22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 5
ދިރާގުން ނޯޓް 20ގެ ފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު "ގެލެކްސީ ނޯޓް 20" އާއި "ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ 5ޖީ" ފޯނަށް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 3
ސެމްސަންގުގެ އާ ފޯނުތައް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި

ސެމްސަންގުން މިއަހަރު ނެރުނު އެ ކުންފުނީގެ އާ ފޯނު ސީރީޒް، އެސް 20 އާއި އެސް 20 ޕްލަސް އަދި އެސް 20 އަލްޓްރާ 5ޖީ ފޯނުތައް ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ރޭ ނެރެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 3
އެސް10 ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އާއި އެސް10 ޕްލަސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018
ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓު 9 ތައާރަފްކޮށް ވިއްކަނީ

ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރަސްމީކޮށް ތައާރަފްކޮށް ވިއްކަން ފެށުމާއެކު، ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ބޭރުގައި މިރޭ ދިގު ކިޔޫއެއް ދަމާލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 މާދަމާ ރޭ ތައާރަފްކުރަނީ

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރާއްޖޭގައި މާދަމާ ރޭ ރަސްމީކޮށް ތައާރަފްކޮށް، ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 3
ދިރާގުން ނޯޓު9 އަށް ޕްރީ އޯޑާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް9 އަށް ޕްރީ އޯޑާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 8
އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ފޯން ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

ކުލަގަދަ ހަފުލާއަކާ އެކު، ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ދިރާގުން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 2
ދިރާގުން އެސް9، އެސް9 ޕްލަސް މާދަމާރޭ ތައާރަފްކުރަނީ

އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ދިރާގުން މާދަމާ ރޭ ތައާރަފްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 1
ދިރާގުން ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ވިއްކަނީ

ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން ތައާރަފް ކުރި ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި ގެލެކްސީ އެސް9 ޕްލަސް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރީ އޯޑަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 3
ދިރާގުން ސެމްސަަންގް ނޯޓް 8 ޕްރީ އޯޑާ ނަގަން ފަށައިފި

ސެމްސަންގުން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ނޯޓް 8 އަށް ދިރާގުން ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 9
ދިރާގުން އެންމެ ފަހުގެ ސެމްސަންގް ފޯނު ވިއްކަނީ

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް ސްމާޓްފޯން ސީރީޒް، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8 އަދި ގެލެކްސީ އެސް8 ޕްލަސް ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 4
ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު އަންނަ މަހު ނެރެނީ

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް ސްމާޓްފޯން ސީރީޒް، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8 އަދި ގެލެކްސީ އެސް8 ޕްލަސް އަންނަ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 7
ދިރާގުން ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯން ވިއްކަނީ

‎ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް ސްމާޓްފޯން ސީރީޒް، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8 އަދި ގެލެކްސީ އެސް8 ޕްލަސް ދިރާގު ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން ޕްރީ ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ދިރާގުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެ ކުންފުނި‎ މެދުވެރިކޮށް ފޯނު ގަންނަ މީހުންނަށް ހަ މަސްދުވަހު ހިލޭ ޑޭޓާ...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 4
ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ސެމްސަންގް ނޯޓު7 ތައާރަފުކޮށްފި

ސެމްސަންގު ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ދައްކާލި ގެލެކްސީ ނޯޓު7ގެ ފޯނު ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް ޕްރީ އޯޑާކުރަން މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.