25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 10
ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ގޭމެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

ބޮޑެތި އިނާމުތަކާ އެކު ދިރާގުން ރާޅުބިސް (އާރުބީ) ކުއެސްޓްގެ ނަމުގައި ތަފާތު ގޭމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 5
ދިރާގު ޓީވީން އާ ފަސް ޗެނަލެއް ދައްކަން ފަށައިފި

ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ތައާރަފްކުރި "ދިރާގު ޓީވީ"ން މުޅިން އާ ފަސް ޗެނަލް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 9
ދިރާގުގެ ބޯޑުން މެމްބަރު ޝާހުގެ ބޭބެ ވަކިކޮށްފި

ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހުގެ ބޭބެ އަހުމަދު މުހައްމަދު ދީދީ މި ހަފުތާގައި ވަކިކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 3
ދިރާގުން "ޔޮންޑާ މިއުޒިކް" ތައާރަފްކޮށްފި

އެންމެ ފަހުގެ ދިވެހި، ހިންދީ އަދި އިނގިރޭސި ލަވަތަތައް ހިމެނޭ ޑިޖިޓަލް މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން އެޕްލިކޭޝަން، "ޔޮންޑާ މިއުޒިކް" ދިރާގުން ރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 4
އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިރާގުގެ ޔުނިފްލެކްސް ޕެކޭޖު

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިރާގުގެ ޔުނިފްލެކްސް ޕެކޭޖު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 2
އިތުރު ދެ ރަށަކަށް ދިރާގުގެ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑްދީފި

ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް އިތުރު ދެ ރަށަކަށް ދީފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 17
ދިރާގަށް 209 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް 209 މިލިއަން ރުފިޔާ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 1
ދިރާގުން ދެގުނަ އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ދިރާގުން "މިނިވަން ޑޭޓާ ޕެކް"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 3
ދިރާގުން ހިއްސާދާރުންނަށް 452 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަނީ

ދިރާގުން މި އަހަރުގެ އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް 452.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 2
ރީޖަނަލް ޔޫތު ލީޑާޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ކުޅުދުއްފުށީގައި

ޔޫއެންޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރީޖަނަލް ޔޫތު ލީޑާޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ދިރާގާ ގުޅިގެން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 1
މޮބައިލް މަނީގެ ހިދުމަތުގެ ލައިސަންސް ދިރާގަށް ދީފި

މޮބައިލް މަނީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ދިރާގަށް ލައިސަންސް ދީފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 5
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ "އޮފީސް 365" ރާއްޖެއަށް

ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެން ވެސް އޮފީސް މަސައްކަތްތައް ފަސޭހައިން ކުރެވޭ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓް އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "އޮފީސް 365" ދިރާގާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 7
ދިރާގު ހަދިޔާ: ސޯޝަލްމީޑިއާ ހިލޭ، ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖް

މި ފިތުރު އީދު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ދިރާގުން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

June 25, 2017 3
ދިރާގުން އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ދިރާގުން އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 10
ދިރާގުން އީދަށް ހާއްސަ ވައިބާ ސްޓިކާ ޕެކެއް

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިރާގުން ތައްޔާރުކުރި ވައިބާ ސްޓިކާ ޕެކެއް ނެރެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 2
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ހިލޭ ދެނީ

ދިރާގުން ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބަށް ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ހިލޭ ދޭން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 60
އިމްޖާދު ދިރާގުން ކެނޑި ރައީސް އޮފީހަށް

ދިރާގުގެ ކުރީގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު، އިމްޖާދު ޖަލީލު ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓީޖިކްގެ މަގާމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 4
އިންޓަނެޓަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދިއްޖެ: އާރްއޯއެލް

ސަބްމެރިން ކޭބަލް ކެނޑުމާ ގުޅިގެން، އިންޓަނެޓަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޯކަސް އިންފޯކޮމް (އާރްއޯއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 22
ކަނޑުތަކަށް އެޅޭ ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުން

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކާ ބެހޭ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިރާގުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި މިނިސްޓަ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށާއި އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްކަށް ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. ދިރާގުގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކަނޑުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން...

05 ޖޫން

June 05, 2017 2
ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 8
ދިރާގުން ހާއްސަ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބި އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތައް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބޮޑު ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.