06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 7
ދިރާގު ޕޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގުޕޭ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ފަސް ޕަސެންޓު އަނބުރާ ލިބޭ ކޭޝް ބެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 15
ދިރާގުގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގާއެކު ހޭދަވި އުފާވެރި ވަގުތުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 1
ދިރާގު ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ދިރާގުގެ މޮބައިލް ޕްރީޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، "ޕްރީޕެއިޑް ކޮމްބޯ ޕްލޭންސް" ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 11
ދިރާގު ޓީވީ ޕްރޮމޯޝަން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އަލަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ މަހުގެ ފީ ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 1
ދިރާގު ސްޓްރީމިން ބަންޑެއްޔަށް ޓިކްޓޮކް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ސްޓްރީމިން ބަންޑެއްޔަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް "ޓިކްޓޮކް" އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 6
ދިރާގު ބިޒް ފައިބަބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑުބަދަލެއް

ދިރާގުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ، ބިޒް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 5
ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް މިއަދު ބުރޫއަރައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 3
ދިރާގު "މަމެން"ގެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްގެން ހިލޭ ޑޭޓާ

ދިރާގު "މަމެން" މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 8
މިނިވަން ދުވަހަށް ދިރާގުން 55 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ

ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން 55 ޕަސެންޓް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 13
ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑާއެކު ހިލޭ ރައުޓަރެއް

ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް އަލުން ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ކަނެކްޝަނާއި ރައުޓަރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 1
އިމޯޖީ ބޭނުކޮށްގެން ދިރާގުން 5ޖީބީ ޑޭޓާ

"އިމޯޖީ" ބޭނުންކޮށްގެން މެސެޖު ކުރާ ނަމަ 5ޖީބީ ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 8
ސްޓާ ޗެނަލްތައް ވެސް ދިރާގު ޓީވީ އަށް

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އިންޑިއާގެ ޗެނަލްތައް ކަމަށްވާ ސްޓާ އިންޑިއާ ނެޓްވޯކުގެ ޗެނަލްތައް ދިރާގު ޓީވީ އަށް މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 2
ދިރާގު ޕްލޭ އަށް ސޮނީގެ ޗެނަލްތައް

ދިރާގުން ތައާރަފުކުރި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެޕްލިކޭޝަން "ދިރާގު ޕްލޭ" މެދުވެރިކޮށް ސޮނީގެ ޗެނަލްތައް ބަލައިލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 2
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 16
ދިރާގު ޓީވީން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް ގެނެސްދެނީ

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮންޓެންޓް ހެދުމުގައި މަޝްހޫރު އިންޑިއާހެ ކޮންޓެންޓް ޕްރޮވައިޑަރެއް ކަމަށްވާ "ޝެމަރޫ އެންޓަޓެއިންމެންޓް ލިމިޓެޑް" އާ ގުޅިގެން ދިރާގު ޓީވީން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020
ދިރާގު ޕޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑެތި އޮފާތަކެއް ދެނީ

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 3
ސެމްސަންގުގެ އާ ފޯނުތައް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި

ސެމްސަންގުން މިއަހަރު ނެރުނު އެ ކުންފުނީގެ އާ ފޯނު ސީރީޒް، އެސް 20 އާއި އެސް 20 ޕްލަސް އަދި އެސް 20 އަލްޓްރާ 5ޖީ ފޯނުތައް ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ރޭ ނެރެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 5
ދިރާގުން 5ޖީ ސަޕޯޓްކުރާ ވާވޭގެ ފޯނު ތައާރަފްކޮށްފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ 5ޖީ ނެޓްވޯކް ތައާރަފު ކުރި ކުންފުނި، ދިރާގުން އެ ނެޓްވޯކް ސަޕޯޓު ކުރާ ވާވޭ މޭޓް 20 އެކްސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 6
ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް މާދަމާއިންފެށިގެން ކެނޑޭނެ

ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކާ ގުޅިގެން، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދަންވަރުގެ...

February 06, 2020 1
އެލައިޑްގެ ޕޮލިސީތައް ދިރާގު ޕޭއިން މިހާރު ނެގޭނެ

ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް، ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ޕޮލިސީތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 27
ދިރާގު-އުރީދޫ ކޭބަލާއެކު، ކުރިއެރުން އަންނާނެ

ދިރާގާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން އާ ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަކީ، ދިވެހިން ދެކޭ "ޑިޖިޓަލް ދިވެހިރާއްޖެ" ގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް އަޅާ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.