06 ޖޫން

June 06, 2020 13
އުރީދޫ-ދިރާގު ކޭބަލް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އަޅައި ނިމޭނެ

ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ދެ ކުންފުނި، ދިރާގާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އަޅައި ނިމޭނެ ކަމަށް ވާވޭ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 31
ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ޑޮންގްލް ދޭން މަޝްވަރާކުރަނީ

ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ޑޮންގްލް ދިނުމަށް، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 29
އިންޓަނެޓް އަގު ހެޔޮކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތް ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ހެޔޮ އަގުގައި އަދި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭން މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 16
އިންޓަނެޓްގެ އަގު ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހެޔޮވާނެ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް، ކޮވިޑް-19 އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 62
އިންޓަނެޓުހިދުމަތަށް ލުޔެއް ގެނައުމުގެ މަޝްވަރާ ކުރިއަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މީހުން ގޭގައި ތިބުމަށް ސަރުކާރުން ބާރު އަޅާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު މި ދުވަސްވަރު އިންޓަނެޓުގެ ބޭނުން ކުރާތީ އެ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ލުޔެއް ގެނައުމުގެ މަޝްވަރާ އަދިވެސް ކުރިއަށް ދަނީ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 27
ދިރާގު-އުރީދޫ ކޭބަލާއެކު، ކުރިއެރުން އަންނާނެ

ދިރާގާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން އާ ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަކީ، ދިވެހިން ދެކޭ "ޑިޖިޓަލް ދިވެހިރާއްޖެ" ގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް އަޅާ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 3
5ޖީ: އިންޓަނެޓް އަގު ހެޔޮކުރަން ހުރަހަކަށް ވެދާނެތަ؟

ދުނިޔެ އަށް 5ޖީ މުއާސަލާތީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރުފުކޮށް އޭގެ ފަސޭހަ އެއްބަޔަކު ހޯދަން ވެސް ފަށައިފި އެވެ. ބައްރުތަކަށް މި ޓެކްނޮލޮޖީ ގެނައުމަށް، ގައުމުތަކުން ކުރަން އޮތީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކަށް މިއީ ނުހަނު ބޮޑު ހޭދައެކެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 27
ދިރާގާއި އުރީދޫގެ އައިފޯން ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ

މިދިޔަ ހުރުކު ވިލޭރޭ އުރީދޫ އާއި ދިރާގުން އައިޕޯނު 11 ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ފޯނުގެ ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 4
މި އަހަރުގެ ރަން ލާރި އެވޯޑު 17 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ

ކޮންމެ އަހަރަކު މީރާ އަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ރަން ލާރި އެވޯޑު މި އަހަރު 17 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ކަށަވަރެއް ނުވޭ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް އެތަނުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 5
ލަންކާއަށް ކުރާ ކޯލްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ލަންކާގައި މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމަށް ގުޅާ ފޯނު ކޯލްތަކުގެ އަގު އުރީދު އާއި ދިރާގުން ވެސް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 34
އިންޓަނެޓުގެ އަގު ބޮޑު، އަގު ހެޔޮވާން ޖެހޭ: މަލީހު

ދުނިޔޭގެ 26 ގައުމެއްގެ އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދިރާސާ ކުރިއިރު، ރާއްޖެ ހިމެނެނީ އޭގެ ތެރެއިން ހަތް ވަނައިގައި ކަމަށާއި އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 4
އިންޓަނެޓަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދިއްޖެ: އާރްއޯއެލް

ސަބްމެރިން ކޭބަލް ކެނޑުމާ ގުޅިގެން، އިންޓަނެޓަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޯކަސް އިންފޯކޮމް (އާރްއޯއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 13
"އިންޓަނެޓަށް މައްސަލަ ދިމާވަނީ ޑީޑޮސް ހަމަލާއާ ހެދި"

އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތަށް މި ދުވަސްވަރު އަނެއްކާ ވެސް ބުރޫއަރާފައި ވަނީ ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 8
ފޯނުން ގުޅުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ

އެއް ނެޓްވޯކުން އަނެއް ނެޓްވޯކަށް ގުޅުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 19
އެންޓަނާ އަށް އެރި ކުއްޖާ ދެ މީހަކު ވެގެން ބާލައިފި

ށ. ފުނަދޫގައި ހުރި ދިރާގުގެ 280 ފޫޓުގެ ދިގު އެންޓަނާ އަށް އަރައި، ނުފައިބައި ހަތަރު ގަޑިއިރު ވަންދެން ހުރި 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ، ދެ މީހަކު ވެގެން ދާދި ދެންމެއަކު ބާލައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 5
"އިންޓަނެޓަށް މައްސަލަ ދިމާވަނީ ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކަކުން"

އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑި، ސްޕީޑު ލަސްވުން ފަދަ ކަންކަން މި ދުވަސްވަރު އާއްމުވެފައި ވަނީ ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދިރާގާއި އުރީދޫން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 40
ޖީއެސްޓީ ކަނޑާފައި ރީލޯޑާއި ރާސްޓަސް ޖަމާކުރާ ގޮތަށް ހަދަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުރާ ރީލޯޑާއި ރާސްޓަސްތަކުން އެކައުންޓަށް ޖަމާ ވާނީ ޖީއެސްޓީ އަށް ވާ އަދަދު އުނި ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 13
އައިފޯނު 7 ލިބުނުތަ؟ މުޅި ރާއްޖޭން ވިކި ހުސްވެއްޖެ

އެޕަލް ކުންފުނިން އަލަށް ނެރުނު އައިފޯނު 7 ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށިތާ ހައެއްކަ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވިކި ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 3
އުރީދޫން ވާދަވެރިންނާ ސުލްހައިގެ ސަލާންކޮށްފި

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި އަބަދުވެސް ވާދަވެރިކަން ބޮޑެވެ. އާ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރަން އަވަސްވެގަނެ އެވެ. އެއް ބަޔަކު އަގުހެޔޮ ކުރާއިރަށް އަނެއް ކުންފުނިން ވެސް އެ ހިދުމަތެއްގެ އަގުހެޔޮކޮށްލަ އެވެ. އެއް ބަޔަކަށް ވުރެ އަނެއް ބަޔަކު ގިނައިން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި އެހެނިހެން ބޯނަސްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ އެވެ.