28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 28
ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލްގެ ޓެލެފޯން ވިއުގަ ވަރުގަދަކުރަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެތަނުގެ ޕީއޭބީއެކްސް ނުވަތަ ޓެލެފޯން ވިއުގަ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ދިރާގާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 1
ދިރާގު ފައިބާ އާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް މީދުއަށް!

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ރ. މީދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 1
ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ކުދިން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ދިރާގުން މި އަހަރުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 3
ދިރާގު ފައިބާ އާއި ޓީވީ ހަނިމާދުއާއި ހޯރަފުއްޓަށް!

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހދ. ހަނިމާދުއަށާއި، ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 2
ވާވޭގެ އާ ފޯނު ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި

ވާވޭއިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ވާވޭ މޭޓް 20 އާއި މޭޓް 20 ޕްރޯ ދިރާގުން މިރޭ ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ވާވޭގެ އާ ފޯނަށް ދިރާގުން ޕްރީ އޯޑަ ނަގަން ފަށައިފި

ވާވޭއިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ވާވޭ މޭޓް 20 އާއި މޭޓް 20 ޕްރޯގެ ފޯނަށް ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަން ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.

December 06, 2018 2
ގެއްލުންވި އާއިލާތަކަށް ދިރާގުން 2 ލައްކަ ރުފިޔާ

އިއްޔެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރާ ހަމައަށް މާލެ އަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ހާލުގައި ޖެހުނު ރައްޔިތުންނަށް ދިރާގުން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ދީފި...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 14
ދިރާގުގެ ޗެއާމަނަކަށް އިސްމާއިލް ވަހީދު

ދިރާގުގެ އާ ޗެއާމަނަކަށް އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އިސްމާއިލް ވަހީދު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ދިރާގު ފައިބަ އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ތިމަރަފުށްޓަށް

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ތ. ތިމަރަފުށްޓަށް މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 1
ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓު ގުރައިދޫ، މިލަންދުއަށް

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓު އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ތ. ގުރައިދު އާއި، ށ. މިލަންދުއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 28
ދިރާގުން 5ޖީގެ ތަފާތު ދައްކާލައިފި

ދިރާގުގެ ސީނިއަ މެނޭޖަ ބްރޭންޑް، މާކެޓިން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މުހައްމަދު މިރުޝާން ހަސަން ޓީވީ ސްކްރީން ކައިރީ ހުންނަވާފައި ވީޑިއޯއެއް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވަން ފެއްޓެވި އެވެ. އެއް ސްކްރީނުން ފެނުނީ 4ޖީގެ ސްޕީޑްގައި އެ ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑް ވަމުން ދިޔަ ތަނެވެ. އަނެއް ސްކްރީނުން ދެއްކީ 5ޖީގެ ސްޕީޑްގައި ހަމަ އެ ވީޑިއޯ ޑައުންލޯޑު ވަމުން...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 1
ދިރާގު ފައިބާ އާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ބ. ތުޅާދު އަށް

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާގެ ހިދުމަތާއި، ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ބ. ތުޅާދޫގައި ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
ދިރާގުން ފުރަތަމަ ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް ބާއްވައިފި

ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުރަތަމަ ސްޓާޓް އަޕް ގްރައިންޑް އިވެންޓް ފަށައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018
ދިރާގު ފައިބާ އާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ގައްދޫއަށް!

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބާގެ ހިދުމަތާއި، ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ގދ. ގައްދޫގައި ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018 1
ދުވުމުގެ އީދު، ދިރާގާ އެކު އެތައް ހާސް ބަޔަކު

ސިޔާސީ ބޮޑު އީދެއްގެ އުފަލާއި މަޖާގަނޑު އިއްޔެ ނިމިއްޖެ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޯރި އާއި ޝައްކާއި ވަހުމާއި ބިރުގަތުމުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނީ ވެސް އަދި ކިރިޔާ އެވެ. އެހެންކަމުން އެ ހުރިހާ އުދާސްތަކެއް ބޭރުކޮށްލައި، ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ދިވެހިންގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު މިއަދު ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކަށް...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 2
ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018
ދިރާގު "ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް" ހޯމަ ދުވަހު

ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިރާގުން ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ބާއްވަމުން އަންން "ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް" މި އަހަރު ބާއްވާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 2
ދިރާގުން އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނު މާދަމާ ދޫކުރަނީ

ދިރާގުން، ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމުން އެންމެ ފަހުގެ ދެ އައިފޯން ގަތް މީހުންނަށް އެ ފޯނު މާދަމާ ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 6
އިންތިގާލީ ކޮމިޓީން ކުންފުނިތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ފަރާތްޕުޅުން އެކުލަވާލާފައިވާ އިންތިގާލީ ކޮމެޓީން، ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 3
ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގެ ދުވުންތެރިންނަށް ޓްރެއިނިން ދެނީ

އަންނަ މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ހިލޭ ޓްރެއިނިން ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 2
ދިރާގަށް 30: 30 ނަސީބުވެރިން 30 ގައުމަށް

ދިރާގުގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން 15 މީހަކަށް، ދުނިޔޭގެ 30 ގައުމަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގުރުއަތު ހޮވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް އިތުރު މީހެއް ގެންދެވޭނެ އެވެ.