25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 4
ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު އަންނަ މަހު ނެރެނީ

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް ސްމާޓްފޯން ސީރީޒް، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8 އަދި ގެލެކްސީ އެސް8 ޕްލަސް އަންނަ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ވިއްކަން ފަށާ ގޮތަށް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 7
ދިރާގުން ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯން ވިއްކަނީ

‎ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް ސްމާޓްފޯން ސީރީޒް، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8 އަދި ގެލެކްސީ އެސް8 ޕްލަސް ދިރާގު ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން ޕްރީ ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ދިރާގުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެ ކުންފުނި‎ މެދުވެރިކޮށް ފޯނު ގަންނަ މީހުންނަށް ހަ މަސްދުވަހު ހިލޭ ޑޭޓާ...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 7
ދިރާގުގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި 8.45ރ.

ދިރާގުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އިން ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 8.45ރ ބަހަން އެ ކުންފުނީ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
ދިރާގުގެ އަހަރީ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

ދިރާގުގެ އަހަރީ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 4
އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯން ދިރާގުން ވިއްކަނީ

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯނު 7ގެ (ޕްރޮޑަކްޓް ރެޑް) ހާއްސަ އެޑިޝަން ދިރާގުން މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 74
ވެރި ރަށް: ބެކަޕް ޕްލޭނެއް، ސިސްޓަމެެއް ނެތް؟

މާލެ އިން އިއްޔެ ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މަންޒަރެކެވެ؛ ހަގީގަތުގައި އެއީ އާންމުން ކަންބޮޑުވި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިޔާސަތު ރާވާ ފަރާތްތައް ވިސްނަން ޖެހޭ ސީރިއަސް މަންޒަރެކެވެ. ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޭނުންތެރި މެސެޖްތަކެކެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 10
ކުށް މަދުކުރުމުގެ ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ފުލުހުން ފަށައިފި

ރާއްޖެ އިން ކުށް މަދުކުރުމުގެ ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ އެކު ފުލުހުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 8
ދިރާގުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަނީ

މުވާސަލާތީ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި، ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބެހުމަށްޓަކައި ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 13
އެންމެ ބޮޑު ޑޭޓާ އެލަވަންސްގެ ޕެކޭޖް ލޯންޗްކޮށްފި

މޮބައިލް ޕެކޭޖަކަށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކަނޑައެޅޭ އެންމެ ބޮޑު ޑޭޓާ އެލަވަންސާއި ކޯލް އަދި އެސްއެމްއެސް ޕެކޭޖް ހިމެނޭ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ދެ ޕެކޭޖް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 6
ދިރާގުގެ އިންޓަނެޓް ބިލުން %30 ޑިސްކައުންޓް ދީފި

ދިރާގުގެ އިންޓަނެޓް ނެޓްވޯކަށް ބަޔަކު ދިން ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އިންޓަނެޓަށް ދިމާވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ އިންޓަނެޓް ބިލުން 30 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓެއް ދިރާގުން ދީފި...

January 30, 2017 11
ދިރާގަށް 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ

ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ޖުމްލަ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް އަދި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 840 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 4
ދިރާގުގެ އާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަ މަހު ޑޭޓާ ހިލޭ

ދިރާގުގެ ނެޓްވޯކާ އަލަށް ގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަ މަސްދުވަސް ވަންދެން ހިލޭ ޑޭޓާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 5
ދިރާގުން ޑޭޓާ ޕްލޭނަކަށް 50 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ހިލޭ ދެނީ

ދިރާގުގެ ޑޭޓާ ޕްލޭނެއް ނަގައިގެން 50 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 10
ޑީޑޮސްއާ ގުޅިގެން ދިރާގުން ޑިސްކައުންޓެއް ދެނީ

ދިރާގުގެ އިންޓަނެޓް ނެޓްވޯކަށް ބަޔަކު ދެމުންގެންދިޔަ ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރި މަސައްކަތުން، އެ މައްސަލަ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހައްލުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އަދި އަންނަ މަހުގެ ބިލުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2017 65
ޑީޑޮސްއާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ނެޓްވޯކަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދެމުން އަންނަ ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 11
ނެޓްވޯކު މައްސަލައަށް އަދިވެސް މުޅިން ހައްލެއް ނުލިބޭ

ދިރާގުގެ އިންޓަނެޓް ނެޓްވޯކަށް އަދިވެސް ޑީޑޮސް ހަމަލާތައް ދެމުން އަންނާތީ މައްސަލަ މުޅިން ހައްލުނުވާ ކަމަަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 36
ދިރާގުގެ ނެޓްވޯކަށް ދޭ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަވެއްޖެ

ދިރާގުގެ އިންޓަނެޓް ނެޓްވޯކަށް ދޭ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަވެ، މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

January 11, 2017 13
"އިންޓަނެޓަށް މައްސަލަ ދިމާވަނީ ޑީޑޮސް ހަމަލާއާ ހެދި"

އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތަށް މި ދުވަސްވަރު އަނެއްކާ ވެސް ބުރޫއަރާފައި ވަނީ ޑީޑޮސް ހަމަލާތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017
ޔަންގް ފިޝާސް ކްލަބުގެ ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

މޯލްޑިވްސް ފިޝަމެންސް އެސޯސިއޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޔަންގް ފިޝާސް ކްލަބުގެ ސްޕޮންސަރިން ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 8
ފޯނުން ގުޅުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ

އެއް ނެޓްވޯކުން އަނެއް ނެޓްވޯކަށް ގުޅުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 1
ދިރާގުގެ ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ލ. އަތޮޅަށް

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ހަލުވި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ލ. އަތޮޅުގައި އިއްޔެ ފަށައިިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 2
ދިރާގުން 4 ހޮސްޕިޓަލަކަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރު

‎ދިރާގުން ހަތަރު އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.