް މަރުހަބާ ކިޔަން: ދިރާގު

ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ އަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 24, 2020 26
ދިރާގަށް ގަދަކަމުން ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހަށް

ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހަށް މާސްކު ނާޅައި މިއަދު ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް، ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 9
މާސްކާއި އަންގި ކަނޑުތަކަށް ދިޔަ ނުދީ: ދިރާގު

އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލަން ޖެހޭ މާސްކާއި އަންގި ފަދަ ތަކެތިން ކަނޑު ފަރުތައް ސަލާމަތް ކުރުމަށް، އެ ތަކެތި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ދިރާގުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.