01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 4
ދިރާގަށް 30: ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި

މީގެ 30 އަހަރު ކުރިން ދިރާގު އުފެދުނުއިރު ރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ގުޅުންތައް އޮތީ ވަރަށް ޅަފަތުގަ އެވެ. ފޯނެއް ހުންނަނީ މާލޭގެ ވަރަށް މަދު ގެއެއްގަ އެވެ. ކައިރި ރިސޯޓްތައް ނޫނީ އެހެން...

October 01, 2018 17
ދިރާގު: މިއީ ދިވެހިންގެ ކާމިޔާބު ކުންފުންޏެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ދިރާގުގެ އުމުރުން މިއަދު 30 އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. މިދިއަ 30 އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ މުވާސަލާތީ ދާއިރާ އިން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ....

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 1
ހިތަށްޓަކައި ދިރާގުން ދިއްލި "ހިތް" ފެނުނުތަ؟

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ރޭ އެންމެ ގިނައިން ފެނުނު އެއް ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ އަކީ ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ދިއްލާފައިވާ ހިތެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018
ވިލުނޫ: ކަނޑާ ގުޅޭ މުހިއްމު މެސެޖެއް

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުގެ ރީތިކަމާއި މުއްސަނދިކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް މަޝްހޫރެވެ. އެކަމަކު މި މުޖުތަމައުގެ ތެރޭހައި އުޅޭ ބައެއްގެ ސަބަބުން އެ ރީތިކަން ވަނީ ގެއްލެން ފަށައިފަ އެވެ. އެކަން މިފަހަރު މި ދައްކައިދެނީ، ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގުން ގުޅިގެން ބޭއްވި "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް"ގެ ތެރެއިންނެވެ. ޒުވާނުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރި ފަސް...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 2
ދިރާގަށް ދުނިޔޭގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ބްރޭންޑް ޓްރާންސްފޯމޭޝަންގެ އެވޯޑް، "ރީބްރޭންޑް 100 ގްލޯބަލް އެވޯޑްސް" ދިރާގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. މިއީ މިފަދަ ޝަރަފުވެރި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް ދިވެހި ކުންފުންޏަކަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 6
ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ކުޑަޔަކުން

ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ މެދު އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނަން ހެއްޔެވެ؟ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ މެދު އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނަން ހެއްޔެވެ؟ ނޫން ނަމަ، ހަތަރު މިނެޓުގެ މި ކުރު ފިލްމު ބަލައިލާށެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 2
ދިރާގު ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރޭސް، ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018
ހުޅުލޭގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

ހުޅުލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ތޮއްޓާއި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރަން މިއަދު ހިންގި ބޮޑު ހަރަކާތުގައި 1.5 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ނަގައިފި އެވެ.

September 15, 2018 2
ރާއްޖެއިން ކޮފީގެ ރަހަ ސިޑްނީ އަށް ގެންދާނީ ރަހުމާ

ދިރާގާއި ކޮފީ ލެބް ރޯސްޓާސް ގުޅިގެން "އަ ގެދަރިން ފޯ ކޮފީ ލަވާސް"ގެ ނަމުގައި ބޮޑު ކޮފީ އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ރަހުމާ މުހައްމަދު ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ އޭނާ އެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ރޯޑު ރޭހުގައި ޖަމިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކުުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޝިޔާރާ އެކު ދިރާގުން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދުވުމުގައި، ޖަމިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 2
ދިރާގުގެ "ފެމެލީ ޑޭ" މި އަހަރު ވިންޓަ ޕާކުގައި

ދިރާގުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ މުވަޒަފުންގެ "ފެމެލީ ޑޭ" މި އަހަރު ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ވިންޓަ ޕާކުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބާއްވައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން "ބިލާހު"ން

އަންހެނުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކާއި އެމީހުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ވާހަކައަކީ އަބަދު ވެސް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ އެކެވެ. އަހަރެމެންނަށް ނޭނގި ނުވަތަ އެއްވެސް އިހުސާސެއް ނެތި ވެސް އެއީ އަބަދު ހިނގާ ކަމެކެވެ. މިފަހަރު އެފަދަ އަނިޔާގެ ވާހަކަ މި ކިޔަައިދެނީ ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް"...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ބާއްވާނީ ނޮވެމްބަރު 2 ގައި

ހަތަރު ހާސް މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ބާއްވާ ތާރީހު މިއަދު އިއުލާންކޮށް، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 10
ދިރާގު ޓީވީން ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ދައްކާނެ

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ދިރާގު ޓީވީން ދައްކާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018
ރަނގަޅު ތައުލީމެއްގެ މުހިއްމުކަން ކުރު ފިލްމަކުން

މި ކުރު ފިލްމުން ދައްކައިދޭނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުޖުތަމައު ފެއިލްވެފައިވާ މިންވަރެވެ. ގޭތެރެއިންނާއި ސްކޫލުގެ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018
ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓު 9 ތައާރަފްކޮށް ވިއްކަނީ

ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރަސްމީކޮށް ތައާރަފްކޮށް ވިއްކަން ފެށުމާއެކު، ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ބޭރުގައި މިރޭ ދިގު ކިޔޫއެއް ދަމާލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 މާދަމާ ރޭ ތައާރަފްކުރަނީ

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރާއްޖޭގައި މާދަމާ ރޭ ރަސްމީކޮށް ތައާރަފްކޮށް، ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 3
ދިރާގުން ނޯޓު9 އަށް ޕްރީ އޯޑާއަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެމްސަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ ނޯޓް9 އަށް ޕްރީ އޯޑާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 6
ދިރާގުގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އިނާމު މިފަހަރު މިރުޝާނަށް

ދިރާގުގެ ޗެއާޕާސަންސް އެވޯޑް އެ ކުންފުނީގެ ސީނިއަ މެނޭޖަ ބްރޭންޑް އެންޑް މާކެޓިން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މުހައްމަދު މިރްޝާން ހަސަން ހޯއްދަވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
"ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް"ގެ ކުރު ފިލްމުތައް ދައްކާލައިފި

މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދައްކުވައިދޭ ކުރު ފިލްމުތަކެއް ހަދަން ދިރާގާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް ހިންގާ "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމްގައި އުފެއްދި ކުރު ފިލްމުތައް އާންމުންނަށް މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 6
ދިރާގަށް 215 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް 215.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 1
ދިރާގާއި ކޮފީ ލެބް ގުޅިގެން ބޮޑު ކޮފީ އިވެންޓެއް

ދިރާގާއި ކޮފީ ލެބް ރޯސްޓާސް ގުޅިގެން "އަ ގެދަރިން ފޯ ކޮފީ ލަވާސް"ގެ ނަމުގައި ބޮޑު ކޮފީ އިވެންޓެއް، މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.