07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 3
ދިރާގު "މަމެން"ގެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްގެން ހިލޭ ޑޭޓާ

ދިރާގު "މަމެން" މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 8
މިނިވަން ދުވަހަށް ދިރާގުން 55 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ

ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން 55 ޕަސެންޓް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 13
ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑާއެކު ހިލޭ ރައުޓަރެއް

ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް އަލުން ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ކަނެކްޝަނާއި ރައުޓަރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 1
އިމޯޖީ ބޭނުކޮށްގެން ދިރާގުން 5ޖީބީ ޑޭޓާ

"އިމޯޖީ" ބޭނުންކޮށްގެން މެސެޖު ކުރާ ނަމަ 5ޖީބީ ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 8
ސްޓާ ޗެނަލްތައް ވެސް ދިރާގު ޓީވީ އަށް

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އިންޑިއާގެ ޗެނަލްތައް ކަމަށްވާ ސްޓާ އިންޑިއާ ނެޓްވޯކުގެ ޗެނަލްތައް ދިރާގު ޓީވީ އަށް މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 2
ދިރާގު ޕްލޭ އަށް ސޮނީގެ ޗެނަލްތައް

ދިރާގުން ތައާރަފުކުރި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެޕްލިކޭޝަން "ދިރާގު ޕްލޭ" މެދުވެރިކޮށް ސޮނީގެ ޗެނަލްތައް ބަލައިލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 2
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 16
ދިރާގު ޓީވީން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް ގެނެސްދެނީ

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮންޓެންޓް ހެދުމުގައި މަޝްހޫރު އިންޑިއާހެ ކޮންޓެންޓް ޕްރޮވައިޑަރެއް ކަމަށްވާ "ޝެމަރޫ އެންޓަޓެއިންމެންޓް ލިމިޓެޑް" އާ ގުޅިގެން ދިރާގު ޓީވީން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020
ދިރާގު ޕޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑެތި އޮފާތަކެއް ދެނީ

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 3
ސެމްސަންގުގެ އާ ފޯނުތައް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި

ސެމްސަންގުން މިއަހަރު ނެރުނު އެ ކުންފުނީގެ އާ ފޯނު ސީރީޒް، އެސް 20 އާއި އެސް 20 ޕްލަސް އަދި އެސް 20 އަލްޓްރާ 5ޖީ ފޯނުތައް ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ރޭ ނެރެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 5
ދިރާގުން 5ޖީ ސަޕޯޓްކުރާ ވާވޭގެ ފޯނު ތައާރަފްކޮށްފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ 5ޖީ ނެޓްވޯކް ތައާރަފު ކުރި ކުންފުނި، ދިރާގުން އެ ނެޓްވޯކް ސަޕޯޓު ކުރާ ވާވޭ މޭޓް 20 އެކްސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 6
ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް މާދަމާއިންފެށިގެން ކެނޑޭނެ

ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކާ ގުޅިގެން، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދަންވަރުގެ...

February 06, 2020 1
އެލައިޑްގެ ޕޮލިސީތައް ދިރާގު ޕޭއިން މިހާރު ނެގޭނެ

ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް، ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ޕޮލިސީތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 27
ދިރާގު-އުރީދޫ ކޭބަލާއެކު، ކުރިއެރުން އަންނާނެ

ދިރާގާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން އާ ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަކީ، ދިވެހިން ދެކޭ "ޑިޖިޓަލް ދިވެހިރާއްޖެ" ގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް އަޅާ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 3
ފިލްމީ ތަރި އައްޒަގެ ޝޯތަކެއް ވެސް ދިރާގު ޓީވީއަށް!

ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒަ އާއެކު އާ ޝޯތަކެއް އުފެއްދުމަށް ދިރާގުން އެއްބްސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 2
ވެބްސައިޓު ހަދަން ދަސްކުރާ ވޯކްޝޮޕެއް ދިރާގުން ބާއްވަނީ

ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ރޯލު އިތުރު ކުރުމަށް ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން ވެބްސައިޓު ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 1
ދިރާގު ޓީވީން ރުތުބާއާ ގުޅިގެން މޭކަޕް ޝޯއެއް

މޭކަޕް އާޓިސްޓް ރުތުބާއާ ގުޅިގެން މޭކަޕް ޝޯ އެއް ހެދުމަށް ދިރާގުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 6
ދިރާގުން އީ-ސިމް ތައާރަފް ކޮށްފި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ އީ-ސިމް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 4
ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދެނީ

ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 25
ދިރާގު: 31 އަހަރު، ތަރައްގީގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތަކީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ. މި ޒަމާނުގައި މި ހިދުމަތާ ނުލައި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަދި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މަދު މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. އެހެންވެ، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 9
މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް 210 މިލިއަންގެ ފައިދާ

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 210 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިރާގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.